Osiguravajuće kompanije

Osiguravajuća društva Beograd

Dunav osiguranje a.d.o.

Beograd, Stari Grad, Makedonska 4 0800 386286
ŽIVOTNA OSIGURANjA NEŽIVOTNA OSIGURANjA Osiguranje: Imovine Lica Motornih vozila Transporta i kredita Poljoprivrede i useva Odgovornosti Kompanija Dunav osiguranje je prva osiguravajuća kuća u našoj zemlji koja ima međunarodno priznat sistem upravljanja kvalitetom. Zvanična potvrda ovog prestižnog standarda, verifikovana je dodelom sertifikata o "Sistemu menadžmenta kvalitetom". Švajcarski SGS (Societe Generale de Surveillance) je najveća svetska kompanija za verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju sistema kvaliteta. Dunav osiguranje još od 2000. godine posluje po standardima sistema kvaliteta, što je potvrđeno serifikatom Saveznog zavoda za standardizaciju. U želji da postojeći sistem kvaliteta unapredi i uskladi sa novom verzijom standarda, kao i da dobije međunarodnu potvrdu načina upravljanja, u Dunav osiguranju je organizovana obuka najvišeg rukovodstva za sistem upravljanja kvalitetom. Nakon eksterne provere uspostavljenog sistema upravljanja kvalitetom, eksperti SGS-a su Dunav osiguranju dodelili serifikat najnovije verzije standarda ISO 9001 : 2000. Ova prestižna potvrda znači da se procesi rada u Dunav osiguranju odvijaju po propisanim i kontrolisanim postupcima i uputstvima, što krajnjem korisniku usluge – osiguraniku obezbeđuje precizno definisanu uslugu, sprovedenu na najbolji mogući način. Inače, SGS je osnovan 1878. godine, a 32.000 eksperata ove kompanije rade na svih šest kontinenata u 850 kancelarija i 350 laboratorija. Sertifikat o kvalitetu SGS-a poseduju Coca Cola, Philips, IBM, Ford, British Airways, DHL i mnoge druge velike svetske kompanije.

Ddor novi sad a.d.o.

Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6 021 4886000 |
021 4802222 |
Tradicija sigurnosti - DDOR Novi Sad Osiguranje: Lica Imovine Poljoprivrede Odgovornosti Motornih vozila Transporta U svom radu "DDOR Novi Sad" će maksimalno uvažavati sledeće principe: održavanje stabilnosti i sigurnosti poslovanja, primena načela i pravila struke osiguranja, obezbeđenje ekonomskih interesa ugovarača osiguranja, dosledno poštovanje standarda stručnosti i odgovornosti, uvođenje i primena novih trendova u delatnosti osiguranja, ostvarivanje dobitka, puna zaštita interesa akcionara, savremenost, preduzimljivost i inovativnost u kreiranju poslovne politike. DDOR "Novi Sad" je osnovan 25. juna, te upisan u sudski registar 1. jula 1990. kao prvo deoničarsko društvo iz oblasti osiguranja u bivšoj SFR Jugoslaviji. Deoničarsko društvo za osiguranje i reosiguranje "Novi Sad" od tada posluje kao jedinstveno pravno lice, organizacijski tako postavljeno da ima direkcije kao delove koji objedinjavaju pojedine tehnološke funkcije i glavne filijale i filijale kao teritorijalne delove.

Generali osiguranje a.d.o.

