Advokati - Advokatske kancelarije

Advokati Beograd
KN – Karanović & Nikolić je vodeća advokatska kancelarija u oblasti privrednog prava koja pruža usluge klijentima – privrednim društvima u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji, a u saradnji sa lokalnom advokatskom kancelarijom i u Bosni i Hercegovini. Sa skoro 70 pravnika i 15 godina iskustva na ovim dinamičnim tržištima, ponosni smo što pružamo usluge svojim klijentima u nekim od najvećih i najuspešnijih transakcija.
Međunarodno i domaće privredno pravo: - Privatizacija i odnosi sa Agencijom za privatizaciju - Međunarodna arbitraža - Međunarodni ugovori - Spoljnotrgovinski poslovi - Stečajni postupak i odnosi sa Agencijom za privatizaciju – Centrom za sprovođenje stečajnih postupaka - Javno – privatno partnerstvo (JPP) - Statusne promene i odnosi sa Agencijom za privredne registre (APR) - Zastupanje u parničnom i izvršnom postupku - Zaštita poslovnih interesa klijenta - Zaštita nepokretne imovine klijenta - Upravljanje akcijskim kapitalom, priprema i vođenje skupština akcionara i promene kod Centralnog registra hartija od vrednosti (CRHoV) - Korporativno udruživanje - Bankarski poslovi - Naplata potraživanja u izvršnom postupku Obligaciono pravo: - Naknada materijalne i nematerijalne štete - Naplata potraživanja u redovnom sudskom postupku - Zaštita imovine,Zastupanje u parničnom i izvršnom postupku - Naknada štete iz oblasti osiguranja - Naplata stare štednje Stvarno pravo: - Pravna zaštita učesnika u prometu nepokretnosti - Ugovori o prometu nepokretnosti - Uknjižba prava svojine na nepokretnosti - Obezbeđenje potraživanja zasnivanjem založnog prava na nepokretnosti - Predaja nepokretnosti u izvršnom postupku - Zaštita svojinskih prava Nasledno pravo: - Ostavinski postupak - Ugovor o doživotnom izdržavanju - Ugovor o raspodeli imovine za života - Zaštita naslednih prava Radno pravo: - Zaštita prava zaposlenog iz radnog odnosa - Zaštita poslodavca u oblasti radnih odnosa - Naknada štete iz radnog odnosa Upravno pravo i upravni postupak - građanska stanja: - Upisi i brisanja iz matičnih knjiga - Statusna prava - Prava iz oblasti penzijskog osiguranja - Pravni poslovi u oblasti građevinarstva i urbanizma Krivično pravo i krivični postupak: - Krivična dela predviđena Krivičnim zakonikom Republike Srbije - Primena Zakona o krivičnom postuku - Međunarodno krivično pravo Porodično pravo: - Pravna zaštita iz oblasti bračnih, roditeljskih, starateljskih i i movinskih odnosa u porodici

