Starački domovi - Domovi za stare - Gerontološki centri Kragujevac

Starački domovi za stare Kragujevac
DOM ZA STARE Gerontološki centar Kragujevac je ustanova socijalne zaštite, u nadležnosti Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, čija je osnovna delatnost pružanje usluga domskog smeštaja za odrasla i starija lica. Ustanova ima dugu tradiciju brige o odraslim i starijim osobama. 2012. godine obeleženo je 50 godina rada našeg doma na sadašnjoj lokaciji, ali i 100 godina tradicije zbrinjavanja odraslih i starih osoba u Gradu Kragujevcu. Ustanova raspolaže sa 330 mesta za pružanje usluga domskog smeštaja. Gerontološki centar Kragujevac broji preko 130 zaposlenih koji su organizovani kroz 4 službe: službu za socijalna pitanja, zdravstvenu službu, službu za opšta, pravna i kadrovska pitanja i službu računovodstva. Od ukupnog broja, 83% zaposlenih angažovano je na neposrednom radu sa korisnicima usluga. Korisnicima se osim usluge smeštaja, ishrane, nege i higijene pružaju i usluge stručnog socijalnog rada, zdravstvene zaštite, fizikalne terapije i radnookupacione terapije. Zahtev za priznavanje prava na smeštaj podnosi lice koje traži smeštaj, odnosno njegov zakonski zastupnik ili staralac, ili se pokreće postupak po službenoj dužnosti. Zahtev se podnosi Centru za socijalni rad, koji je mesno nadležan prema prebivalištu lica koje traži smeštaj. Dokumentacija koja se dostavlja Centru za socijalni rad: 1. Izvod iz matične knjige rođenih (2 primerka foto-kopija) 2. Fotokopija lične karte sa JMBG (2 primerka) 3. Fotokopija zdravstvene knjižice 4. Dokaz o imovini – uverenje o imovnom stanju, izvod iz zemljišne knjige i drugi dokazi 5. Ček od penzije (2 primerka fotokopije poslednjeg čeka) i drugi dokazi o prihodima i primanjima 6. Dokaz o primanjima za srodnike koji su po Zakonu dužni da izdržavaju lice koje traži smeštaj (za kvartal koji prethodi podnošenju zahteva) 7. Izjava o mogućnosti i načinu plaćanja troškova smeštaja, koju daje podnosilac zahteva, srodnik ili treće lice 8. Medicinska dokumentacija Kompletnu dokumentaciju nadležni centar za socijalni rad dostavlja Gerontološkom centru. Cena smeštaja razlikuje se
LOKACIJE
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2024 :: Powered by PORTALSRBIJA