Bazna hemijska industrija

Bazna hemijska industrija Beograd

Hip Petrohemija

Hip Petrohemija logo
Pančevo, Spoljnostarčevačka 82 013 307000 |
013 343761 |
Hip Petrohemija logo
HIP-Petrohemija a.d. Pančevo je najveći proizvođač petrohemijskih proizvoda u Republici Srbiji, sa tradicijom koja se proteže na period duži od tri decenije. Uz polimere – HIPLEX® (PEVG), HIPTEN® (PENG), HIPREN® (SBR) i polietilenske cevi, u našem asortimanu su i bazni proizvodi – etilen, propilen, C4-frakcija, pirolitičko ulje, pirolitički benzin, 1,3-butadien, MTBE i proizvodi hloralkalne elektrolize. Locirani smo na ukupno 247 hektara u industrijskoj zoni Pančeva, u Elemiru kod Zrenjanina i Crepaji kod Pančeva. Godišnje proizvedemo blizu sedamsto hiljada tona petrohemikalija. BAZNI PROIZVODI Bazni proizvodi obuhvataju proizvode Fabrike etilena (etilen C2H4 i nuzproizvodi propilen C3H6, C-4 frakcija, pirolitički benzin, pirolitičko ulje), Fabrike hloralkalne elektrolize (natrijum hidroksid NaOH, natrijum hipohlorit NaOCl, hlorovodonična kiselina HCl), Fabrike sintetičkog kaučuka (metil- tercijalni butil etar (skraćeno MTBE), 1,3-butadien). U HIP-Petrohemiji se etilen sa nuzproizvodima dobija parnim krekingom primarnog, niskooktanskog benzina. Cilj ovog procesa je da se ugljovodonična jedinjenja veće molekulske mase konvertuju u manja jedinjenja sa dvostrukom vezom između ugljenikovih atoma. Etilen proizveden u HIP-Petrohemiji je takav da se odmah može koristiti za proizvodnju polimera - ima „polymer grade“ sadržaj etilena od min. 99,9% vol. Proizvodeni propilen je „chemical grade“ čistoće i ima tipičan sadržaj propilena 92-94 % vol. Proizvodi Fabrike hloralkalne elektrolize nastaju elektrolizom industrijske kuhinjske soli. Reč je o klasičnim proizvodima hemijske industrije, upotrebljivim kao sirovina ili pomoćno sredstvo u različitim industrijskim oblastima, od proizvodnje hemikalija, papira, stakla do obrade vode, metala, tekstila. Metil-tercijalni butil etar (MTBE) je dobro poznat aditiv za bezolovne motorne benzine. Dodatkom MTBE povećava se oktanski broj benzina i poboljšava rad motora, a povećani sadržaj kiseonika omogućava bolje sagorevanje goriva. MTBE se dobija reakcijom izobutena i metanola. Za dobijanje izobutena koristi se ostatak C-4 frakcije iz koje je ekstrahovan 1,3-butadien, čime je u velikoj meri iskorišćen potencijal Fabrike sintetičkog kaučuka Pirolitičko ulje Etilen, propilen, butilen, butadien Ostali specijalni benzin