Advokatska kancelarija bijelić

Beograd, Savski Venac, Svetog Save 6/III 011 2448348 |
011 3089849 |
ADVOKATSKA KANCELARIJA BIJELIĆ Advokatska kancelarija Bijelić osnovana je 1. januara 2008. godine u Beogradu i registrovana je u Advokatskoj komori Beograda. Našim klijentima, kompanijama, različitim privrednim subjektima kao i fizičkim licima pružamo sve vrste pravnih usluga. Katarina T. Bijelić Rođena 28. aprila 1978. godine u Beogradu. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2003. godine. Pripravnički staž započela u advokatskoj kancelariji Glišić, a nakon toga prešla u advokatsku kancelariju Simić, Lukačević i saradnici. U advokatskoj kancelariji Simić, Lukačević i saradnici nakon provedene dve godine pripravničkog staža stekla uslov za polaganje pravosudnog ispita. 7. jula 2006. godine polaže pravosudni ispit. Nakon polaganja pravosudnog ispita postaje advokat u advokatskoj kancelariji Simić, Lukačević i saradnici, a 1. januara 2007. postaje partner u istoimenoj kancelariji. 1. januara 2008. osniva advokatsku kancelariju Bijelić. U toku svoje advokatske karijere učestvovala je na brojnim konferencijama, seminarima i radionicama. Takođe, zalagala se za povećanje efikasnosti sudske administracije putem radionica sa Predsednicima sudova i sekretarima.
Advokatska kancelarija Tomić i partneri je jedna od vodećih advokatskih firmi specijalizovanih za poslovno pravo sa sedištem u Beogradu, Srbija. Opremljena je da svojim klijentima pruži svaku vrstu pravne pomoći na najbrži i najpouzdaniji način. Za sedamnaest godina postojanja naši advokati su stekli veliko iskustvo u pružanju pravnih usluga svojim klijentima u mnogim oblastima srpskog privrednog prava: privatizaciji, osnivanju mešovitih preduzeća, poreskim propisima, uvozno-izvoznim poslovima i radnim odnosima. Kancelarija je posebno specijalizovana za poslove privatizacije i svojinske trasnformacije, strana ulaganja i patentno i autorsko pravo. Kancelarija sarađuje sa Ministarstvom za privredu i regionalni razvoj Republike Srbije, Agencijom za privatizaciju, trgovinskim sudovima i Višim trgovinskim sudom. Uz pravnu pomoć, kancelarija zajedno sa većim brojem iskusnih konsultantskih firmi obezbeduje kompletne usluge u vezi privatizacije i procene vrednosti preduzeća. Advokatska kancelarija Tomić i partneri je osposobljena da ispuni sve potrebe svojih klijenata. Svi u firmi govore neki strani jezik i imaju značajno profesionalno iskustvo iz mnogih područja poslovnog i privrednog prava.Nadamo se da će Vam ova Internet prezentacija pomoći da saznate ko smo, šta radimo i kako Vam možemo pomoci. Možete nam pisati u svako vreme i tražiti dodatne informacije i savete.
ADVOKATSKA KANCELARIJA RADOVIĆ I RATKOVIĆ Radović & Ratković je dinamična advokatska kancelarija koja je stekla renome vodećih stručnjaka u privrednim sporovima. Naša advokatska Kancelarija je bila angažovana u većem broju veoma značajnih poslova i sporova u kojima je stvarana nova sudska praksa. Naši advokati su savladali neke od najznačajnijih aktuelnih pravnih problema. Uspešno iznalazimo rešenja za složene probleme iz oblasti kako materijalnog, tako i procesnog prava, često u saradnji sa državnim institucijama i domaćim i stranim privrednim subjektima. Konstantno stremeći da pronađemo nova rešenja za aktuelne probleme, ostajemo u samom vrhu pravnih događanja. Našim klijentima, svetski poznatim kompanijama, različitim privrednim subjektima, kao i fizičkim licima pružamo sve vrste pravnih usluga.
Polje našeg rada obuhvata trgovinsko (privredno) pravo, građansko pravo (imovinsko, porodično, nasledno i dr.), radno pravo i drugo. Naša kancelarija zastupa klijente pred domaćim sudovima, drugim državnim organima, kao i pred domaćim i stranim arbitražama. Takođe, pružamo sve vrste usluga u oblasti prometa nepokretnosti, kao i u oblasti zaštite autorskih prava. Već niz godina uspešno pružamo usluge brojnim domaćim i stranim preduzećima i fizičkim licima.
Bavimo se pružanjem pravnih saveta i zastupanjem fizičkih i pravnih lica pred sudovima i drugim državnim organima, a naročito u sledećim oblastima: Trgovinsko i poslovno pravo Osnivanje privrednih društava, promene u privrednim društvima, likvidacija privrednih društava, zastupanje u postupcima pred Agencijom za privredne registre, učestvovanje u poslovnim razgovorima i korespodenciji, zastupanje u privrednim sporovima Obligaciono pravo Ugovorno pravo (zastupanje u pregovorima, sastavljanje svih vrsta poslovnih ugovora , kao i svih vrsta ugovora između fizičkih lica) Zastupanje u postupcima naknade svih vidova štete, ispunjenja, raskida, poništaja i/ili utvrđenja ništavosti ugovora, naplate potraživanja Poslovi sa nekretninama Zastupanje u svim fazama postupka prometa nekretninama Zastupanje investitora i pružanje pravnih usluga u svim fazama pripreme lokacija i izgradnje, do uknjižbe Zastupanje u poslovima intelektualne svojine Ostvarenje i zaštita autorskih prava i prava industrijske svojine Nasledno pravo Sastavljanje zaveštanja, ugovora o doživotnom izdržavanju, pokretanje ostavinskog postupka, zastupanje u ostavinskom postupku. Porodično pravo Pružanje pravnih saveta i zastupanje u sporovima za razvod braka, sporovima oko podele imovine stečene u toku trajanja braka; pružanje pravnih saveta i zastupanje u sporovima za izdržavanje, kao i u postupcima vezanim za poveravanje zajedničke dece na čuvanje, negu i staranje; zastupanje u postupcima vezanim za lišenje roditeljskog prava Radno pravo Pružanje pravnih saveta oko svih pitanja iz oblasti radnih odnosa i zastupanje u radnim sporovima Poresko pravo Pružanje pravnih saveta i zastupanje u postupcima pred Poreskom upravom i pred sudovima Krivično pravo Zastupanje u svojstvu branioca u krivičnim predmetima Zastupanje oštećenih u krivičnim predmetima Privredni prestupi /Prekršaji Zastupanje pravnih lica u postupcima po privrednim prestupima i u prekršajnim postupcima

