KUĆA MAŠTE PRIVATAN VRTIĆ I JASLICE

Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice

KUĆA MAŠTE

Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice - KUĆA MAŠTE - 1
Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice - KUĆA MAŠTE - 1
Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice - KUĆA MAŠTE - 1
Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice - KUĆA MAŠTE - 1
- VERIFIKOVANA PREDŠKOLSKA USTANOVA
- DNEVNI i POLUDNEVNI BORAVAK
- TPR METOD UČENjA
- NTC SISTEM UČENjA
- MONTESORI PROGRAM
- RADIONICE

O NAMA

Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice - O NAMA - 1
Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice - O NAMA - 1
Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice - O NAMA - 1
Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice - O NAMA - 1
- Nalazimo se na Bežanijskoj kosi u prelepoj kući sa dvorištem za igru.
- Želimo da naš vrtić bude najvažniji deo društvenog vaspitanja dece, prvo maštanje koje se pamti i voli, da stasaju u
savremene princeze i prinčeve, da kroz igru odrastaju i uče.

- Program rada sastavljen je u saradnji sa vaspitačima i pedagozima, na osnovu smernica koje preporučuju NTC SISTEM
UČENJA koji primenjuje MENSA, Ministarstvo prosvete Srbije, Montesori škola i deklaracija UN-a, kojima kroz brojne
aktivnosti i radionice pozitivno podstičemo razvoj dečije kreativnosti i intelekta.

BORAVAK DETETA OBUHVATA

Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice - BORAVAK DETETA OBUHVATA - 1
Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice - BORAVAK DETETA OBUHVATA - 1
Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice - BORAVAK DETETA OBUHVATA - 1
Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice - BORAVAK DETETA OBUHVATA - 1
Osnovni dnevni i poludnevni boravak dece obuhvata:
- Boravak u stimulativnoj sredini prilagođenoj deci pod nadzorom stručnog osoblja; pedijatrijska sestra,
vaspitači, logoped
- Stručni saradnici: pedagozi, profesori, pedijatri, psiholozi
- Rad u malim grupama; Individualni i grupni rad sa decom
- Rad na osamostaljivanju dece (samoposluživanje, uspostavljanje higijenskih navika, radne navike,
podsticanje samopouzdanja i sl.)
- Unapređenje psiho-motornih sposobnosti kod dece
- Razvijanje kreativnosti dece putem didaktičkih igara i radionica
- Rad na sticanju novih znanja i veština
- Rad na razvoju govora (artikulacija, rečnik,, knjiga, recitacije i sl.)
- Početno opismenjivanje i priprema dece za odlazak u školu
- Umetničko-kreativne radionice
- Dijagnostikovanje smetnji u govoru i kroz individualni i grupni rad sa logopedom
- Organizovanje jednodnevnih izleta, rekreativnih nastava, upoznavanje sa raznim zanimanjima i sl.
- Rad sa roditeljima
- Sistematski pedijatrijski i stomatološki pregledi
- Kontinuirano praćenje i snimanje interesovanja i potreba dece

JASLICE

Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice - JASLICE - 1
Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice - JASLICE - 1
Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice - JASLICE - 1
Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice - JASLICE - 1
- Polazak u jasle predstavlja značajnu prekretnicu u životu deteta i njegove porodice jer je to prvi korak u
osamostaljavanju deteta, prvi susret sa njegovim „obavezama“ koja je boravak u kolektivu sa njegovim vršnjacima.
- Dete u jaslicama tek počinje da se suočava sa promenama u životu, sa sticanjem novih navika koje moraju da se
prilagode novoj sredini, sredini kolektiva.
- Detetu pre svega treba olakšati boravak u jaslicama time što će roditelji detaljno biti upućeni u detetov boravak u
vrtiću, njegov režim dana.