Msk Kikinda

Kikinda, Miloševski Put bb 023 0423050
METANOLSKO SIRĆETNI KOMPLEKS KIKINDA PROIZVODNI PROGRAM METANOL - tehnički kvalitet, min.99,85% u skladu sa ASTM E 346 i SRPS H B2 031 kvalitet "A" SIRĆETNA KISELINA - MSK kvalitet, min.99,85%, u skladu sa Monsanto kvalitetom i SRPS H B2.033 kvalitet "A" - Sirćetna kiselina za prehrambenu industriju min 99,8 %, u skladu sa SRPS EN 13189 - Sirćetna kiselina, aditiv , za prehrambenu industriju, min 99,8 - Sirćetna kiselina, farmaceutska, min 99,5 -100,5 - Tehnički kvalitet, 80% u skladu sa SRPS H B2.033 kvalitet "C" TEČNI AZOT - Kvalitet tehnički, min.99,5% TEČNI KISEONIK - Kvalitet tehnički, min.99,5% Pored standardnih proizvoda, MSK na zahtev kupca može proizvesti i nestandardne proizvode.
Fabrika kiseonika Fabrika sumporne kiseline Kiseonik Azot Oksidi i hidroksidi bakra Sumporna kiselina Oleum Srebro-nitrat Ostali sulfati, osim sulfata aluminijuma i barijuma Hloridi, osim amonijum-hlorida Ostali estri sirćetne kiseline
Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad NIS – Petrol, ogranak za preradu i promet nafte i derivata nafte – Rafinerija nafte u Novom Sadu PROIZVODI GASOVI PROPAN PN JUS B.H2.130 BUTAN BN JUS B.H2.132 PROPAN-BUTAN SMEŠA PBS JUS B.H2.134 PROPILEN PLN PS RNP 26/99 BENZINI Motorni benzini - PREMIUM MB 95 JUS B.H2.220 Bezolovni benzini - PREMIUM BMB 95 PS RNP 2/99 Specijalni benzini - SPECIJALNI BENZIN 35/105 SB 35/105 JUS B.H2.267 - SPECIJALNI BENZIN 60/80 SB 60/80 PS RNP 35/99 - SPECIJALNI BENZIN 65/95 SB 65/95 PS RNP 34/99 - SPECIJALNI BENZIN 65/105 SB 65/105 JUS B.H2.262 - SPECIJALNI BENZIN MEDICINSKI SBM Ph.Jug III. - SPECIJALNI BENZIN 75/130 SB 75/130 JUS B.H2.268 - SPECIJALNI BENZIN 80/120 SB 80/120 JUS B.H2.263 - SPECIJALNI BENZIN 140/200 SB 140/200 JUS B.H2.271 - SPECIJALNI BENZIN-PAN 140/200 PAN 140/200 PS RNP 13/99 Aromati - BENZEN BZ JUS H.B2.001 - TOLUEN TL JUS H.B2.002 Benzinske komponente - PRIMARNI BENZIN ZA PHK PB-PHK PS RNP 37/99 PETROLEJI PETROLEJ ZA OSVETLJENJE PO JUS B.H2.310 GORIVO ZA MLAZNE MOTORE GM JUS B.H2.331 DIZELI Dizel goriva - DIZEL GORIVO VRLO LAKO D1 D1 JUS B.H2.410/1 - DIZEL GORIVO LAKO D2 D2 JUS B.H2.410/1 - EVRO DIZEL NSD JUS B.H2.410/1 - EKO 3 DIZEL GORIVO Dizel rastvarači - VALJAČKO ULJE BAZNO VUB-P PS RNP 15/99 LOŽ ULJA ULJE ZA LOŽENJE EKSTRA LAKO EL PS RNP 3/99 ULJE ZA LOŽENJE LAKO NISKOSUMPORNO EKO - EL PS RNP 24/99 ULJE ZA LOŽENJE SREDNJE S PS RNP 7/99 ULJE ZA LOŽENJE NSG-S NSGS PS RNP 33/99 RASTVARAČI ULJE ZA AKTIVACIJU KATALIZATORA UAK PS RNP 18/99 FLUKSNO ULJE FU - P PS RNP 22/99 Cu VALJAČKO ULJE VUP - Cu PS RNP 23/99 RAZREĐIVAČ ZA BITUMEN RB PS RNP 17/99 BITUMENI Bitumeni za puteve - BITUMEN ZA PUTEVE BIT 200 BIT 200 JUS