Advokatska kancelarija aleksić

Beograd, Savski Venac, Internacionalnih brigada 4 011 2422572
ADVOKATSKA KANCELARIJA ALEKSIĆ Advokatska kancelarija Aleksić pruža pravne usluge u oblasti privrednog prava i intelektualne svojine domaćim i stranim privrednim društvima, preduzetnicima i pojedincima. Stručnost, iskustvo i poznavanje lokalnih prilika omogućava nam da svojim klijentima pružimo konstantnu podršku u obavljanju i najsloženijih poslovnih aktivnosti i pomognemo u prevazilaženju teškoća sa kojima u poslovanju mogu biti suočeni. Znanje, koje neprestano produbljujemo i osavremenjujemo i koje predstavlja osnovu našeg rada, potvrđeno je kroz saradnju sa stranim i domaćim klijentima na zahtevnim poslovnim poduhvatima. Svesni lokalnih specifičnosti, u pružanju savetodavnih usluga i zastupanju klijenata okrenuti smo pronalaženju praktičnih rešenja koja našim klijentima obezbeđuju efikasnost i brzinu u radu. U kancelariji govorimo srpski, engleski i nemački jezik. Nenad Aleksić advokat i patentni zastupnik
ADVOKATSKA KANCELARIJA ANA J. NIKŠIĆ Advokatska kancelarija Ana J. Nikšić osnovana je sa namerom da svojim klijentima omogući potpunu pravnu zaštitu u svim pravnim oblastima. Dobar pravni savet, mišljenje ili pružena pravna pomoć utiče na život svakog pojedinaca, odnosno poslovanja svakog privrednog društva. Cilj je da se naizgled problematične situacije stave u odgovarajuće pravne okvire uz pronalaženje pravnih i pravih rešenja.

Advokatska kancelarija glišić

Beograd, Novi Beograd, Jurija Gagarina 12 011 6304636
ADVOKATSKA KANCELARIJA GLIŠIĆ Naša praksa i mesto koje naša advokatska kancelarija trenutno zauzima na srpskom tržištu, postaju sve prepoznatljiviji. Predmet našeg rada čine svi aspekti pružanja pravne pomoći i to konsultacije sa klijentima, vođenje pregovora, izrada nacrta ugovora, davanje pravnih mišljenja, zastupanje pred državnim organima, medijacija, rešavanje sporova i zastupanje u parničnim sporovima. Naše poznavanje tržišta nepokretnosti u Srbiji, i naši saveti u ovoj oblasti, koriste našim klijentima u procesu razvoja njihovih poslovnih projekata. Ispravno razumevanje ponekad složenih činilaca u regionalnom okruženju, zajedno sa našim obrazovanjem i stavom, osigurava davanje pouzdanih saveta našim klijentima o investiranju. Naš cilj je da redovno pružamo visokokvalitetne savete, koji objedinjuju tehničku stručnost i razumevanje privrednog okruženja u kome rade naši klijenti. Ostajemo odani svojoj jedinstvenoj domaćoj i međunarodnoj tržišnoj strategiji – biti usredsređena advokatska kancelarija sa sposobnostima i iskustvom u pravnom savetovanju i izvršenju složenih transakcija, sačinjavanju detaljnih izveštaja o poslovanju firmi, kojim se obezbeđuje potpuni pregled i pouzdanost u postupcima preuzimanja i spajanja privrednih društava. Naše poznavanje spoljnotrgovinskih i poreskih propisa, pojednostavljuje poslovanje naših klijenata na srpskom tržištu. Pravna pomoć u redovnom radu, koju pružamo na osnovu ugovora o pravnim uslugama, omogućava neposredniju vezu sa klijentima, i dostupnost pravnih saveta u svako doba. Advokatska kancelarija osnovana je 1945. godine; naša strategija postavljena je tako da odgovori na zahteve klijenata: dostupnost najboljem pravnom savetu u svakoj situaciji, uz mogućnost izbora prave advokatske kancelarije i efikasne usluge.
Prošlo je više od jedne decenije od kada su se partneri Advokatske kancelarije Simeunović-Ikonović-Isailović okupili u uverenju da su privatizacija društvene svojine, tržišna privreda, funkcionisanje bankarskog sistema i sistema osiguranja imovine i lica, te pouzdan pravosudni sistem, kao garancija zaštite korpusa ljudskih prava, temelj razvoja demokratskog društva i demokratskih institucija. Vođeni tim načelima, kao i imperativom pravovremene i efikasne zaštite i ostvarenja interesa naših vlastodavaca, s ponosom ističemo da smo zastupali interese najuspešnijih privrednih subjekata. Pored opisanih aktivnosti, dragocena iskustva i rezultate ostvarili smo u oblasti zaštite autorskih prava i industrijske svojine, registrovanja žigova, zaštiti ljudskih prava pred Evropskim sudom za ljudska prava, medijskog prava, kao i u krivičnim postupcima u kojima smo zastupali novinare koji su zbog obavljanja svoje delatnosti bili izloženi krivičnom progonu i drastičnim imovinsko pravnim zahtevima.
Advokatska kancelarija Avramović je počela sa radom 1994. godine, da bi se tokom više od decenije rada specijalizovala u oblasti trgovinskog i radnog prava. Kancelarija se nalazi u Beogradu, koji je centar srpskih poslovnih i finansijskih aktivnosti, ali i balkanskog regiona.

