Brokerske kuće - Brokeri Stari Grad

Brokerske kuće, brokeri Stari Grad

Teletrade consulting

Beograd, Stari Grad, Despota Đurđa 13 011 2920824 |
011 2920825 |
O kompaniji TeleTRADE Kompanija TeleTRADE D.J. pruža širok spektar servisnih i konsalting usluga na svetskim finansijskim tržištima — prvenstveno na međunarodnom deviznom tržištu FOREX i američkom tržištu hartija od vrednosti New York Stock Exchange. Jedan od prioriteta TeleTRADE-a je razvoj investicione kulture. Mi smo uvek otvoreni za saradnju. Ako Vas interesuje investiciona delatnost ili želite da se oprobate kao trejder, mi Vam možemo pomoći da realizujete Vaše ciljeve. ŠTA SU INVESTICIJE? Investicije (investment) su novčana sredstva uložena u kupovinu aktiva, prvenstveno u cilju finansijskog vraćanja u vidu profita, ili uvećavanja kapitala. Na međunarodnom deviznom tržištu (Foreign Exchange Market) profit možete ostvariti u najkraćem roku, zato što valuta je najlikvidnija roba. ŠTA NUDI TELETRADE Kompanija TeleTRADE pruža pristup na svetska finansijska tržišta i omogućava investitorima da koriste prednosti ulaganja u svetska tržišta. Prioritet kompanije je pružanje pristupa na međunarodno devizno tržište Foreign Exchange market. Kompanija TeleTRADE nudi sledeće usluge: - Obuka - Obezbeđivanje računa - Konsalting usluge - Analiza i vesti - Upravljanje aktivom (master invest i presonalni trejder) - Hedžing PREDNOSTI INVESTIRANjA NA SVETSKIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA Svetska finansijska tržišta — to je optimalan, proveren, najsigurniji mehanizam ulaganja kapitala. U poređenju sa drugim načinima investiranja, finansijska tržišta imaju niz neospornih prednosti: Pristupačnost — Delatnost na finansijskim tržištima ne zahteva rešavanje mnogih birokratskih problema. Profitabilnost — Operacije na finansijskim tržištima su jedan od najprofitabilnijih legalnih vidova delatnosti. Obaveštenost — Investitor ima mogućnost da kontroliše svoja sredstva u svakom trenutku, 24 sata dnevno. Likvidnost — Većina finansijskih tržišta nema ograničenja u pogledu visine investiranja. Dodatne informacije za klijente Kompanija TeleTRADE je osnovana u Hongkongu 1994. godine i posluje u 22 zemalja sa više od 200 predstavništva. Banka - partner sa kojom sarađujemo i uz koju pružamo pristup na devizno tržište je jedna od lidera svetske bankarske elite. Kompanija je član KROUFR (Komisija

Ac-Broker a.d.

Beograd, Stari Grad, Knez Mihajlova 11-15 011 2027700 |
011 2027715 |
brokerski poslovi dilerski poslovi upravljanje portfeljem hartija od vrednosti za račun klijenta investiciono savetovanje poslovi korporativnog agenta AC Broker je brokersko-dilersko društvo osnovano od strane slovenačke ACH grupe (bivši Autocommerce), holding kompanije rangirane među dvadeset najvećih u Sloveniji. Na domaćem finansijskom tržištu AC Broker posluje od avgusta 2002. godine kada je stekao punopravno članstvo na Beogradskoj berzi. Brokerski poslovi koje obavljamo uključuju prihvatanje kupovnih i prodajnih naloga i njihovo izvršavanje u korist klijenata. Provizija koju zaračunavamo određena je na osnovu našeg tarifnika koji je odobrila Komisija za hartije od vrednosti.

Athena capital a.d.

Beograd, Stari Grad, Uskočka 8 011 2631854
Athena Capital a.d. je brokersko dilersko društvo osnovano 2007. godine sa dozvolom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije za obavljanje brokerskih i dilerskih poslova. Našu kuću čine stručnjaci sa iskustvom sa tržišta u razvoju u centralnoj i istočnoj Evropi:Češka, Bugarska, Rumunija, Slovenija, Ukrajina, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Hrvatska. Athena Capital je član Nacionalnog Komiteta Srbije Međunarodne trgovinske komore (ICC Serbia) sa predstavnikom u Komitetu za finasijske usluge i osiguranje. NAŠE PREDNOSTI DOKAZANO ISKUSTVO U FINANSIJSKOJ INDUSTRIJI Visokoedukovan tim sa međunarodnim iskustvom NA PRINCIPIMA NAJBOLJE PRAKSE Iskusan menadžment sa zavidnom operativnom efikasnošću SA POUZDANIM i JAKIM PARTNERIMA Vodeći partneri u struci izabrani za outsourcing i podršku

Dil broker a.d.