Beograd, Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 011 2220555 |
011 2011700 |
DELTA GENERALI OSIGURANJE najveća privatna osiguravajuća kuća Osiguranja namenjena pravnim licima: Životna osiguranja Delta Generali Dobrovoljni Penzijski Fond Putno zdravstveno osiguranje Kolektivno osiguranje za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija Kolektivno osiguranje zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja Dobrovoljno privatno zdravstveno osiguranje Osiguranja namenjena fizičkim licima: Osiguranje imovine u privredi Osiguranje kuća i stanova Osiguranje motornih vozila Osiguranje robe u transportu Kreditna osiguranja Sa 4,5 milijardi dinara ukupne premije, što predstavlja rast od 37% u odnosu na predhodnu godinu, Delta Generali Osiguranje je ubedljivo ostalo najveća osiguravajuća kuća u Srbiji. U godini koju su obeležili strateško partnerstvo sa Generali Grupom i osnivanje Društva za upravljanje dobrovoljnim prnzijskim fondom Delta Generali, koje je prvo dobilo licencu za rad i upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom od Narodne banke Srbije, Delta Generali Osiguranje zabeležilo je odlične rezultate. S tradicijom od 175 godina postojanja, Generali Grupa posluje na pet kontinenata i danas ima 109 kompanija u 40 zamalja, a zapošljava približno 61.500 ljudi. U 2005. godini Generali Grupa je u oblasti osiguranja ostvarila 62,8 milijardi evra. Međunarodno sedište Generali Grupe je u Italiji, gde je kompanija i osnovana 1831. godine, a sedište nadležno za region centralne i istočne Evrope nalazi se u Beču. U ovom regionu Generali Grupa je prisutna u 10 zemalja: Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumuniji, Hrvatskoj, Sloveniji, Ukrajini, Bugarskoj i Srbiji. U ovom regionu ima približno 4 miliona klijenata, od čega Delta Generali Osiguranje ima više od pola miliona klijenata.

Uniqa osiguranje a.d.o.

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 134g 011 2024100
Fizička lica Životno osiguranje Osiguranje za putovanje Porodično osiguranje Osiguranje stanova i kuća Pravna lica Osiguranje od nezgode Osiguranje za poslovna putovanja Poslovanje UNIQA-e u Srbiji predstavlja sinergiju iskustva, poznavanja domaćeg tržišta, renomea Zepter osiguranja i snage, znanja i veka i po tradicije, koje je UNIQA stekla širom Evrope. Zepter osiguranje osnovano je 1998. godine i smatra se jednim od utemeljivača životnog osiguranja u Srbiji. Dugi niz godina Zepter osiguranje je bilo neprikosnoveni lider u oblasti životnih osiguranja, a potom i u segmentu zdravstvenog osiguranja za putovanje u inostranstvo. Zbog toga, integracija Zepter osiguranja u porodicu UNIQA, predstavlja siguran početak za put ka poziciji Najboljeg osiguranja u Srbiji. UNIQA Group Austria je vodeća osiguravajuća grupa na austrijskom tržištu i jedna od najvećih u Evropi. Aktivna je u svim područjima osiguranja, tržišni je lider u Austriji u području životnih i zdravstvenih osiguranja i jedan od najvećih imovinskih osiguravača. UNIQA grupa je kompanija s jakom internacionalnom orijentacijom, svesna prednosti i prilika koje nudi tržište srednje Europe. Stoga cilj UNIQA-e nije samo sprovođenje uspešne poslovne strategije na austrijskom tržištu, nego i pojačan angažman te uspešno širenje na evropskom tržištu. Trenutno je grupa preko svojih firmi ćerki kao većinski ili delimični vlasnik prisutan u sledećim zemljama: Austrija, BiH, Bugarska, Češka, Hrvatska, Italija, Lihtenštajn, Mađarska, Hrvatska, Nemačka, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Ukrajina, Švajcarska i Srbija.

Wiener städtische a.d.o.