Nis Petrol - Rafinerija nafte Pančevo

Pančevo, Spoljnostarčevačka 199 013 324324
Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad NIS – Petrol, ogranak za preradu i promet nafte i derivata nafte – Rafinerija nafte u Pančevu PROIZVODI GASOVI PROPAN PN JUS B.H2.130 BUTAN BN JUS B.H2.132 PROPAN-BUTAN SMEŠA PBS JUS B.H2.134 PROPILEN PLN PS RNP 26/99 BENZINI Motorni benzini - PREMIUM MB 95 JUS B.H2.220 Bezolovni benzini - PREMIUM BMB 95 PS RNP 2/99 Specijalni benzini - SPECIJALNI BENZIN 35/105 SB 35/105 JUS B.H2.267 - SPECIJALNI BENZIN 60/80 SB 60/80 PS RNP 35/99 - SPECIJALNI BENZIN 65/95 SB 65/95 PS RNP 34/99 - SPECIJALNI BENZIN 65/105 SB 65/105 JUS B.H2.262 - SPECIJALNI BENZIN MEDICINSKI SBM Ph.Jug III. - SPECIJALNI BENZIN 75/130 SB 75/130 JUS B.H2.268 - SPECIJALNI BENZIN 80/120 SB 80/120 JUS B.H2.263 - SPECIJALNI BENZIN 140/200 SB 140/200 JUS B.H2.271 - SPECIJALNI BENZIN-PAN 140/200 PAN 140/200 PS RNP 13/99 Aromati - BENZEN BZ JUS H.B2.001 - TOLUEN TL JUS H.B2.002 Benzinske komponente - PRIMARNI BENZIN ZA PHK PB-PHK PS RNP 37/99 PETROLEJI PETROLEJ ZA OSVETLJENJE PO JUS B.H2.310 GORIVO ZA MLAZNE MOTORE GM JUS B.H2.331 DIZELI Dizel goriva - DIZEL GORIVO VRLO LAKO D1 D1 JUS B.H2.410/1 - DIZEL GORIVO LAKO D2 D2 JUS B.H2.410/1 - EVRO DIZEL NSD JUS B.H2.410/1 - EKO 3 DIZEL GORIVO Dizel rastvarači - VALJAČKO ULJE BAZNO VUB-P PS RNP 15/99 LOŽ ULJA ULJE ZA LOŽENJE EKSTRA LAKO EL PS RNP 3/99 ULJE ZA LOŽENJE LAKO NISKOSUMPORNO EKO - EL PS RNP 24/99 ULJE ZA LOŽENJE SREDNJE S PS RNP 7/99 ULJE ZA LOŽENJE NSG-S NSGS PS RNP 33/99 RASTVARAČI ULJE ZA AKTIVACIJU KATALIZATORA UAK PS RNP 18/99 FLUKSNO ULJE FU - P PS RNP 22/99 Cu VALJAČKO ULJE VUP - Cu PS RNP 23/99 RAZREĐIVAČ ZA BITUMEN RB PS RNP 17/99 BITUMENI Bitumeni za puteve - BITUMEN ZA PUTEVE BIT 200 BIT 200 JUS U.