Beograd, Stari Grad, Terazije 45 011 3235902
trgovina žiralnim novcem trgovina kratkoročnim hartijama od vrednosti trgovina menicama trgovina čekovima trgovina devizama trgovina zlatom i drugim plemenitim metalima trgovina akcijama i dugoročnim hartijama od vrednosti trgovina finansijskim derivatima trgovina hartijama od vrednosti koje glase na stranu valutu poslove otkupa, eskonta i reeskonta bankarskih i trgovinskih akcepata poslovi bezgotovinskog i klirinškog platnog prometa poslovi otkupa ukupne emisije hartija od vrednosti poslovi čuvanja i vođenja portfelja hartija od vrednosti poslovi pružanja savetodavnih usluga Dil Broker a.d., berzanski posrednik dilerskog i brokerskog načina trgovanja, osnovan je 02.03.2000. godine. Danas ima 18 akcionara, od tog broja 15 akcionara su pravna lica sa 98,24% učešca u osnivačkom kapitalu i nalaze se među vodećim u svojim oblastima poslovanja. Dozvolu za rad berzanskom posredniku izdala je Savezna Komisija za hartije od vrednosti i finansijsko tržište rešenjem od 22.03.2000., a žiro-račun je otvoren 12.07.2000. rešenjem ZOP-a Palilula. Zadatak Dil Brokera a.d. je da svojim osnivačima i klijentima pruži punu zakonsku zaštitu i legitimnost transakcija u prometu hartijama od vrednosti, sigurnost, efikasnost i ažurnost na najvišem profesionalnom i tehnološkom nivou. Naša obaveza je da, pored pravne sigurnosti u trgovini tržišnim materijalom, svojim poslovanjem, osnivačima i klijentima omogućimo dobit na uložena sredstva i obezbedimo kotiranje akcija osnivača i klijenata koji to žele, čime će se istima povećati poslovni ugled i komparativna prednost nad ostalim igračima u tržišnoj utakmici.
TRGOVANJE Odeljenje trgovanja je najvažniji i najrazvijeniji deo kompanije koji u potpunosti pokriva sve segmente domaćeg finansijskog tržišta. Pored dilerskih poslova ovo odeljenje pruža sve vrste brokerskih usluga. Odeljenje je u potpunosti stručno i tehnički osposobljeno za trgovanje svim postojećim finansijskim instrumentima na domaćem tržištu – od državnih dužničkih hartija (obveznica stare devizne štednje, trezorskih zapisa..), dužničkih hartija (kratkoročne i dugoročne obveznice) privrednih društava do vlasničkih hartija (akcija) privrednih društava. KORPORATIVNO FINANSIRANJE U okviru korporativnog finansiranja pružamo savetodavnu i tehničku podršku kompanijama s ciljem obezbeđivanja sredstava za investiciona ulaganja, razvoj i tekuće poslovanje pod najpovoljnijim uslovima, a kroz kreiranje i emitovanje hartija duga. Zahvaljujući odličnom poznavanju lokalnog poslovnog okruženja i dostupnosti investicionim fondovima matične kompanije, u stanju smo da zaokružimo i efektuiramo pomenute usluge našim klijentima. Takođe se angažujemo i na pronalaženju strateškog partnera i pružamo savetodavnu podrške klijentima tokom čitavog perioda trajanja ove vrste aktivnosti. KORPORATIVNA AGENTURA U svojstvu korporativnog agenta, obavljamo poslove vezane za komunikaciju i zastupanje pred Centralnim registrom, inoviranje prospekta, obračun dividendi, kontrolu glasačkih prava i ostvarivanja prava glasa. Za pravna lica vršimo savetodavne, pripremne, administrativne i tehničke radnje pri kreiranju i sprovođenju novih emisija kako dužničkih tako i vlasničkih hartija od vrednosti. U tom smislu, angažujemo se i u pronalaženju zainteresovanih investitora. ANALIZA i PROJEKTOVANJE Izrada i sprovođenje kompletnog projekta statusnih promena i vlasničkog restrukturiranja uz izvođenje na finansjsko tržište putem inicijalne javne ponude (IPO) Izrada projekta dokapitalizacije kroz emisije akcija i pribavljanje likvidnih sredstava kroz emitovanje dužničkih hartija (obveznice, zapisi i dr.) Registracija, marketing i plasman emisija hartija od vrednosti. KONSALTING Konsalting u dnevnom poslovanju i u planiranju tržišne strategije, na osnovu kretanja važnih ekonomskih faktora (kursevi, kamate, cene roba i druge prognoze) Konsalting usluge vezane za važeću zakonsku i podzakonsku regulativu, Pravila i Uputstva Centralnog registra, Beogradske berze i svih ostalih relevantnih

East West Invest a.d.

Beograd, Stari Grad, Knez Mihailova 10 011 3035311
TRGOVANjE HARTIJAMA OD VREDNOSTI KONSALTING VOĐENjE PORTFELjA HARTIJA OD VREDNOSTI ČUVANjE HARTIJA OD VREDNOSTI OSNIVANjE UDRUZENjA MALIH AKCIONARA KOMPLETAN SERVIS USLUGA ZA PREDUZEĆA EAST WEST INVEST A.D. je berzanski posrednik brokerskog načina trgovanja, član centralnog registra.