Beograd, Novi Beograd, Trešnjinog cveta 1 0800 200800 |
011 2209800 |
Mislite na sebe...druge se neće uvek setiti - WIENER STÄDTISCHE osiguranje Osiguranje života Osiguranje imovine Osiguranje vozila Svojim poslovanjem i tradicijom od 180 godina svojim klijentima širom sveta pruža neosporan kvalitet, ističući se na tržištu svojom ekspeditivnošću i visokim profesionalizmom. Kao takva, kompanija WIENER STÄDTISCHE osiguranje predstavlja danas sinonim za sigurnost. Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd, na našem tržištu posluje od februara 2003. godine. Kompanija je osnovana kao petnaesta ćerka Wiener Städtische Allgemeine Versicherung, iz Austrije. Stvorena kao rezultat „green field“ operacije za kratko vreme zauzima značajan deo tržišta osiguranja. Bazična misao kompanije pri osnivanju bila je stvaranje i razvijanje kulture osiguranja i shodno tome donosi na naše tržište usluge čiji kvalitet odgovara savremenim svetskim standardima poslovanja. Stvara svest o potrebi zaštite, potencira činjenicu da nam je u današnje vreme preko potrebna, i spremna je da na najrazličitije načine odgovori na najrazličitije potrebe, a sve to na najprihvatljiviji način i u korist – klijenata.

Grawe osiguranje a.d.o.

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d 011 2092600
GRAWE osiguranje a.d.o. - PRVO AUSTRIJSKO - SRPSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO U SRBIJI Osiguranje života Osiguranje od nezgode Osiguranje imovine Politika poslovanja osiguravajućeg društva GRAWE utemeljena je na individualnom pristupu svakom pojedinom korisniku, zavisno o njegovim potrebama i željama . Svaka naša polisa pruža Vam mogućnost samostalnog odabira vrste, predmeta i načina osiguranja. U skladu sa takvim pristupom tržištu izgradili smo jaku prodajnu mrežu koja Vam svojim profesionalnim pristupom stoji na usluzi kao Osiguranje na Vašoj strani. Dovođenjem novih uslova rada na tržište, visoka tehnologija obrade, preuzete od glavnog osnivača, a sve ukomponovano u naše pravne propise, daje nam sigurnost da ćemo se u konkurenciji ostalih osiguravajućih društava uspešno namentnuti svojim načinom i kvalitetom rada. GRAWE osiguranje a.d.o je prvo austrijsko - srpsko osiguravajuće društvo u Srbiji, registrovano 31.01.1997. godine u Trgovinskom sudu u Beogradu pod imenom Prima osiguranje a.d., na osnovu prethodno izdate dozvole za rad Saveznog ministarstva za finansije od 05.12.1996. godine. Većinski vlasnik (99%) je austrijsko osiguravajuće društvo Grazer Wechselseitige Versicherung A.G. iz Graca koje postoji od 1828. godine. GRAWE osiguranje a.d.o. je reosigurano preko matične kuće kod nemačkog reosiguravajućeg društva Münchener Rückversicherungsgesellschaft, Minchen.

Takovo osiguranje a.d.o.

Kragujevac, Dr Zorana Đinđića 15a 034 303000
A.D. za osiguranje "Takovo" nudi široki spektar osiguranja po povoljnim premijskim razredima i to za: Osiguranje imovine Osiguranje lica od posledice nesrećnog slučaja-nezgode Osiguranje motornih vozila STRATEGIJA i CILJEVI produžiti visok kvalitet poslovnih usluga svojim osiguranicima posvetiti posebnu pažnju kvalitetnoj obradi tržišta i zahteva obezbediti visoko tržišno pozicioniranje obezbediti dugoročan i profitabilan razvoj i rast obezbediti transparentan prikaz funkcionisanja kompanije postati lider u pružanju usluga osiguranja obezbediti dugoročno poverenje gradjanstva i osiguranika AD za osiguranje "Takovo" sa sedištem u Kragujevcu, na osnovu rešenja nadležnih državnih organa, a u skladu sa Zakonom o osiguranju imovine i lica obavlja poslove imovinskog osiguranja i nezgode, kao i obaveznog osiguranja. Naše osiguravajuće društvo osnovano je, kao akcionarsko društvo 22. jula 1992. godne i danas se nalazi u samom vrhu osiguravajućih društava u Srbiji. Postavili smo strategiju razvoja koja se zasniva na principima tržišnog privredjivanja i zdrave poslovne orjentacije sa ciljem da se obezbedi kvalitetna osiguravajuća zaštita naših osiguranika i profitabilnost našeg Akcionarskog društva. Na tim osnovama obezbedjujemo solventnost i likvidnost fondova koji obezbedjuju trajnu sigurnost osiguranika u AD za osiguranje "TAKOVO" - Kragujevac. Danas, AD za osiguranje "TAKOVO" ima zaključene godišnje ugovore o osiguranju imovine sa preko 500 većih preduzeća i institucija, preko 1.100.000 osiguranika od autoodgovornosti. Poslujemo na celoj teritoriji Republike Srbije sa preko 200 prodajnih mesta, filijala, poslovnica i zastupnika.