Hip azotara

Pančevo, Spoljnostarčevačka 80 013 308010 |
013 308009 |
"HIP-Azotara" je najveći proizvođač mineralnog đubriva, azotnih jedinjenja i jedini proizvođač amonijaka i karbamida (UREE) u zemlji PROIZVODNI PROGRAM Osnovni naši proizvodi su mineralna đubriva: KAN i Karbamid-UREA. Pored mineralnog đubriva u našim postrojenjima proizvodi se: amonijak, tečni, bezvodni, koncentracije minimum 99,5%, azotna kiselina (tehničkog i purum kvaliteta) koncentracije do 56%, amonijum nitrat (tehničkog kvaliteta) različitih koncentracija i azotni rastvori (amonijačna voda-DIXOL 205, DIXOL 280, DIXOL 330, DIXOL 410, DIXOL 447) Od industrijski komprimovanih gasova proizvodimo: ugljen dioksid sintezni gas industrijski vazduh U mogućnosti smo da tržište snabdevamo velikom količinom destilovane vode. POGONI U "HIP-AZOTARA" Pogon za proizvodnju amonijaka Pogon za proizvodnju KAN-a Pogon za proivodnju karbamida (UREE) Pogon za proizvodnju azotne kiseline Pogon Energetika KAPACITET U našim postrojenjima dnevno se proizvodi od 1200 do 1400 tona KAN-a i 300 tona karbamida, što godišnje predstavlja: 400.000 tona KAN-a, 300.000 tona azotne kiseline, 300.000 tona amonijaka, 100.000 tona karbamida: 20.000 tona N rastvora i 3.000 tona taložnog CaCO3. USLUGE Od uslužnih delatnosti bavimo se: kontrolom kvaliteta i kvantiteta proizvoda i njihovog uticaja na životnu sredinu, kontrolom kvaliteta opreme, inspekcijskim poslovima i prijemnom kontrolom, korozivnim ispitivanjem i zaštitom materijala kao i transportnim uslugama. Sa sopstvenom tehnologijom i stručnim kadrom vršimo rafinaciju i regeneraciju plemenitih metala (platine, paladijum i rodijuma). PRODAJA Telefon: 013/308-044, 308-046, 308-052, 308-056, 308-049, 308-057, 308-054 Telefax: 013/308-320, 347-057 MARKETING Telefon: 013/308-071, 308-072 Telefax: 013/347-057 LABORATORIJA Telefon: 013/308-140, 308-139 Telefax: 013/347-057 KONTROLA KVALITETA OPREME i MATERIJALA Telefon: 013/308-160, 308-161, 308-163, 308-164 Telefax: 013/347-057 LUKA Telefon: 013/308-036, 308-031 Telefax: 013/345-788 TRANSPORT Telefon: 013/308-200 Telefax: 013/345-788, 347-057 EKOLOGIJA Telefon: 013 / 308-067, 308-068 Telefax: 013 / 347-057 PROIZVODI AMONIJAK Amonijak se koristi za proizvodnju azotne kiseline, KAN-a, UREE i amonijum nitrata. Nalazi široku primenu u mnogim granama hemijske industrije i korisnicima se isporučuje kao amonijak, tečni, bezvodni (NH3 99,5% min.) i