Fimaks broker a.d.

Beograd, Stari Grad, Jug Bogdanova 26 011 2638603 |
011 2631044 |
Preduzeće za finansije, marketing i konsalting Fimaks, osnovano je 12.11.1992. godine u Smederevskoj Palanci kao preduzeće sa 100% privatnim osnivačkim kapitalom. Osnovna delatnost preduzeća je ekonomski konsalting i menadžment poslovi. Većinu poslova koje je preduzeće Fimaks do sada radilo, dobilo je po preporuci svojih klijenata, i sa klijentima ostvaruje dugogodišnju saradnju što je dokaz i garancija kvaliteta.

Investbroker a.d.

Beograd, Stari Grad, Dragoslava Jovanovića 13 011 3248650 |
011 3248897 |
Delatnost BDD INVESTBROKER-a AD : posredovanje brokerskim načinom trgovanja svim hartijama od vrednosti, na berzi i van berze - akcijama - kratkoročnim hartijama od vrednosti - dugoročnim obveznicama Republike Srbije (»obveznice stare devizne štednje«) Pored ovoga BDD Investbroker a.d. je registrovan za obavljanje i sledećih poslova: Kao Korporativni agent Investbroker pruža svojim klijentima sledeće usluge u Centralnom registru hartija od vrednosti: - usaglašavanje knjige akcionara sa Centralnim registrom HoV (CRHoV) - zahtev za dodelu CFI koda i ISIN broja u CRHoV - registraciju svih emisija akcija - asimilaciju ili homogenizaciju akcija - otvaranje i vodenje emisionog računa izdavaoca HoV - sve vrste preknjižavanja akcija i ažuriranja knjige akcija - pripremanje prospekta preduzeća za listiranje na Berzi - registracija novih emisija akcija Izdavaoca - otvaranje vlasničkih i drugih računa za akcionare u CRHoV - pružanje savetodavnih usluga u vezi sa emisijom i trgovinom hartijama od vrednosti

Ilirika investments a.d.

Beograd, Stari Grad, Knez Mihajlova 11-15 011 3301000
Vođenje računa hartija od vrednosti Pružanje konsalting usluga Upis i registracija emitovanih hartija od vrednosti Vođenje i administriranje emisionog računa Uvođenje hartija od vrednosti na trgovanje na berzi Preuzimanja i strategije odbrane Emisija novih hartija od vrednosti Ilirika Investments a.d. je berzanski posrednik brokerskog i dilerskog načina trgovine. Beogradski ogranak zapošljava 9 zaposlenih raspoređenih u četiri odeljenja: brokersko odeljenje, odeljenje finansija i računovodstva, odeljenje finansijske analize i odeljenje poslovnog razvoja. Ilirika Investments a.d. je beogradski ogranak Ilirike BPH D.D. iz Ljubljane - jedne od vodećih slovenačkih brokerskih kuća koja posluje na slovenačkom tržištu od 1994. god. Sa radom smo počeli 15. maja 2002. godine nakon dobijanja dozvole od Savezne komisije za hartije od vrednosti, a ubrzo nakon toga smo postali i punopravan član Beogradske berze. U prvoj poslovnoj godini Ilirika Investments a.d. je zabeležila zapažene rezultate. Iako smo poslovali samo u drugoj polovini 2002. god, zauzeli smo treće mesto po prometu akcija iz procesa privatizacije među svim brokerskim kućama. Početkom novembra 2003. god. ispunjeni su uslovi i za samostalno trgovanje obveznicama stare devizne štednje od kada Ilirika Investments a.d. beleži porast u prometu. Od tada, pa do danas, Ilirika Investments a.d. ima jasno izdiferenciranu poziciju na tržištu. Zahvaljujući visokom profesionalizmu svojih kadrova, važi za pouzdanog partnera bilo emitenata, bilo investitora, o čemu svedoči veliki broj zadovoljnih klijenata.

Makler invest a.d.