Merkur osiguranje a.d.o.

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6 011 7852727
MERKUR OSIGURANJE U SRBIJI Merkur osiguranje, akcionarsko društvo za životno osiguranje, počelo je sa radom i u Srbiji. Većinski osnivač je Merkur Versicherung iz Graca, najstarija austrijska osiguravajuća kuća, sa tradicijom dugom preko dvesta godina. U centralnoj i jugoistočnoj Evropi Merkur broji preko milion aktivnih polisa osiguranja, dok je ukupna vrednost obračunate premije u 2006. godini iznosila 286,3 miliona evra. Merkur život Merkur sigurnost Merkur deca Merkur penzija Svojom ponudom i stručnim savetima ova kompanija je orijentisana na čoveka i pruža osiguravajuću zaštitu za one vrednosti koje čoveku najviše znače. Posebnu pažnju privlači program MTB – Deset plus (osiguranje života i oboljenja od teških bolesti), kojim je Merkur objedinio sve karakteristike osiguranja života, štednju, ali i dodatnu sigurnost kroz osiguranje od devet teških bolesti i potpune, trajne nesposobnosti za rad. Naša misija i vizija Merkur osiguranje je najstarija osiguravajuća kuća u Austriji, samostalno i nezavisno akcionarsko društvo sa sedištem u Gracu. Pored Austrije, zemlje Jugoistočne Evrope predstavljaju izuzetno važna tržišta na kojima smo aktivni preko naših ćerki kompanija. Već preko dva veka osiguravamo čoveka i nudimo osiguravajuću zaštitu za vrednosti koje čoveku najviše znače. Naše opredeljenje je zaštita života i zdravlja, a zdrav život definišemo kao sveobuhvatno fizičko, mentalno i socijalno blagostanje.

Triglav osiguranje a.d.o.

Beograd, Novi Beograd, Milutina Milankovića 7a 0700 505555 |
011 3305100 |
AD za osiguranje "Triglav Kopaonik" Akcionarsko društvo za osiguranje "Triglav Kopaonik" obavlja delatnost osiguranja imovine i lica i to: Osiguranje imovine Osiguranje života Pomoćne aktivnosti za osiguranje

Basler osiguranje a.d.o.

Beograd, Vračar, Resavska 29 011 2222800
PRVO ŠVAJCARSKO OSIGURANjE U SRBIJI

Energoprojekt garant a.d.o.