Advokatska kancelarija milošević

Beograd, Savski Venac, Prote Mateje 24 011 3440532 |
011 3441161 |
ADVOKATSKA KANCELARIJA MILOŠEVIĆ Dobrodošli u Advokatsku kancelariju Milošević Ponosimo se što našim klijentima pružamo efikasnu i kvalitetnu uslugu na najvišem nivou, uz poštovanje najstrožih principa profesionalne etike, kombinovanih sa savremenom pravnom praksom, pravnim umećem i pragmatičnim poslovnim odlukama. Advokatska kancelarija Milošević pruža široki spektar pravnih usluga i saveta velikom broju kako domaćih, tako i stranih klijenata iz različitih oblasti poslovanja. Naša bogata lepeza klijenata prostire se od međunarodnih i multinacionalnih kompanija, preko srednjih i malih privrednih društava, sve do pojedinačnih poslovnih ljudi i preduzetnika. Svi članovi naše kancelarije su izvanredni pojedinci koji udruženim snagama, rade kao besprekoran tim, uz blisku sarađuju sa našim klijentima. Kancelarija se nalazi u centru grada u blizini trga Slavija, sa obezbedjenim parking mestima za klijente.

Advokat vladimir m. milovanović

Beograd, Vračar, Kumanovska 2/1 064 1654671
TRGOVINSKO i POSLOVNO PRAVO OBLIGACIONO PRAVO NASLEDNO PRAVO PORODIČNO PRAVO RADNO PRAVO PORESKO PRAVO KRIVIČNO PRAVO GRAĐANSKO PRAVO: - zastupanje klijenata u sporovima pred sudovima opšte i posebne nadležnosti - izvršni postupci - obligaciono pravo - izrada svih vrsta ugovora - porodično pravo - nasledno pravo - naknade materijalne i nematerijalne štete - vanparnični postupci - zastupanje klijenata u postupku uknjižbe nepokretnosti KORPORATIVNO PRAVO: - osnivanje svih pravnih formi privrednih društava -zastupanje u postupcima pred Agencijom za privredne registre - konsultacije, pregovori i izrada osnivačkih akata, statuta, ugovora članova društva, pravilnika o internim procedurama i drugih internih korporativnih dokumenata KRIVIČNO PRAVO: - odbrana okrivljenih i zastupanje oštećenih pred osnovnim sudom, višim sudom i posebnim odeljenjem višeg suda -priprema i podnošenje krivičnih prijava, privatnih tužbi i optužnih akata oštećenih kao tužilaca PORESKO PRAVO: - porez na prenos apsolutnih prava - oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava za kupca prvog stana - refundacija PDV-a za kupca prvog stana - porez na nasledstvo - porez na poklon - porez na imovinu BANKARSTVO i FINANSIJE: - Priprema i prikupljanje dokumentacije za stambene kredite i posredovanje kod banaka - Praćenje klijenta kroz ceo proces odobrenja stambenih kredita - Prikupljanje kreditne dokumentacije za klijenta i posredovanje između klijenta i banke u postupku odobravanja kredita stanovništvu i privredi INTELEKTUALNO PRAVO: - zaštita ziga - zaštita patenata - zastupanje klijenata pred Zavodom za intelektualnu svojinu
OBLASTI SPECIJALIZACIJE PRAVO MEDIJA INTERNET PRAVO - Domenska imena PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE - Patenti - Žigovi - Autorska prava RADNO PRAVO PRIVREDNO PRAVO Pored oblasti za koje smo specijalizovani, pružamo i usluge opšte pravne prakse.
ADVOKATSKA KANCELARIJA MIKIJELJ JANKOVIĆ BOGDANOVIĆ Mikijelj Janković & Bogdanović (MJB) je beogradska advokatska kancelarija s mrežom korespondenata širom bivše Jugoslavije. Pruža sve vrste advokatskih usluga, a posebno je specijalizovana za zaštitu intelektualne svojine i za poslovno pravo. Osnovana 1985. godine, kancelarija predano služi svojim klijentima već više od 25 godina. Prema klijentima gajimo lični odnos, bez obzira na njihovu veličinu, i trudimo se da im pružimo usluge najvišeg kvaliteta. Ponosimo se svojom međunarodnom orijentacijom. Naši klijenti su brojne transnacionalne kompanije i strane ambasade u Beogradu. Naši advokati su učestvovali u međunarodnim sudskim i arbitražnim sporovima, čak i pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Skoro svi oni su studirali ili radili u inostranstvu. Klijentima pružamo pravne savete na srpskom, engleskom, nemačkom i francuskom jeziku. ADVOKATI Dr. Ivan D. Janković, advokat i patentni zastupnik Dejan P. Bogdanović, advokat i patentni zastupnik Katarina M. Radović, advokat Dr. Vladimir M. Djerić, advokat Mara V. Janković, advokat i patentni zastupnik