Beograd, Stari Grad, Kosovska 17 011 3345351 |
011 3242244 |
prijem i realizacija kupoprodajnih naloga savetodavne usluge kod investiranja i vođenje portfelja akcija konsalting i sprovođenje kompletnog postupka registracije emisija akcija pri Komisiji za hartije od vrednosti uključenje na listing akcija na Beogradskoj berzi organizovanje, izrada i realizacije javne ponude za preuzimanje akcija Makler invest je osnovan 1997.god., među prvim brokerskim kućama u Srbiji i specijalizovan je za trgovanje hartijama od vrednosti . Dugogodišnje iskustvo u poslovanju na finansijskom tržištu nam daje komparativnu prednost. Makler invest posluje u potpunosti u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, kao i u skladu sa svim ostalim zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu finansijsko tržište. Kompanija je od 20.08.1998 član Beogradske berze a od 07.03.2003. član Centralnog registra HoV. Za sve vreme našeg postojanja poseban značaj uvek je imalo pitanje pravne zaštite i sigurnosti naših klijenata. Poštovanje, ne samo zakonske regulative, nego i savremenih principa korporativnog upravljanja i etičkog kodeksa ponašanja, prihvaćeni su kao aksiomi našeg poslovanja. Neophodna tehničko-tehnološka opremljenost, visokokvaliteni kadrovi kao i apsolutno poštovanje etičkog kodeksa su elementi kojima smo u stanju da zadovoljimo svaki zahtev klijenata i da ga zastupamo na najvišem mogućem nivou uz zaštitu interesa klijenta na bazi principa međusobnog poverenja i obostrane koristi. Sve to u cilju obezbeđivanja osnovnih načela našeg poslovanja: načela zakonitosti poslovanja, načela savesnosti i dobrih namera, načelo zaštite podataka o klijentu, i drugih.

Sab monet a.d.

Beograd, Stari Grad, Trg Republike 5 011 2633635 |
011 2623474 |
Akcije Korporativna agentura Obveznice Konsalting S.A.B MONET a.d. je berzanski posrednik brokerskog i dilerskog načina trgovine. Društvo je osnovano od strane dva fizička lica (Vladimir Grabež i Stevan Buđić) Ugovorom o osnivanju 02.12.2000. godine na osnovu Zakona o berzama , berzanskom poslovanju i berzanskim posrednicima. Dozvolu za rad, Rešenjem Savezne komisije za HOV i finansijsko tržište dobija 05.02.2001. godine, a upisom u sudski registar Trgovinskog suda 15.03.2001. godine i zvanično započinje svoj rad. Osnovna delatnost bila je usmerena na posredovanje u prometu kratkoročnim hartijama od vrednosti gde su se promet i broj klijenata takom 2001. i 2002. godine uvećavali, a 2002. godine postaje i član Beogradske berze. U toku 2002. godine a u skladu sa usvojenim Zakonom o privatizaciji S.A.B MONET a.d. proširuje svoje aktivnosti u delu pružanja usluga svojim klijentima konsaltinga u procesu privatizacije. Već u drugoj polovini godine sklopljeni su ugovori sa više firmi za koje vrši poslove transfernog agenta. Za neke od njih je tada i počela prodaja akcija na Beogradskoj berzi. Od tog vremena beleži značajan rast broja klijenata kao i prometa u trgovanju vlasničkim hartijama od vrednosti (akcijama).

Tezoro broker a.d.

Beograd, Stari Grad, Strahinjića bana 26 011 2632057 |
011 2632346 |
Ciljevi razvojne politike „Tezoro Broker“-a a.d. su: - Visok nivo kvaliteta usluga posredovanja i zastupanja u trgovini hartijama od vrednosti, kao i ostalih usluga koje pruža svojim klijentima - Neprekidno unapređenje kvaliteta usluga i organizacije rada - Razvijanje trgovine vlasničkim hartijama od vrednosti - Kreiranje novih tržišnih materijala - Sistemski razvoj i unapređenje znanja i sposobnosti zaposlenih kroz obuke i povećanje njihove motivacije za rad kroz sistem nagrađivanja i stimulacija

Tradeville a.d.

Beograd, Stari Grad, Terazije 30-32 011 3623979
Brokersko-dilersko društvo "Tradeville" AD Beograd je berzanski posrednik, registrovan za finansijsko posredovanje u trgovini HOV. Osnivač i većinski vlasnik BDD "Tradeville" AD Beograd je kompanija "Tradeville" SA Romania, koji je već 14 godina prisutna na finansijskom tržištu Rumunije, a od toga je 10 godina lider u on-line trgovanju. Na našem finansijskom tržištu BDD "Tradeville" Beograd AD je prisutan od 2008.godine. Naše poslovanje obavljamo pod nadzorom Komisije za HOV. Članovi smo Centralnog registra i Beogradske Berze.

Wise broker a.d.