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 12 011 3101066
POSLOVI OSIGURANjA i REOSIGURANjA Puno poslovno ime Društva: ENERGOPROJEKT GARANT Akcionarsko društvo za osiguranje Skraćeno poslovno ime: GARANT a.d.o. Osnovano: 25.02.1992.godine Društvo je registrovano za: Ostala osiguranja imovine, ostala osiguranja od odgovornosti i druge vrste neživotnih osiguranja Poslove neposredno povezane sa poslovima osiguranja: - posredovanje i zastupanje u osiguranju - utvrdjivanje i procena rizika i šteta - posredovanje radi prodaje i prodaja ostataka osiguranjih oštećenih stvari, i - pružanje drugih intelektualnih i tehničkih usluga u vezi sa poslovima osiguranja Principi poslovanja Poslovanje Društva uslovljeno je pre svega zakonskim okvirima za poslovanje osiguravajućih organizacija, pre svega Zakonom o privrednim društvima, a detaljno je regulisano posebnim sistemskim zakonom, Zakonom o osiguranju, takođe i programom rada, strateškim planom razvoja i poslovnoj politici Društva. Likvidnost i trajna finansijska stabilnost Fleksibilnost i brzina u zadovoljavanju zahteva komitenata Transparentnost poslovanja Visoki etički i profesionalni standardi u poslovanju Usklađenost poslovanja sa propisima Usklađenost poslovanja sa aktima poslovne politike i usvojenim strategijama Upravljanje rizicima poslovanja na način koji garantuje da stepen izloženosti neće ugroziti poslovanje Društva, njegovu imovinu, a pre svega interese osiguranika i korisnika osiguranja.

Sava neživotno osiguranje a.d.o.

Beograd, Dedinje, Senjak, Bulevar vojvode Mišića 51 011 3644888
SAVA OSIGURANjE a.d.o. Beograd Grupe osiguranja Osiguranje imovine Osiguranje lica Osiguranje motornih vozila Osiguranje robe u transportu Osiguranje kredita Preuzimanjem većinskog paketa akcija “POLIS OSIGURANjA” a.d.o. Beograd od strane Društva za reosiguranje SAVA d.d. iz Ljubljane POLIS OSIGURANjE je dobilo značajnog strateškog partnera. Pored toga, na poslednjoj Skupštini Društva doneta je odluka o promeni poslovnog imena, tako da sada poslovno ime Društva glasi: “SAVA OSIGURANJE” a.d.o. Beograd. Sedište Društva je u Beogradu, Bulevar vojvode Mišića 51. “SAVA OSIGURANJE” a.d.o. Beograd sada je sastavni deo Sava Re Grupe. Sva ugovorena osiguranja, postojeće uslove osiguranja, kao i sva prava i obaveze “POLIS OSIGURANJA” a.d.o. Beograd preuzima na sebe “SAVA OSIGURANJE” a.d.o. Beograd i na taj način nastavlja kontinuitet sigurnosti, ažurnosti i uspešnosti poslovanja svog prethodnika.

Ams osiguranje a.d.o.

Beograd, Palilula, Ruzveltova 16 011 3084900 |
0800 009009 |
Za bezbedan put i miran san - AMS osiguranje Vozila Auto-kasko Imovina Lica Ostvarujemo stalnu, stabilnu i visoku stopu rasta i razvoja. Po objektivnim performansama „AMS Osiguranje” a.d. se svrstava u sam vrh sektora osiguranja. Apsolutna, bez izuzetka svakodnevna likvidnost, margina solventnosti u skladu sa najvišim evropskim normama i izraziti rezultati poslovanja su samo neke od odlika naše organizacije za osiguranje. "AMS Osiguranje” a.d. je zasnovano na tradicijama 80-godišnje zajednice solidarnosti auto-moto organizacija i njenih članova, u kontinuitetu integrisane u desetak evropskih i svetskih asocijacija. Međunarodni standardi - i to oni najviši - jesu naša strategija i glavni oslonac, stoga je i prirodno je da obezbeđujemo najefikasniju i najpotpuniju ekonomsku zaštitu osiguranicima i oštećenima. Pružanje pomoći i podrške našim osiguranicima - efikasno i sa osmehom - se podrazumeva. Veoma izgrađenom, postojanom mrežom saradnika pokrivamo teritoriju cele zemlje, Evrope i sveta (preko 20.000 lokacija), 24 sata svakog dana, cele godine. Stopa likvidacije šteta je najbolja u zemlji, a spada i u vrh evropskih rezultata. Zbog činjenice da su se u ovaj kvalitet uverili mnogi, do sada je zaključeno preko 700.000 ugovora o osiguranju.