Lg hemija

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 3 011 6600191 |
011 6607805 |
BAZNE HEMIKALIJE VODONIK PEROKSID NATRIJUM HIDROSULFIT MRAVLjA KISELINA SIRĆETNA KISELINA NATRIJUM METABISULFIT SIROVINE ZA MATERIJALE ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRAĐEVINRSTVU Veziva - Polivinil acetat Veziva - Stiren akrilat Antipenušavac Dispergatori Biocidi Mineralni Reološki aditivi Ugušćivači Celulozna vlakna Fileri Rastvarači i koalescenti Stearati Aditivi Arome Pigmenti Praškasti Koloranti Epoksidni sistemi SIROVINE i ADITIVI ZA INDUSTRIJU PREHRANE Mlekarstvo - Testovi Mlekarstvo - Analizatori mleka Mlekarstvo - Sirila Ostali aditivi Drugi dodaci Pomoćna sredstva Hemikalije za tretman vode HEMIKALIJE ZA TEKSTILNU i INDUSTRIJU KOŽE Enzimi Deterdženti; kvasioci i disperivna sredstva Omekšivači Antipenušavci Puferi Sredstva protiv gužvanja, usporivači Ostalo Boje za tekstil
Subotička „Azotara“ je jedinstvena tehničko-tehnološka celina za proizvodnju kompleksnih neorganskih đubriva NPK i NP. Projektovani kapacitet je 250 hiljada tona đubriva godišnje Fabrika se sastoji iz sledećih pogona i službi: Pogon za proizvodnju kompleksnih neorganskih đubriva Pogon za manipulaciju gotovim proizvodima i sirovinama Pogon kotlarnice Službe za mašinstvo i elektro-instrumentalno održavanje Laboratorije PROIZVODI NPK 15:15:15 Sastav: Sastav NPK đubriva se izražava preko formulacije, tj udela azota , fosfora i kalijuma . Prva brojka uvek pokazuje količinu ( kg ) azota (N) , druga fosfora (izraženog kao P2O5) a treća kalijum (izraženog kao K2O) , u 100 kg đubriva. Osobine: Boja đubriva može biti različita : crvena, braon ili siva a boja zavisi od boje kalijumove soli, odnosno sirovina od kojih se proizvodi đubrivo. NPK 13:13:21 Formulacija NPK đubriva ili sredstvo za ishranu bilja proizvedeno po standardu JUS H.B4.037 čiji je sadržaj hranljivih elemenata: 13% azota izražen kao N 13% fosfora izražen kao P2O5 rastvorljiv u 2% limunskoj kiselini 21% kalijuma izražen kao K2O Pakovanje i skladištenje NPK đubrivo 13-13-21 se isporučuje i pakuje: - u vrećama od plastičnih masa ili drugih odgovarajućih materijala u masi od 50 ± 1 kg - u vrećama od plastičnih masa u količini od 1000 kg - u rasutom stanju u dogovoru sa krajnjim korisnikom Svaku isporuku prati odgovarajuća deklaracija i sertifikat o kvalitetu. Đubrivo je stabilno pod uslovom da se čuva u originalnoj, neoštećenoj ambalaži u skladištimakoja su zaštićena od izvora toplote, vlage i atmosferalija. Jedinice pakovanja đubriva se slažu jedna na drugu do visine najviše 2m. Posledica nepravilnog lagerovanja je stvrdnjavanje ili bubrenje đubriva uz raspadanje granula u prah, kao i pucanje vreća. NPK 8:16:24 Sastav: Sastav NPK đubriva se izražava preko formulacije, tj udela azota , fosfora i kalijuma . Prva brojka uvek pokazuje količinu ( kg ) azota (N) ,

Prva Iskra

Beograd, Obrenovac, Barička reka bb 011 8701066 |
011 3130616 |
Natrijum-hidroksid, u vodenom rastvoru (luzina sode ili tecna soda) Hidrazin i hidroksilamin i njihove neorganske soli Nitrati, osim nitrata kalijuma Destilisana voda Dinatrijum-tetraborati i ostali borati Soli stearinske kiseline Natrijumacetat Soli sircetne kiseline, osim natrijumacetata i kobaltacetata Benzoeva kiselina, njene soli i estri Limunska kiselina, njene soli i estri Nitrati kalijuma Amonijum-nitrat Boje i premazi na bazi akrilnih ili vinilnih polimera, dispergovani ili rastvoreni u vodi Anjonska povrsinski aktivna sredstva (osim sapuna) Paste, praskovi i ostali preparati za ciscenje Dezinfekciona sredstva Preparati za pranje i preparati za ciscenje, za podove Preparati za pranje i preparati za ciscenje, za tepihe Omeksivaci i oplemljivaci tkanina Preparati za pranje i preparati za ciscenje Preparati za pranje i preparati za ciscenje za glavno pranje (iskuvavanje) Preparati za pranje i preparati za ciscenje za pranje osetljivih tkanina Preparati za pranje i preparati za ciscenje za pranje sudova Preparati za pranje automobila Preparati za pranje prozora Pripremljeni eksplozivi, osim baruta Trgovina - industrijski hemijski proizvodi Trgovina - higijena i kozmetika Usluge - industrijski hemijski proizvodi

Hemijska industrija PKS Latex

Čačak, Nikole Tesle 11 032 374313 |
032 374330 |
Metanal (formaldehid) Proizvodnja plastičnih masa, u primarnim oblicima Lateks Ostale boje i premazi na bazi sintetičkih polimera Proizvodnja tutkala i želatina
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2024 :: Powered by PORTALSRBIJA