Beograd, Stari Grad, Takovska 23-25 011 3330500

Banca Intesa

Banca Intesa logo
Beograd, Stari Grad, Cara Dušana 50
Banca Intesa logo
Usluge za fizička lica: Tekući računi Štednja Krediti Obveznice Devizni poslovi Elektronsko bankarstvo Usluge za pravna lica: Dinarsko poslovanje Devizno poslovanje Dugoročni krediti Depozitni poslovi sa privredom Eskont menica prvoklasnih klijenata Elektronsko bankarstvo - HALCOM e-bank, Pexim Banca Intesa Beograd sprovodi politiku bankarske grupacije kojoj pripada, po kojoj svaka članica posluje kao banka zemlje u kojoj se nalazi, pri čemu se pored posvećenosti uspešnom poslovanju podjednaka pažnja posvećuje brizi za društvenu zajednicu i aktivno se radi na kreiranju i realizaciji tzv. Projekta društvene odgovornosti. Banca Intesa Beograd je vodeća banka na domaćem tržištu i pouzdan partner za 900.000 klijenata, fizičkih i pravnih lica. Članica je novooformljene grupacije Intesa Sanpaolo koja je, kao najprofitabilnija i najveća italijanska i jedna od najsnažnijih evropskih bankarskih grupacija, po vrednosti na berzi peta banka u Evropi. Ova grupacija širom sveta ima više od 18 miliona klijenata i mrežu od blizu 7 000 ekspozitura u 34 zemlje sveta, dok u regionu Centralne i Istočne Evrope broji više od 6 miliona klijenata i u Srbiji, Hrvatskoj, Slovačkoj, Albaniji, Rumuniji, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Češkoj, Ukrajini i Rusiji je prisutna sa 1400 ekspozitura.

Banka poštanska štedionica a. d. beograd

Beograd, Stari Grad, Trg Nikole Pašića 5 011 7150560
Stanovništvo: Računi (tekući i žiro) Štednja (dinaska i devizna) Krediti (gotovinski, potrošački,...) Dinarsko i devizno poslovanje Platne kartice Menjački poslovi Doznake iz inostranstva Pravna lica: Platni promet (domaći i inostrani) eBANK sistem Poslovi sa hartijama od vrednosti Otvaranje i vođenje deviznih računa rezidenata i nerezidenata Izdavanje bankarskih garancija Devizni krediti Banka Poštanska štedionica, a.d. uspešno ostvaruje svoje ciljeve koji se odnose na: - jačanje finansijskog potencijala - uspešno obavljanje poslova platnog prometa - unapređivanje poslovne saradnje sa akcionarima - povećanje broja klijenata - inoviranje i dizajniranje ponude bankarskih usluga prema potrebama klijenata - pružanje finansijske podrške programima od zajedničkog interesa klijenata - ostvarivanje zadovoljavajuće likvidnosti Banka Poštanska štedionica, a.d. je lider u poslovanju sa stanovništvom, što potvrđuje činjenica da je svaki drugi stanovnik u Srbiji korisnik usluga Banke Poštanska štedionica, a.d. Poslovna strategija banke zasnovana je na orijentaciji ka klijentu, brzom razvoju novih proizvoda, efikasnijem i komfornijem vidu saradnje. Vodeći se principom da je samo «zadovoljan klijent dobar klijent», Banka Poštanska štedionica, a.d. je intenzivirala aktivnosti na razvoju poslovne mreže filijala i ekspozitura i mogućnost efikasne i operativne komunikacije preko «virtuelnih šaltera»: Homebanking sistema, Internet usluga, korišćenja SMS poruka, korporativnog e-bankinga itd. Savremeni elektronski platni promet u zemlji i inostranstvu i sve bankarske usluge: dinarska i devizna štednja, tekući i devizni računi, platne kartice domaćih i najvećih svetskih brendova, devizni transferi, kreditne linije za privredu i stanovništvo, izdavanje garancija, rad sa hartijama od vrednosti samo su deo bankarske ponude Banke Poštanska štedionica, a.d.

Erste bank a.d. novi sad

Beograd, Stari Grad, Kneza Mihaila 36 011 3037026
Rad sa stanovništvom: Krediti Štednja Platne kartice Elektronsko bankarstvo Pravna lica: Osnivanje preduzeća Krediti za privredu Depoziti VISA business Platni promet u zemlji Platni promet u inostranstvu Od 1. januara 2007. godine novost u ponudi Erste Bank je Maestro CHIP kartica. U pitanju je debitna međunarodna platna kartica vezana za Vaš devizni tekući račun koja Vam omogućava podizanje gotovine i plaćanje roba i usluga kako u zemlji tako i u inostranstvu. Upotrebom moderne tehnologije, CHIP ili, kako se još nazivaju - SMART kartice, pružaju niz mogućnosti, a pre svega, zahvaljujući svojim sigurnosnim i zaštitnim funkcijama, gotovo u potpunosti onemogućavaju zloupotrebu kartice. Erste Bank a.d. Novi Sad je članica Erste Bank Grupe, jedne od vodećih finansijskih institucija u regionu srednje i istočne Evrope, sa više od 15 miliona klijenata u osam zemalja (Austrija, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunija, Ukrajna, Hrvatska i Srbija).