Metlife a.d.o

Beograd, Stari Grad, Francuska 6 011 2092900
ŽIVOTNO OSIGURANjE DOPUNSKO OSIGURANjE ZA SLUČAJ NEZGODE DOPUNSKO OSIGURANjE - HOSPITALIZACIJA Marta 2010. najavljeno da će Alico spojiti sa MetLife-om. Udruživanje je završeno novembra 2010. stvaranjem jedne kompanije, koja pruža usluge za više od 90 miliona klijenata u preko 50 zemalja širom sveta. Na teritoriji Srbije, pre nego što smo postali MetLife, Alico akcionarsko društvo za životno osiguranje je dobilo dozvolu Narodne banke Srbije za obavljanje delatnosti životnog osiguranja 08.08.2008. godine. Kao osnivač, navedena je American Life Insurance Company (Alico) iz Delavera sa 99.9% učešća u kapitalu. MetLife a.d.o. pripada regionu Jugo-Istočne Evrope kompanije MetLife. Taj region čini 6 zemalja, među kojima su Rusija, Grčka, Bugarska, Kipar i Ukrajina.

As osiguranje a.d.o.

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 7v 011 2608676
Osiguranje imovine Osiguranje od opasnosti požara Osiguranje mašina od loma Osiguranje od provalne krađe i razbojništva Osiguranje stakla od loma Osiguranje objekata i opreme u izgradnji Osiguranje od opasnosti prekida rada usled požara Kombinovano osiguranje računarske opreme Osiguranje kuće/stana od požara Osiguranje stvari domaćinstva Dopunsko zdravstveno osiguranje Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja Putno zdravstveno osiguranje lica na putovanju

Milenijum osiguranje a.d.

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10l 011 4407700
Osiguranja Imovine Lica Porodični paket Domaćinstva-kombinovano Stvari domaćinstva Posledice nesrećnog slučaja Života Autoodgovornost Auto kasko Od odgovornosti Druga imovinska osiguranja MILENIJUM OSIGURANjE“ a.d.o. osnovano je 16.03.1992. godine Rešenjem Privrednog suda u Beogradu br. Fi-3208/92 pod nazivom Deoničko društvo za osiguranje i reosiguranje "STANKOM OSIGURANjE“ Beograd. Društvo je promenilo naziv firme u „MILENIJUM OSIGURANJE“ a.d. Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu br. Fi-8792/01 od 03.10.2001. godine. Misija "MILENIJUM osiguranja" a.d. je da obezbedi vrhunske proizvode osiguranja imovine i lica za privredne organizacije, vanprivredne institucije, asocijacije i pojedince kroz mrežu svojih filijala, predstavništva kao i preduzeća za zastupanje u osiguranju i agente prodaje sa kojima imamo ugovor, a koji dele zajednièku kompanijsku filozofiju. Društvo se fokusira na kontrolisani rast, disciplinovano preuzimanje rizika u osiguranje, kvalitetno reosiguranje, visokoprofitabilne plasmane, inovaciju proizvoda, upotrebu najnovijih tehnologija i najkvalitetniji servis za naše klijente. Društvo ce stremiti da funkcioniše sa visokim stepenom efikasnosti. Uvešćemo nove proizvode i unaprediti već postojeće gde je to moguće i kada je potrebno da zauzmemo visoko mesto na tržistu osiguranja, uz prihvatljiv nivo rizika i odgovarajuću premiju osiguranja kako bi se obezbedila profitabilnost.

Globos osiguranje a.d.o.