Advokatska kancelarija jms

Beograd, Savski Venac, Tadeuša Košćuška 8 011 3031227 |
011 3031228 |
ADVOKATSKA KANCELARIJA JMS ADVOKATI Mirko Jovanović Nenad Milovanović Aleksandar Simić Snežana Ristić-Raščanin Vesna Pavlović Anđelka Aleksandrov Mitić Milan Petrović Predrag Konstantinović Nikola Tomašević Desanka Plavša Ivana Ružičić Sanja Kalajžić Nikola Urošević

Advokatska kancelarija djuričić

Beograd, Savski Venac, Braće Baruh 11 011 3030100
ADVOKATSKA KANCELARIJA ĐURIČIĆ Advokatska Kancelarija Đuričić već preko 35 godina pruža usluge zastupanja u raznim oblastima pravnog delovanja. Mi smo jedna od vodećih kancelarija u oblasti imovinsko pravnih odnosa i konsaltinga na investicionim projektima u Srbiji. Poslednjih godina, naša kancelarija je zastupala i savetovala veliki broj domaćih i stranih klijenata na poslovima investiranja u oblasti izgradnje objekata Advokatsku kancelariju Đuričić osnovala je 1972 godine advokat Stoja Đuričić (1936-2002). Od samog osnivanja je organizovana je kao dinamična kancelarija koja objedinjuje tradicionalan odnos poverenja i posvećenosti klijentima.

Advokatska kancelarija milić

Beograd, Zemun, Svetozara Papića 1/18 011 2195388 |
063 242827 |
ADVOKATSKA KANCELARIJA MILIĆ Dušan M. Milić Advokat Dušan M. Milić rodjen je 1965. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Sremskoj Mitrovici. Godine 1991. diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a od 1991. godine pripravnički staž do polaganja pravosudnog ispita obavljao kod poznatih beogradskih advokata. Godine 1993. položio je pravosudni ispit i upisan u imenik advokata Advokatske komore Beograd. Dugogodišnji rad na zaštiti interesa klijenata, kao i iskustvo u tumačenju i primeni propisa uticale su na specijalizaciju za odredjene oblasti prava kojima se bavi Advokatska kancelarija "MILIĆ" u kojoj rade četiri advokata, jedan advokatski pripravnik i jedan tehnički sekretar.