Eurobank

Eurobank logo
Beograd, Stari Grad, Vuka Karadžića 10 0800 111144
Eurobank logo
Privreda: Otvaranje računa Domaći platni promet Ino platni promet Dokumentarno poslovanje Depoziti Krediti EFG Leasing Platne kartice E-Banking Stanovništvo: tekući računi u dinarima i evrima, platni računi sa privilegijama, plaćanje u zemlji i inostranstvu, krediti, štednja, korišćenje sefova, kreditne kartice Visa i EuroLine-Dina i još mnogo drugih Grupa Eurobank EFG je osnovana 1990. godine pod imenom Euromerchant Bank, sa ciljem prevashodnog pružanja investicionog bankarstva. Grupa danas drži vodeću poziciju na svim tržištima grčke bankarske industrije uz nivo rasta koji premašuje tržišni prosek, dok istovremeno osvaja nove segmente tržišta i stiče nove klijente. Grupa Eurobank EFG danas je vodeća banka u Grčkoj iz oblasti potrošačkih i keš kredita, zajedničkog upravljanja fondovima, investicionog bankarstva, posredništva u prodaji akcijskog kapitala (equity brokerage) i životnog osiguranja. Takođe je banka sa najvećim učešćem u kreditiranju malog biznisa i jedna od najvećih kada se radi o velikim preduzećima iz privatnog sektora u Grčkoj. Na širem području jugoistočne i centralne Evrope, Eurobank EFG se nalazi među najvećim bankama u svim zemljama u kojima je prisutna, a posebno u Bugarskoj, Rumuniji i Srbiji. U 2005. godini, banka je u Turskoj ušla na tržište posredništva u prodaji akcijskog kapitala (equity brokerage), a u 2006. radi na jačanju svog prisustva i na bankarskom tržištu u Poljskoj i Ukrajini.

Jubmes banka a. d. beograd

Beograd, Stari Grad, Braće Jugovića 17 011 3036426 |
011 3036427 |
Stanovništvo: Dinarsko poslovanje Devizno poslovanje Krediti Platne kartice e-Bankarstvo Sefovi Privreda: Platni promet Krediti i HOV Depozitni poslovi Platne kartice Depozitni poslovi Jugoslovenska banka za međunarodnu ekonomsku saradnju a.d. Beograd je pravni sledbenik Fonda za kreditiranje i osiguranje izvoznih poslova koji je osnovan 1967. godine, JUBMES banka je osnovana 26. juna 1979. godine, kao specijalizovana finansijska institucija, koja je putem dopunskog kreditiranja (refinansiranja izvoza), kao i osiguranja izvoza od nekomercijalnih rizika, bila ovlašćena da podstiče srednjoročne i dugoročne izvozne poslove i unapređuje dugoročnu proizvodnu, investicionu i finansijsku saradnju domaćih preduzeća sa stranim partnerima,

Komercijalna Banka

Komercijalna Banka logo
Beograd, Stari Grad, Cara Dušana 62 011 2030638 |
011 2030639 |
Komercijalna Banka logo
Računi (tekući i žiro) Štednja (dinarska i devizna) Krediti (gotovinski, stambeni, auto, potrošački,...) Sefovi Platne kartice (VISA: Electron, Revolving, Classic, Virtuon) Elektronsko bankarstvo (internet, SMS, telefon, call-centar) Menjačko-devizno valutni poslovi Kreditiranje MSP Kreditno-garancijski poslovi sa inostranstvom Kreditno-garancijski i depozitni domaći poslovi Platni promet sa inostranstvom Domaći platni promet HALCOM e-banking Komercijalna banka ad Beograd je ugledna, sigurna i uspešna banka koja se od sličnih zapadnoevropskih i svetskih banaka razlikuje jedino po svojoj adresi. Naša deviza je: pouzdanost u radu, brzina i kvalitet naših usluga svim klijentima, od pojedinačnih građana do najvećih kompanija, mora da bude jednak onom koji imaju sigurne i uspešne svetske banke. Naši partneri iz Republike Srbije i sveta mogu da potvrde da ovo načelo veoma poštujemo. Komercijalna banka ad Beograd je savremeno opremljena, kadrovski osposobljena banka, čija je organizaciona šema zasnovana na međunarodnim bankarskim standardima, kao kvalitetan spoj iskusnih poznavalaca međunarodnih finansija i ambicioznih mladih stručnjaka školovanih u svetu. Da smo banka od poverenja najbolje ilustruju dva podatka. Vodeća svetska diplomatska predstavništva, kao i poslovne, globalne i regionalne asocijacije, od afilijacija UN do humanitarnih fondova, opredelile su se da na teritoriji Republike Srbije posluju preko naše banke. Mi imamo kontokorentne odnose sa 50 vodećih svetskih banaka i preko njih sa svakim bankarskim punktom na planeti. Naš poslovni lanac izaći će u susret svakom Vašem zahtevu, na način koji će biti od obostranog interesa.

Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank logo
Beograd, Stari Grad, Cara Dušana 78
Raiffeisen Bank logo
UĐITE U TRKU SA VREMENOM, BUDITE RAIFFEISEN ONLINE Računi (tekući i žiro) Štednja (dinarska i devizna) Krediti (XXL, gotovinski, stambeni, auto, web, potrošački,...) Sefovi Platne kartice (VISA: Electron, Revolving, Classic, Virtuon) Elektronsko bankarstvo (internet, SMS, telefon, call-centar) Ostale usluge (transferi, trgovina obveznicama, menjački poslovi,...) Krediti za privredu Specijalni računi Dokumentarni poslovi (garancije i akreditivi) Domaći i međunarodni platni promet Elektronsko bankarstvo (Raiffeisen OnLine, HALCOM) Raiffeisen banka a.d. dobila je nagradu za najbolju banku osnovanu stranim kapitalom koja posluje u Srbiji, u okviru akcije odabira najboljih brendova u svim oblastima privrede 'Najbolje robne marke Srbije', koju su organizovali Ministarstvo za trgovinu, turizam i usluge, Privredna komora Srbije i dnevni list Pregled. Raiffeisen banka koja posluje u Srbiji je jedna od banaka sa najbržim rastom u mreži Raiffeisen International-a, a sa bilansnom aktivom od 1.9 milijardi evra (na kraju trećeg kvartala 2006. godine) je ubedljivo najveća banka u zemlji. Uspeh je utoliko veći, jer je Raiffeisen bankarska grupacija dobila pet nagrada - Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) i Raiffeisen International zajedno za najbolju banku u centralnoj i istočnoj Evropi, a RZB i za najbolju banku u Austriji, dok su lokalne Raiffeisen banke u Bugarskoj i Hrvatskoj proglašene za najbolje banke u tim zemljama.

