Državni fakulteti i visoke škole

Državni fakulteti i visoke škole Beograd
Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije je državna škola osnovana 1974. (kao Viša tehnička PTT škola). Odlukom br. 612-00-295/2012-04 od 27.aprila 2012. godine Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, akreditovala je tri studijska programa osnovnih strukovnih studija i dva studijska programa specijalističkih strukovnih studija. STUDIJSKI PROGRAM OSNOVNIH STUDIJA Internet tehnologije (tri modula: Računarske mreže, Web programiranje i Medicinska informatika) Poštanske i bankarske tehnologije Telekomunikacije STUDIJSKI PROGRAM SPECIJALISTIČKIH STUDIJA Saobraćajno inženjerstvo Elektronske komunikacije (tri modula: Mrežne tehnologije, Elektronsko poslovanje i Softversko inženjerstvo) Osnivač Škole je Vlada Republike Srbije, a programe nastave odobrava Ministarstvo prosvete. Od svog osnivanja 1974. godine, bila je orijentisana ka dvema oblastima, telekomunikacijama i PTT saobraćaju. Razvojem komunikacionih i informacionih tehnologija, koje su vremenom menjale lik dva prvobitna smera, ukazala se potreba za uvođenjem Internet tehnologija u nastavni plan Škole. U Školi je zaposlen veliki broj doktora nauka i magistara. Njihove reference, zajedno sa drugim pojedinostima vezanim za nastavu, mogu se naći na web adresama: www.ict.edu.rs i www.ict.bg.ac.rs Više informacija o upisu: upis.ict.edu.rs Završetkom studija na Visokoj ICT školi studenti dobijaju znanja potrebna za razumevanje inženjerskih koncepata i iskustva u rešavanju praktičnih problema iz oblasti primene informacionih i komunikacionih tehnologija. Zašto VIŠE OD STUDIJA? Za razliku od klasičnih usmerenja koja postoje na tržištu visokog obrazovanja, kao poseban kvalitet svih studijskih programa Visoke ICT izdvajamo objedinjavanje danas neraskidivo povezanih informacionih i komunikacionih tehnologija, što predstavlja jedan od glavnih trendova elektrotehnike, računarstva, saobraćajne infrastrukture uopšte i finansija . Visoka ICT škola u saradnji sa vodećim kompanijama iz ove oblasti, kontinuirano prati svetske i domaće trendove primene najnovijih tehnologija i ta iskustva implementira u sve studijske programe i uže stručne predmete. Koriste se sertifikovani programi proizvođača opreme i pružaoca usluga svetskog renomea (Cisco, Oracle, BBC...) čime se postiže potpuna kompetencija u oblasti ICT. Na taj način, bez
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu je obrazovna i naučna ustanova sa tradicijom dužom od 70 godina. Osnovana je kao Visoka škola za ekonomiju i trgovinu još daleke 1937. godine kao prvi visokoškolski obrazovni centar u oblasti ekonomije u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji. Danas je Ekonomski fakultet najveća i najeminentnija naučno-obrazovna ustanova u zemlji na području ekonomskih nauka. Fakultet zapošljava oko 130 nastavnika i saradnika od čega 53 redovna profesora. Na Fakultetu je do sada diplomiralo oko 40000 studenata, oko 2170 je nastavilo poslediplomske studije i steklo naziv magistra nauka dok je oko 730 steklo titulu doktora nauka Nastavni plan redovnih studija na Fakultetu obuhvata devet usmerenja i to: - Ekonomska analiza i politika - Marketing - Računovodstvo, revizija i finansijski menadžment - Trgovinski menandžment i marketing - Finansije, bankarstvo i osiguranje - Turizam i hotelijerstvo - Statistika, informatika i kvantitativne finansije - Menadžment - Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina

Fakultet organizacionih nauka

Beograd, Dedinje, Senjak, Jove Ilića 154 011 3950800
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE : INFORMACIONI SISTEMI i TEHNOLOGIJE MENADžMENT OPERACIONI MENADžMENT UPRAVLjANjE KVALITETOM DOKTORSKE STUDIJE DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE - MASTER MEĐUNARODNE MASTER STUDIJE SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE
JEDINA VISOKA ŠKOLA U REGIONU SA TRADICIJOM DUGOM TRI DECENIJE i ISTO TOLIKO STICANIM UGLEDOM OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE

Beogradska poslovna škola

Beograd, Palilula, Kraljice Marije 73 011 3042300
OSNOVNE STUDIJE : POSLOVNA INFORMATIKA i E-BIZNIS MENADžMENT FINANSIJE, RAČUNOVODSTVO i BANKARSTVO MARKETING i TRGOVINA POREZI i CARINE SPECIJALISTIČKE STUDIJE : MENADžMENT RAČUNOVODSTVA, KONTROLA i REVIZIJE STRATEGIJSKI FINANSIJSKI MENADžMENT MENADžMENT POSLOVNIH PROCESA
E-UČENjE STUDIJSKI PROGRAMI : BIOLOGIJA i EKOLOGIJA HEMIJA, BIOHEMIJA i ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE GEOGRAFIJA, TURIZAM i HOTELIJERSTVO MATEMATIKA i INFORMATIKA
NAUČNOISTRAŽIVAČKA DELATNOST FAKULTETA i SARADNjA SA PRIVEDOM MEĐUNARODNA SARADNjA SA MNOGIM UNIVERZITETIMA, FAKULTETIMA i NAUČNIM INSTITUCIJAMA U SVETU PREHRAMBENO-BIOTEHNIČKE NAUKE HEMIJSKO-TEHNOLOŠKE NAUKE FARMACEUTSKO-TEHNOLOŠKE NAUKE
OSNOVNE, MASTER, MAGISTARSKE, SPECIJALISTIČKE i DOKTORSKE STUDIJE NA FAKLULTETU POSTOJE ODSECI ZA: ANGLISTIKU, FILOZOFIJU, GERMANISTIKU, HUNGAROLOGIJU, ISTORIJU, KOMPARATIVNU KNjIŽEVNOST, MEDIJSKE STUDIJE, PEDAGOGIJU, PSIHOLOGIJU, ROMANISTIKU, RUMUNISTIKU, RUSINISTIKU, SLAVISTIKU, SLOVAKISTIKU, SOCIOLGIJU, SRPSKI JEZIK i LINGVISTIKU, SRPSKU KNjIŽEVNOST
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE : INFORMACIONE TEHNOLOGIJE SA TRI MODULA INŽENjERSKI MENADžMENT INDUSTRIJSKO INŽENjERSTVO ODEVNE TEHNOLOGIJE MASTER STUDIJE
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE : AGRARNA EKONOMIJA i AGROBIZNIS EVROPSKA EKONOMIJA i BIZNIS FINANSIJE, BANKARSTVO, RAČUNOVODSTVO i REVIZIJA MENADžMENT POSLOVNA INFORMATIKA i KVANTITATIVNI METODI TRGOVINA, MARKETING i LOGISTIKA MASTER STUDIJE DOKTORSKE STUDIJE

Visoka poslovna škola strukovnih studija novi sad

Novi Sad, Vladimira Perića Valtera 4 021 4854000
Osnovne studije: FINANSIJSKO POSLOVANjE i RAČUNOVODSTVO TRGOVINA i MEĐUNARODNO POSLOVANjE PREDUZETNIČKI BIZNIS TURIZAM i HOTELIJERSTVO Specijalističke studije: BANKARSTVO i OSIGURANjE MENADžMENT ELEKTRONSKO POSLOVANjE