Beograd, Stari Grad, Kneza Mihaila 11-15 011 2620015
Pretežna delatnost "GLOBOS OSIGURANjA" je osiguranje imovine, lica, finansijskih plasmana i auto kasko. Kao osiguravač lica "GLOBOS OSIGURANjE" je među vodećima u Srbiji. Naši osiguranici su oni kojima je sigurnost napotrabnija: penzioneri, zaposleni, studenti, deca, sportisti, putnici... Po naplaćenoj premiji i ostvarenim poslovnim rezultatima "GLOBOS OSIGURANjE" spada u najbolja novoformirana osiguranja u Srbiji. Godine 2005 Društvu se pripojilo osiguravajuće društvo "JUGINS" iz Novog Sada. Tekući račun "GLOBOS OSIGURANjA" nikada nije bio blokiran i pozitivno smo poslovali svih proteklih godina. Poreske i druge zakonske obaveze izmirujemo na vreme. Ovlašćeni aktuar redovno vrši kontrolu, a nezavisna revizorska kuća, reviziju poslovanja. Radom Društva rukovode Skupština akcionara, Upravni odbor i generalni direktor Osiguranja koja za Vas obavlja "GLOBOS OSIGURANjE" A.D.O. OSIGURANjE OD NEZGODE i DOBROVOLjNO ZDRAVSTVENO OSIGURANjE OSIGURANjE MOTORNIH VOZILA-KASKO, ŠINSKIH VOZILA-KASKO i OBAVEZNO AUTO OSIGURANjE OD ODGOVORNOSTI U SAOBRAĆAJU OSTALA OSIGURANjA IMOVINE, OSTALA OSIGURANjA OD ODGOVORNOSTI i DRUGE VRSTE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA REOSIGURANjE
LOKACIJE
Osiguravajuća društva Ada
Osiguravajuća društva Aleksandrovac
Osiguravajuća društva Aleksinac
Osiguravajuća društva Alibunar
Osiguravajuća društva Apatin
Osiguravajuća društva Aranđelovac
Osiguravajuća društva Arilje
Osiguravajuća društva Babušnica
Osiguravajuća društva Bač
Osiguravajuća društva Bačka Palanka
Osiguravajuća društva Bačka Topola
Osiguravajuća društva Bački Petrovac
Osiguravajuća društva Bajina Bašta
Osiguravajuća društva Batočina
Osiguravajuća društva Bečej
Osiguravajuća društva Bela Crkva
Osiguravajuća društva Bela Palanka
Osiguravajuća društva Beočin
Osiguravajuća društva Blace
Osiguravajuća društva Bogatić
Osiguravajuća društva Boljevac
Osiguravajuća društva Bor
Osiguravajuća društva Brus
Osiguravajuća društva Bujanovac
Osiguravajuća društva Čačak
Osiguravajuća društva Čajetina
Osiguravajuća društva Ćićevac
Osiguravajuća društva Čoka
Osiguravajuća društva Crvenka
Osiguravajuća društva Ćuprija
Osiguravajuća društva Despotovac
Osiguravajuća društva Dimitrovgrad
Osiguravajuća društva Doljevac
Osiguravajuća društva Futog
Osiguravajuća društva Gadžin Han
Osiguravajuća društva Golubac
Osiguravajuća društva Gornji Milanovac
Osiguravajuća društva Grdelica
Osiguravajuća društva Guča
Osiguravajuća društva Inđija
Osiguravajuća društva Irig
Osiguravajuća društva Ivanjica
Osiguravajuća društva Jagodina
Osiguravajuća društva Kać
Osiguravajuća društva Kanjiža
Osiguravajuća društva Kikinda
Osiguravajuća društva Kladovo
Osiguravajuća društva Klenike
Osiguravajuća društva Knić
Osiguravajuća društva Knjaževac
Osiguravajuća društva Koceljeva
Osiguravajuća društva Kosjerić
Osiguravajuća društva Kostolac
Osiguravajuća društva Kovačica
Osiguravajuća društva Kovin
Osiguravajuća društva Kragujevac
Osiguravajuća društva Kraljevo
Osiguravajuća društva Krupanj