Unicredit Bank

Unicredit Bank logo
Beograd, Stari Grad, Rajićeva 27 011 3777888
Unicredit Bank logo
Usluge za fizička lica Paket računa Štednja Krediti (neodoljivi, super keš, potrošački, auto) Platne kartice Usluge za pravna lica Krediti Vođenje računa Usluge plaćanja Isplata zarada Dok. poslovanje Tarife Zasto izabrati Unicredit Banku za svoju poslovnu banku? Internacionalni i domaći know-how prisutan u jednoj bankarskoj grupi BA-CA i UniCredit Group su vodeće na tržištu CIE, i kao takve čine integralni deo velike međunarodne konkurentne grupe za pružanje finansijskih usluga Globalno prisustvo u ključnim finansijskim centrima širom sveta Reputacija i mesto koje zauzima UniCredit Group obezbedjuju sigurnost i poverenje Profesionalni menadžeri za odnose sa klijentima u zemlji i inostranstvu sa velikom sposobnošću za rešavanje problema omogućavaju visok kvalitet usluga Pružanje usluga finansijskog lizinga sa internacionalnim iskustvom na domaćem tržištu Rasprostranjena mreža u CIE, uključujući komercijalne banke, predstavniątva, investicione banke, osiguravajuće i lizing kompanije Moderni, inovativni bankarski proizvodi omogućavaju brzu i efikasnu obradu
LOKACIJE
Brokerske kuće, brokeri Ada
Brokerske kuće, brokeri Aleksandrovac
Brokerske kuće, brokeri Aleksinac
Brokerske kuće, brokeri Alibunar
Brokerske kuće, brokeri Apatin
Brokerske kuće, brokeri Aranđelovac
Brokerske kuće, brokeri Arilje
Brokerske kuće, brokeri Bač
Brokerske kuće, brokeri Bačka Palanka
Brokerske kuće, brokeri Bačka Topola
Brokerske kuće, brokeri Bački Petrovac
Brokerske kuće, brokeri Bajina Bašta
Brokerske kuće, brokeri Banja Koviljača
Brokerske kuće, brokeri Batočina
Brokerske kuće, brokeri Bečej
Brokerske kuće, brokeri Bela Crkva
Brokerske kuće, brokeri Beočin
Brokerske kuće, brokeri Blace
Brokerske kuće, brokeri Bogatić
Brokerske kuće, brokeri Boljevac
Brokerske kuće, brokeri Bor
Brokerske kuće, brokeri Bosilegrad
Brokerske kuće, brokeri Brus
Brokerske kuće, brokeri Bujanovac
Brokerske kuće, brokeri Čačak
Brokerske kuće, brokeri Čajetina
Brokerske kuće, brokeri Ćićevac
Brokerske kuće, brokeri Čoka
Brokerske kuće, brokeri Crvenka
Brokerske kuće, brokeri Ćuprija
Brokerske kuće, brokeri Despotovac
Brokerske kuće, brokeri Donji Milanovac
Brokerske kuće, brokeri Futog
Brokerske kuće, brokeri Golubac
Brokerske kuće, brokeri Gornji Milanovac
Brokerske kuće, brokeri Guča
Brokerske kuće, brokeri Inđija
Brokerske kuće, brokeri Ivanjica
Brokerske kuće, brokeri Jagodina
Brokerske kuće, brokeri Kanjiža
Brokerske kuće, brokeri Kikinda
Brokerske kuće, brokeri Kladovo
Brokerske kuće, brokeri Knjaževac
Brokerske kuće, brokeri Koceljeva
Brokerske kuće, brokeri Kosjerić
Brokerske kuće, brokeri Kostolac
Brokerske kuće, brokeri Kovačica
Brokerske kuće, brokeri Kovin
Brokerske kuće, brokeri Kragujevac
Brokerske kuće, brokeri Kraljevo
Brokerske kuće, brokeri Krnjevo
Brokerske kuće, brokeri Krupanj
Brokerske kuće, brokeri Kruševac
Brokerske kuće, brokeri Kučevo
Brokerske kuće, brokeri Kula
Brokerske kuće, brokeri Kuršumlija
Brokerske kuće, brokeri Lajkovac
Brokerske kuće, brokeri Lapovo
Brokerske kuće, brokeri Lebane
Brokerske kuće, brokeri Leskovac
Brokerske kuće, brokeri Ljig
Brokerske kuće, brokeri Ljubovija
Brokerske kuće, brokeri Loznica
Brokerske kuće, brokeri Lučani
Brokerske kuće, brokeri Majdanpek
Brokerske kuće, brokeri Mali Zvornik
Brokerske kuće, brokeri Medveđa
Brokerske kuće, brokeri Merošina
Brokerske kuće, brokeri Mionica
Brokerske kuće, brokeri Mol
Brokerske kuće, brokeri Negotin
Brokerske kuće, brokeri Niš
Brokerske kuće, brokeri Nova Pazova
Brokerske kuće, brokeri Nova Varoš
Brokerske kuće, brokeri Novi Banovci
Brokerske kuće, brokeri Novi Bečej
Brokerske kuće, brokeri Novi Kneževac
Brokerske kuće, brokeri Novi Pazar
Brokerske kuće, brokeri Novi Sad
Brokerske kuće, brokeri Odžaci
Brokerske kuće, brokeri Opovo
Brokerske kuće, brokeri Osečina
Brokerske kuće, brokeri Padina
Brokerske kuće, brokeri Pančevo
Brokerske kuće, brokeri Paraćin
Brokerske kuće, brokeri Petrovac Na Mlavi
Brokerske kuće, brokeri Petrovaradin
Brokerske kuće, brokeri Pirot
Brokerske kuće, brokeri Plandište
Brokerske kuće, brokeri Požarevac
Brokerske kuće, brokeri Požega
Brokerske kuće, brokeri Preševo
Brokerske kuće, brokeri Priboj
Brokerske kuće, brokeri Prijepolje
Brokerske kuće, brokeri Prnjavor
Brokerske kuće, brokeri Prokuplje
Brokerske kuće, brokeri Rača
Brokerske kuće, brokeri Raška
Brokerske kuće, brokeri Ražanj
Brokerske kuće, brokeri Rekovac
Brokerske kuće, brokeri Ruma
Brokerske kuće, brokeri Šabac
Brokerske kuće, brokeri Senta
Brokerske kuće, brokeri Sevojno
Brokerske kuće, brokeri Šid
Brokerske kuće, brokeri Sjenica
Brokerske kuće, brokeri Smederevo
Brokerske kuće, brokeri Smederevska Palanka
Brokerske kuće, brokeri Soko Banja
Brokerske kuće, brokeri Sombor
Brokerske kuće, brokeri Srbobran
Brokerske kuće, brokeri Sremska Kamenica
Brokerske kuće, brokeri Sremska Mitrovica
Brokerske kuće, brokeri Sremski Karlovci
Brokerske kuće, brokeri Stara Pazova
Brokerske kuće, brokeri Stopanja
Brokerske kuće, brokeri Subotica
Brokerske kuće, brokeri Surdulica
Brokerske kuće, brokeri Svilajnac
Brokerske kuće, brokeri Temerin
Brokerske kuće, brokeri Titel
Brokerske kuće, brokeri Topola
Brokerske kuće, brokeri Trstenik
Brokerske kuće, brokeri Tutin
Brokerske kuće, brokeri Ub
Brokerske kuće, brokeri Ušće
Brokerske kuće, brokeri Užice
Brokerske kuće, brokeri Valjevo
Brokerske kuće, brokeri Varvarin
Brokerske kuće, brokeri Velika Plana
Brokerske kuće, brokeri Veliki Šiljegovac
Brokerske kuće, brokeri Veliko Gradište
Brokerske kuće, brokeri Veternik
Brokerske kuće, brokeri Vladičin Han
Brokerske kuće, brokeri Vladimirci
Brokerske kuće, brokeri Vlasotince
Brokerske kuće, brokeri Vranje
Brokerske kuće, brokeri Vrbas
Brokerske kuće, brokeri Vrnjačka Banja
Brokerske kuće, brokeri Vršac
Brokerske kuće, brokeri Žabalj
Brokerske kuće, brokeri Žagubica
Brokerske kuće, brokeri Zaječar
Brokerske kuće, brokeri Žitište
Brokerske kuće, brokeri Žitorađa
Brokerske kuće, brokeri Zlatibor
Brokerske kuće, brokeri Zrenjanin
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2021 :: Powered by PORTALSRBIJA