Fakultet političkih nauka beograd

Beograd, Dedinje, Senjak, Jove Ilića 165 011 3092999
FAKULTET SE BAVI OBRAZOVANjEM i ISTRAŽIVANjEM POLITIKOLOGIJE, MEĐUNARODNIH STUDIJA, NOINARSTVA i KOMUNIKOLOGIJE, SOCIJALNE POLITIKE i SOCIJALNOG RADA
SMEROVI : KOMPJUTERIZOVANI PROIZVODNI SISTEMI KOMJUTERSKO PROJEKTOVANjE i MODELIRANjE INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO SA MENADžMENTOM INDUSTRIJSKO INŽENjERSTVO SA INFORMATIKOM UČENjE NA DALjINU
STUDIJE NA FAKULTETU SU OSNOVNE, SPECIJALISTIČKE, MAGISTARSKE i DOKTORSKE HEMIJSKO INŽENjERSTVO INŽENjERSTVO MATERIJALA BIOHEMIJSKO INŽENjERSTVO i BIOTEHNOLOGIJA INŽENjERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE METALURŠKO INŽENjERSTVO TEKSTILNA TEHNOLOGIJA
OSNOVNE, DIPLOMSKE i DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE ISTRAŽIVANjA i USLUGE ZAVODA, CENTARA, LABORATORIJE i ATESTIRANjA VOZILA SMEROVI : ENERGETIKA i PROCESNA TEHNIKA INFORMACIONO-PROIZVODNE TEHNOLOGIJE i INDUSTRIJSKI MENADŽMENT MAŠINSKE KONSTRUKCIJE, RAZVOJ i INŽENjERING MEHATRONIKA i UPRAVLjANjE SAOBRAĆAJNO MAŠINSTVO, TRANSPORT i LOGISTIKA
STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA STRUKOVNI TERAPEUT STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA BABICA STRUKOVNI KOZMETIČAR - ESTETIČAR STRUKOVNI FARMACEUTSKI TEHNIČAR STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA - SPECIJALISTA Viša medicinska škola u Ćupriji osnovana je 1998. godine, rešenjem Vlade Republike Srbije. Škola sada radi u potpuno novoj zgradi u koju se uselila na dan školske slave 2005. godine. Nastava se odvija u jedanaest učionica, deset usko specijalizovanih kabineta za praktičnu nastavu, amfiteatru i u nastavnim bazama. Sa usvajanjem Zakona o visokom obrazovanju septembra 2005. godine u koji je implementirana Bolonjska deklaracija škola ulazi u proces akreditacije, da bi 28.09.2007. godine od strane Ministarstva prosvete dobila dozvolu za rad i postala Visoka medicinska škola strukovnih studija. Škola ima visoko profesionalni kadar u zvanju akademika, doktora nauka, magistra i specijaliste, koji stalno rade u školi kao i eminentnie nastavnike angažovane sa drugih škola, fakulteta i Vojno medicinske akademije. Strukovna medicinska sestra Uslov za upis Visoke medicinske škole strukovnih studija u Ćupriji smer - strukovna medicinska sestra je završena srednja medicinska škola i položen kvalifikacioni ispit iz biologije. Studijski program za strukovnu medicinsku sestru traje šest semestara odnosno tri godine. Nakon završetka studijskog programa i položenog završnog ispita kroz izradu diplomskog rada i usmenu prezentaciju stiče se zvanje - Strukovna medicinska sestra. Strukovna medicinska sestra se osposobljava za rad u bolnicama, domovima zdravlja, dispanzerima, savetovalištima, patronažnoj službi, zavodima zdravstvene zaštite, klimatskim lečilištima, staračkim domovima, školama, predškolskim ustanovama i ona zauzima važno mesto u zdravstvenom sistemu. Strukovni terapeut Uslov za upis Visoke medicinske škole strukovnih studija u Ćupriji smer - strukovni terapeut je završena srednja medicinska škola, gimnazija ili srednja veterinarska škola i položen kvalifikacioni ispit iz fizike i biologije. Studijski program za strukovnog terapeuta traje šest semestara odnosno tri godine. Nakon završetka studijskog programa i položenog završnog ispita kroz izradu diplomskog rada i usmenu prezentaciju stiče se zvanje -