Advokatska kancelarija jolović

Beograd, Savski Venac, Savska ulica 33/II 011 2656964 |
011 3610637 |
ADVOKATSKA KANCELARIJA JOLOVIĆ ADVOKATI: Mr Nemanja Jolović Tatjana Jovanović Milka Ćalić Gavrilo Perović Velibor Eror Slađana Milićević Jelena Jolović Borko Vasojević

Advokatska kancelarija Miljković

Beograd, Mirijevo, 16. oktobra 9 011 3373622 |
064 2471986 |
ADVOKAT VESNA M. MILjKOVIĆ ADVOKATSKE i PRAVNE USLUGE Advokatska kancelarija Miljković predstavlja tim pravnika i saradnika, predvođena Advokatom Vesnom Miljković, koji pred sobom imaju jasan i jedini cilj - ostvarivanje i zaštita pravnih interesa naših klijenata, uz izrazitu stručnost, profesionalnosti i efikasnost u postupanju, ali pre svega uz maksimalnu posvećenost našim klijentima, saradnju i zajedničko postizanje željenih rezultata. Podjednaku pažnju posvećujemo kako pravnim tako i fizičkim licima, kojima možemo pružiti pravnu zaštitu u sledećim oblastima: Za pravna lica i preduzetnike vršimo usluge: - Zastupanja u privrednim sporovima - Naplata potraživanja kroz postupak izvršenja - Zaštita prava u parničnom postupku - Osnivanje i registracija osnivanja, ali i svih drugih promena u pravnom licu odnosno pr - Gašenje - likvidacija i stečaj - Ugovori privrednog prava - Radnopravni odnosi - zasnivanje i prestanak radnog odnosa, zastupanje u radnim sporovima. Advokatska kancelarija Miljković vrši i usluge iz oblasti: - Parničnog postupka - Upravnog postupka - Vanparničnog i izvršnog postupka - Zaštita pravnih interesa u oblasti porodičnog i naslednog prava - razvod, izdržavanje, bračni ugovor, testament, ostavinski postupak - Inovinskopravnih odnosa - odnosi povodom prava svojine i drugih prava povodom nepokretnosti, kupoprodaja, poklon, uknjižba nepokretnosti - Autorskog prava i prava intelektualne svojine - Kao i druge pravne usluge.

Advokatska kancelarija simić

Beograd, Vračar, Kneginje Zorke 94/1 063 304305 |
065 328077 |
Osnivanje preduzeća i promene Zastupanje u parnici Odbrana u krivičnim predmetima svih vrsta i kompleksnosti Prekršaji fizičkih i pravnih lica Ugovori o kupoprodaji, poklonu, lizingu, zakupu, zajmu, doživotnom izdržavanju i sve vrste ugovora i aneksa na ugovore Testamenti, nasledni i ostavinski postupci Provera kreditnih uslova i pojašnjenje nejasnih klauzula Provera prodavca i vlasničkog statusa nepokretnosti koju kupujete Tužbe u svim oblastima Brakorazvodne parnice Izdržavanje Legalizacija i nadogradnja Posredovanje u kupoprodaji nepokretnosti Beograd, Republika Srbija, Republika Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska i Republika Hrvatska Haški apostili i međunarodna overa dokumenata u Republici Srbiji i drugim navedenim državama itd.
ADVOKATSKA KANCELARIJA BLEČIĆ i PARTNERI Advokatska kancelarija iz Srbije sa regionalnim iskustvom Advokatska kancelarija Blečić i Partneri sa sedištem u Beogradu, okuplja dinamičan i uspešan tim advokata i pravnika, poznatih po svojoj efikasnosti i posvećenosti zaštiti interesa klijenata, kako u Srbiji tako i u regionu. Nadležnost naše advokatske kancelarije tako obuhvata Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu Blečić i Partneri obezbeđuju kvalitetno pravno savetovanje i iznalazimo rešenja za kompleksne pravne probleme, često pomažući u saradnji između stranih i domaćih investitora i državnih organa. Blečić i Partneri advokatska kancelarija iz Beograda je učesnik u brojnim značajnim transakcijama, prevashodno iz domena kompanijskog prava i prava nepokretnosti. Naša ekspertiza takođe obuhvata savetovanje klijenata u svim oblastima bankarskog prava, osiguranja, kao i prava hartija od vrednosti. Naši klijenti se mogu osloniti na našu diskreciju, profesionalni pristup i sposobnost za rešavanje Vaših pravnih pitanja na najbrži i najefikasniji način. Advokatska kancelarija Blečić i Partneri usko sarađuju sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu u vezi sa međunarodnim takmičenjem studenata kao što je "International Commercial Arbitration Moot", sve u cilju proširenja znanja domaćih studenata pravnih nauka i njihovom približavanju stranim pravnim institutima i praksi. Takođe, naš doprinos u napretku implementacije pravnih standarda Evropske Unije i prakse uključuje brojne objavljene članke i radove. Blečić i Partneri tim: Novak Blečić, LL.M Ratko Vidović Milan Terzić Vuk Radović, Ph.D Saradnik Nenad Tešić, LL.M Saradnik Bojana Ognjanović, Mag.Iur. Tamara Ostojić Damir Katica