Osiguravajuća društva Kruševac
Osiguravajuća društva Kučevo
Osiguravajuća društva Kula
Osiguravajuća društva Kuršumlija
Osiguravajuća društva Lajkovac
Osiguravajuća društva Lapovo
Osiguravajuća društva Lebane
Osiguravajuća društva Leskovac
Osiguravajuća društva Ljig
Osiguravajuća društva Ljubovija
Osiguravajuća društva Loznica
Osiguravajuća društva Lozovik
Osiguravajuća društva Majdanpek
Osiguravajuća društva Malošište
Osiguravajuća društva Merošina
Osiguravajuća društva Mionica
Osiguravajuća društva Mol
Osiguravajuća društva Mramorak
Osiguravajuća društva Negotin
Osiguravajuća društva Niš
Osiguravajuća društva Nova Varoš
Osiguravajuća društva Novi Banovci
Osiguravajuća društva Novi Bečej
Osiguravajuća društva Novi Kneževac
Osiguravajuća društva Novi Pazar
Osiguravajuća društva Novi Sad
Osiguravajuća društva Obrež
Osiguravajuća društva Odžaci
Osiguravajuća društva Omoljica
Osiguravajuća društva Opovo
Osiguravajuća društva Osečina
Osiguravajuća društva Pančevo
Osiguravajuća društva Paraćin
Osiguravajuća društva Pećinci
Osiguravajuća društva Pepeljevac
Osiguravajuća društva Petrovac Na Mlavi
Osiguravajuća društva Petrovaradin
Osiguravajuća društva Pirot
Osiguravajuća društva Plandište
Osiguravajuća društva Požarevac
Osiguravajuća društva Požega
Osiguravajuća društva Preševo
Osiguravajuća društva Priboj
Osiguravajuća društva Prijepolje
Osiguravajuća društva Prnjavor
Osiguravajuća društva Prokuplje
Osiguravajuća društva Rača
Osiguravajuća društva Raška
Osiguravajuća društva Ražanj
Osiguravajuća društva Rekovac
Osiguravajuća društva Ruma
Osiguravajuća društva Šabac
Osiguravajuća društva Sečanj
Osiguravajuća društva Senta
Osiguravajuća društva Šid
Osiguravajuća društva Sjenica
Osiguravajuća društva Smederevo
Osiguravajuća društva Smederevska Palanka
Osiguravajuća društva Soko Banja
Osiguravajuća društva Sombor
Osiguravajuća društva Srbobran
Osiguravajuća društva Sremska Kamenica
Osiguravajuća društva Sremska Mitrovica
Osiguravajuća društva Stara Pazova
Osiguravajuća društva Stari Banovci
Osiguravajuća društva Subotica
Osiguravajuća društva Surdulica
Osiguravajuća društva Svilajnac
Osiguravajuća društva Svrljig
Osiguravajuća društva Temerin
Osiguravajuća društva Titel
Osiguravajuća društva Topola
Osiguravajuća društva Trgovište
Osiguravajuća društva Trstenik
Osiguravajuća društva Ub
Osiguravajuća društva Užice
Osiguravajuća društva Valjevo
Osiguravajuća društva Varvarin
Osiguravajuća društva Velika Plana
Osiguravajuća društva Veliki Šiljegovac
Osiguravajuća društva Veliko Gradište
Osiguravajuća društva Vladičin Han
Osiguravajuća društva Vladimirci
Osiguravajuća društva Vlasotince
Osiguravajuća društva Vranje
Osiguravajuća društva Vrbas
Osiguravajuća društva Vrnjačka Banja
Osiguravajuća društva Vršac
Osiguravajuća društva Žabalj
Osiguravajuća društva Žabari
Osiguravajuća društva Žagubica
Osiguravajuća društva Zaječar
Osiguravajuća društva Žitorađa
Osiguravajuća društva Zmajevo
Osiguravajuća društva Zrenjanin
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2019 :: Powered by PORTALSRBIJA