Visoka turistička škola beograd

Beograd, Novi Beograd, Bul. Zorana Đinđića 152a 011 2698222 |
011 2698206 |
VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA Visoka turistička škola, osnovana 1967. godine kao državna institucija, ima najdužu tradiciju u obrazovanju kadrova za potrebe turističke privrede. Škola obrazuje kadrove za obavljanje stručnih poslova i upravljačkih funkcija u preduzećima turističke privrede. Sadašnju, lidersku poziciju Škole, obezbedile su brojne generacije profesora i studenata koji su se dokazali u nauci i praksi, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Visoka turistička škola je moderna visokoobrazovna ustanova koja svojim studentima pruža obrazovanje, koju odlikuju tradicija, kvalitetan nastavni i vannastavni kadar i vrhunska tehnička opremljenost. Interesovanje za Visoku turističku školu već godinama je veliko, a savremeni nastavni plan i program, znanje, stručnost i iskustvo profesora garancija su uspeha. Škola je dobitnik velikog broja domaćih i stranih nagrada i priznanja za kvalitet i razvoj obrazovnog procesa. Pored predavanja, vežbi i konsultacija, Škola veliku pažnju posvećuje stručnoj praksi i ekskurzijama kao sastavnom delu ukupnog obrazovnog procesa. Stručna praksa, koju studenti imaju mogućnost da obavljaju u najeminentnijim preduzećima turističke privrede u zemlji i inostranstvu, kao i stručne ekskurzije koje sami organizuju i realizuju širom Srbije i Evrope, daju neponovljivo iskustvo koje će sutra moći da primene u svojim profesionalnim karijerama. Međunarodna saradnja odavno je zaštitni znak ove visokoškolske ustanove, pa je već uobičajen i dolazak stranih predavača, koji svoje bogato iskustvo i znanje dele sa studentima. Škola ima razvijenu saradnju sa velikim brojem fakulteta i drugih visokoškolskih ustanova u zemlji i inostranstvu. Visoka turistička škola organizuje i manifestaciju „Ambasadori govore“, u okviru koje ambasadori turistički najrazvijenijih zemalja, uz prigodan program i druženje, predstavljaju studentima Škole osobenosti i kulturu svoje zemlje, kao i dostignuća svojih zemalja u oblasti ekonomije i turizma. Škola je organizator Prve Beogradske međunarodne turističke konferencije-BITCO 2012. pod nazivom „Savremeni turizam želje i mogućnosti“ koja je privukla veliki broj stručnjaka iz čitavog sveta. Nastavni kadar i studenti Visoke turističke
Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija je državna škola programski orijentisana ka izučavanju oblasti koje predstavljaju najsavremenije tehničke discipline. Zahvaljujući atraktivnosti programa i intenzivnom radu zaposlenih postignuto je da se ova institucija visoko pozicionira u oblasti visokog školstva. Viša elektrotehnička škola je dobila akreditaciju za sedam studijskih programa i od septembra 2007 godine posluje pod nazivom Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija. Škola na osnovnim studijama ima sedam akreditovanih studijskih programa i to: Automatika i sistemi upravljanja vozilima Nove energetske tehnologije Elektronsko poslovanje Računarska tehnika Nove računarske tehnologije Audio i video tehnologije Elektronika i telekomunikacije Nove računarske tehnologije na daljinu Specijalističke studije u našoj školi su: Elektronika i telekomunikacija Nove računarske tehnologije Multimedijalne tehnologije i digatalna televizija Nove energetske tehnologije Sigurnost u informaciono komunikacionim sistemima Škola raspolaže sledećim infrastrukturnim resursima: preko 4000 m2 namenskog prostora računarska mreža preko 500 priključaka vezanih na Internet učionički prostor sa preko 1120 sedišta 24 različite laboratorije sa savremenom opremom savremeni radijsko tonski studio televizijski studio režijski studio studio za produkciju i post produkciju studio za animaciju biblioteka čitaonica Školovanje traje 3 godine odnosno šest semestra.Nastava ima raznovrsne oblike. Pored predavanja i auditornih (računskih) vežbi u velikoj meri su zastupljene i laboratorijske vežbe, kao i praktičan i samostalan rad studenata kroz seminarske radove, projekte, stručnu praksu u firmama, završni rad. Programi su usklađeni po najvišim evropskim i svetskim standardima po uzoru na najpoznatije svetske univerzitete što omogućava našim studentima nastavak školovanja i dalje stručno usavršavanje. Komplementarni studijski programi pružanjem mogućnosti izbora i kombinovanja predmeta predviđeni su da maksimalno zadovolje skolonosti studenata. Ekskluzivnost nastavnih planova ove Škole omogućava potpunu slobodu izbora predmeta na odabranom studijskom programu kao i mogućnost izbora predmeta i sa drugih studijskih programa bez narušavanja strukovne kompetentnosti. Težište nastave je na praktičnom osposobljavanju za primenu novih tehnologija u oblastima koje
SMEROVI : BEZBEDNOST i ZDRAVLjE NA RADU DIZAJN INDUSTRIJSKIH PROIZVODA DIZAJN PROIZVODA OD KOŽE GRAFIČKA TEHNOLOGIJA GRAFIČKI DIZAJN MENADžMENT KVALITETA PRERADA POLIMERA RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE TEHNOLOGIJA PRERADE i OBRADE KOŽE ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Elektrotehnički fakultet u beogradu

Beograd, Palilula, Bulevar kralja Aleksandra 73 011 3248464 |
011 3226992 |
SMEROVI : ELEKTROTEHNIKA i RAČUNARSTVO SOFTVERSKO INŽENjERSTVO

Mašinski fakultet u beogradu

Beograd, Palilula, Kraljice Marije 16 011 3370266 |
011 3370275 |
NAJSTARIJA i NAJVEĆA VISOKOŠKOLSKA i NAUČNA USTANOVA U SRBIJI U OBLASTI MAŠINSTVA ODSECI : AUTOMATSKO UPRAVLJANjE BIOMEDICINSKO INŽENjERSTVO BRODOGRADNjA VAZDUHOPLOVSTVO DIZAJN U MAŠINSTVU ŽELEZNIČKO MAŠINSTVO ZAVARIVNJE i ZAVARENE KONSTRUKCIJE INDUSTRIJSKO INŽENjERSTVO INŽENJERSTVO BIOTEHNIČKIH SISTEMA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE MOTORI SUS MOTORNA VOZILA PREHRAMBENO MAŠINSTVO PROIZVODNO MAŠINSTVO PROCESNA TEHNIKA i ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE SISTEMI NAORUŽANjA TERMOENERGETIKA TERMOTEHNIKA TRANSPORTNO INŽENjERSTVO, KONSTRUKCIJE i LOGISTIKA HIDROENERGETIKA COMPUTATIONAL ENGINEERING
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2022 :: Powered by PORTALSRBIJA