Živa slavko

Zrenjanin, Kralja Aleksandra I Karađorđevića 23 023 562652 |
063 523072 |
ADVOKAT

Avramović B. Branislav

Beograd, Savski Venac, Vojvode Milenka 34 011 364114 |
011 681937 |

Avramović K. Dragan

Beograd, Savski Venac, Dula Karaklajića 34 -Lazarevac 011 8123502

Avramović P. Milanka

Beograd, Savski Venac, Sarajevska 31/18 011 682366 |
011 683528 |

Avramović M. Jelica

Beograd, Savski Venac, Kralja Petra 146 011 2622382

Avlijaš M. Vladimir

Beograd, Savski Venac, Krfska 12 064 2305578

Avakumović M. Aleksandar

Beograd, Savski Venac, Žarka Zrenjanina 55 011 438418

Avramović B. Đorđe

Beograd, Savski Venac, Ruzveltova 45 011 759453

Agatonović A. Zoran

Beograd, Savski Venac, Kneza Miloša 57 011 641803

Advokat Baltić Goran

Pančevo, Mite Topalovića 12 063 698034

Advokat avlijaš v. nebojša

Beograd, Savski Venac, Kneza Miloša 64 011 3628730 |
063 8065809 |

Adam J. Neven

Beograd, Savski Venac, Raska Petrovića 58/24 011 1778893

Adžić-Avramović M. Danica

Beograd, Savski Venac, Karađorđeva 24 -Lazarevac 011 8125211

Ajduković P. Radivoj

Beograd, Savski Venac, Sarajevska 28 011 641831

Ajduković R. Jelena

Beograd, Savski Venac, Triše Keclerovića 22 011 466681

Ajdarpašić S. Jasmina

Beograd, Savski Venac, Njegoševa 2a -Kaluđerica 011 436830

Ajdanić D. Ivana

Beograd, Savski Venac, Janka Lisjaka 51 011 3820600

Ajkalo Đ. Milorad

Beograd, Savski Venac, Miročka 3/9 011 763970

Aleksandrov B. Anđelka

Beograd, Savski Venac, Srpskih Vladara 25/II 011 3233775

Alagić A. Dejan

Beograd, Savski Venac, Jevrejska 20 011 3284104 |
011 3284204 |

Aleksandrić R. Zorica

Beograd, Savski Venac, Zorana Radmilovića 6/28 011 3426496

Alavantić D. Zorica

Beograd, Savski Venac, Palmotićeva 16a 011 2083099

Aleksić M. Aleksandar

Beograd, Savski Venac, Tadeuša Košćuškog 20 011 181604

Aleksić M. Ivan

Beograd, Savski Venac, Majke Jevrosime 14 011 3245652

Aleksić D. Nenad

Beograd, Savski Venac, Rige od Fere 3 011 3036132

Aleksić D. Jovana

Beograd, Savski Venac, Sarajevska 31 011 682366

Aleksić M. Jelena

Beograd, Savski Venac, Stojana Jankovića 3a 011 2562041

Vip sl

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 211 011 7194285
PROVERA BONITETA PRAVNIH i FIZIČKIH LICA NAPLATA POTRAŽIVANjA OBAVEŠTAJNO-BEZBEDNOSNI KONSALTING ADVOKATSKE USLUGE USLUGE TRANSPORTA i SMEŠTAJA ODUZETIH PREDMETA ZALOGE

Kocić b. ivica

Beograd, Savski Venac, Aleksandra Kostića 19 011 3628707

Aleksić D. Jasna

Beograd, Savski Venac, Carice Milice 8 011 625204

Aleksić Ž. Tamara

Beograd, Savski Venac, Jurija Gagarina 136/47 011 160047

Aleksić Č. Siniša

Beograd, Savski Venac, Leontine Kraus 3 011 664547

Aleksić P. Radoje

Beograd, Savski Venac, Kneza Miloša 54 011 2352101

Aleksić M. Nenad

Beograd, Savski Venac, Bore Stankovića 5 -Boleč 011 8062466

Aligrudić Miloš

Beograd, Savski Venac, Cara Dušana 7 011 3033746

Advokat Vladimir Stevanović

Aranđelovac, Knjaza Miloša 112 064 4322782
LOKACIJE
Advokati Ada
Advokati Aleksandrovac
Advokati Aleksinac
Advokati Alibunar
Advokati Apatin
Advokati Aranđelovac
Advokati Arilje
Advokati Babušnica
Advokati Bač
Advokati Bačka Palanka
Advokati Bačka Topola
Advokati Bački Monoštor
Advokati Bački Petrovac
Advokati Bačko Gradište
Advokati Bačko Petrovo Selo
Advokati Bajina Bašta
Advokati Bajmok
Advokati Banatski Karlovac
Advokati Bečej
Advokati Begeč
Advokati Bela Crkva
Advokati Bela Palanka
Advokati Beočin
Advokati Beška
Advokati Bezdan
Advokati Bogatić
Advokati Boljevac
Advokati Bor
Advokati Bosilegrad
Advokati Bosut
Advokati Brus
Advokati Budisava
Advokati Bujanovac
Advokati Čačak
Advokati Čajetina
Advokati Čantavir
Advokati Čelarevo
Advokati Čoka
Advokati Crepaja
Advokati Crvenka
Advokati Ćuprija
Advokati Despotovac
Advokati Despotovo
Advokati Dimitrovgrad
Advokati Dobrica
Advokati Ečka
Advokati Elemir
Advokati Futog
Advokati Gadžin Han
Advokati Golubac
Advokati Gornji Milanovac
Advokati Grdelica
Advokati Guča
Advokati Horgoš
Advokati Hrtkovci
Advokati Inđija
Advokati Irig
Advokati Ivanjica
Advokati Jagodina
Advokati Kać
Advokati Kanjiža
Advokati Kikinda
Advokati Kladovo
Advokati Klek
Advokati Knić
Advokati Knjaževac
Advokati Koceljeva
Advokati Kosjerić
Advokati Kostolac
Advokati Kovačica
Advokati Kovilj
Advokati Kovin
Advokati Kragujevac
Advokati Kraljevo
Advokati Krepoljin
Advokati Krupanj
Advokati Kruševac
Advokati Kučevo
Advokati Kucura
Advokati Kula
Advokati Kuršumlija
Advokati Lajkovac
Advokati Lebane
Advokati Ljubovija
Advokati Loznica
Advokati Lučani
Advokati Majdanpek
Advokati Malo Crniće
Advokati Martinci
Advokati Mionica
Advokati Mol
Advokati Negotin
Advokati Niš
Advokati Niška Banja
Advokati Nova Pazova
Advokati Nova Varoš
Advokati Novi Banovci
Advokati Novi Bečej
Advokati Novi Kneževac
Advokati Novi Pazar
Advokati Novi Sad
Advokati Opovo
Advokati Osečina
Advokati Ostojićevo
Advokati Pančevo
Advokati Paraćin
Advokati Pećinci
Advokati Petrovac Na Mlavi
Advokati Petrovaradin
Advokati Pirot
Advokati Pivnice
Advokati Plandište
Advokati Požega
Advokati Preševo
Advokati Prijepolje
Advokati Prokuplje
Advokati Rača
Advokati Ravno Selo
Advokati Ražanj
Advokati Rekovac
Advokati Ruma
Advokati Šabac
Advokati Šajkaš
Advokati Sečanj
Advokati Senta
Advokati Šid
Advokati Sivac
Advokati Sjenica
Advokati Smederevo
Advokati Smederevska Palanka
Advokati Soko Banja
Advokati Sombor
Advokati Sonta
Advokati Srbobran
Advokati Sremska Kamenica
Advokati Sremska Mitrovica
Advokati Sremski Karlovci
Advokati Srpska Crnja
Advokati Stara Pazova
Advokati Subotica
Advokati Surdulica
Advokati Svetozar Miletić
Advokati Svilajnac
Advokati Svrljig
Advokati Temerin
Advokati Titel
Advokati Topola
Advokati Trstenik
Advokati Tutin
Advokati Ub
Advokati Uljma
Advokati Užice
Advokati Vajska
Advokati Valjevo
Advokati Varvarin
Advokati Velika Drenova
Advokati Velika Plana
Advokati Veliki Šiljegovac
Advokati Veliko Gradište
Advokati Vladičin Han
Advokati Vladimirci
Advokati Vlasotince
Advokati Vojka
Advokati Vojvoda Stepa
Advokati Vrbas
Advokati Vrdnik
Advokati Vrnjačka Banja
Advokati Vršac
Advokati Vučje
Advokati Žabalj
Advokati Žabari
Advokati Žagubica
Advokati Zaječar
Advokati Žitište
Advokati Žitkovac
Advokati Žitorađa
Advokati Zmajevo
Advokati Zrenjanin
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2020 :: Powered by PORTALSRBIJA