Pored bazičnih fizioloških potreba, u našem vrtiću program rada u jaslicama podrazumeva zadovoljavanje i drugih
dečijih potreba:
- Potreba za emocionalnom sigurnošću
- Potreba za kretanjem
- Potreba za igrom
- Potreba za afirmacijom
- Potreba za čulnom stimulacijom
- Potreba za saznavanjem i otkrivanjem

DECA OD 3,5 DO 5 GODINA

Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice - DECA OD 3,5 DO 5 GODINA - 1
Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice - DECA OD 3,5 DO 5 GODINA - 1
Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice - DECA OD 3,5 DO 5 GODINA - 1
Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice - DECA OD 3,5 DO 5 GODINA - 1
U našem vrtiću se sa decom radi u uzrastne grupe :
- 3-4 godine-srednja grupa
- 4-5,5 godina-starija grupa

- Plan i program rada je brižljivo koncipiran i baziran je na osnovnim znanjima koja bi deca trebala da usvoje do polaska u
školu ali su našim planom i programom obogaćeni i prilagođeni kako uzrastnim tako i individualnim karakteristikama
svakog deteta.

- Igra je osnovni postulat i baza na kojoj je kreiran veliki broj aktivnosti pošto smatramo da je igra sastavni deo života
svakog deteta i da se kroz igru najlakše i najbrže uči.
- Didaktički i edukativni materijali su savremeni,ali se trudimo da zajedno sa decom napravimo svoje edukativne
materijale i igre a sve sa ciljem razvijanja intelektualnih i istraživačkih sposobnosti deteta.

PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice - PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM - 1
Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice - PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM - 1
Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice - PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM - 1
Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice - PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM - 1
- PU Kuća Mašte je od 2010. godine verifkovana ustanova od strane Ministarstva prosvete za sprovođenje pripremnog
predškolskog programa, koji je deo devetogodišnjeg obaveznog vaspitanja i obrazovanja dece u Republici Srbiji.
- Pripremanje deteta za polazak u školu predstavlja neposredni cilj PPP i ostvaruje se kroz godišnji Plan i program
ustanove.
- Trajanje PPP propisano Planom rada ustanove je 9 meseci, od 1. oktobra do 30. juna tekuće školske godine u
periodu od 4 sata dnevno.
- Ustanova u radu sa decom koja pohađaju pripremni predškolski program koristi model B predškolskog vaspitanja i
obrazovanja koji je kognitivno-razvojni program sa jasno definisanim vaspitno-obrazovnim ciljevima, zadacima i
tipovima aktivnosti.

- Za ostvarivanje ciljeva PPP vapitač koristi u radu sa decom prvenstveno igru, kao primarni princip NTC sistema
učenja.
- Deca kroz igru i zagonetna pitanja, stimulišu se na asocijativno razmišljanje čime vežbaju sinaspe i tako razvijaju
inteligenciju što i predstavlja neposredan cilj učenja.
- Naučena saznanja koje su usvojili kroz igru deca memorišu bolje i u novim problemskih situacijama ga koriste kao
rešenje. Time se ostvaruje dobar transfer a i dete naučene stvari pamti dugoročno.
- Pored NTC sistema učenja u okviru sprovođenja PPP koristi se i principi Montessori pedagogije, kroz montessori
materijale koje poseduje predškolska ustanova.

NTC SISTEM UČENjA

Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice - NTC SISTEM UČENjA - 1
Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice - NTC SISTEM UČENjA - 1
Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice - NTC SISTEM UČENjA - 1
Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice - NTC SISTEM UČENjA - 1
NTC sistem program je osmišljen kroz više faza koje sprovode sertifikovani vaspitači PU Kuća mašte. Realizacija
programa je u III faze:

I faza – Dodatna stimulacija razvoja sinapsi
- Kineziološke aktivnosti (rotacija, ravnoteža i akomodacije oka)
- Vežbe fine motorike
- Vežbe grafomotorike

II faza – Stimulacija razvoja socijativnog razmišljanja
- Apstrahovanje i vizuelizacija
- Apstraktna klasifikacija i serijacija
- Asocijacije
- Muzika

III faza – Stimulacija razvoja funkcionalnog razmišljanja
- Zagonetne priče
- Zagonetna pitanja
- Stimulativna pitanja

TPR METOD UČENjA

Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice - TPR METOD UČENjA - 1
Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice - TPR METOD UČENjA - 1
Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice - TPR METOD UČENjA - 1
Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice - TPR METOD UČENjA - 1
Prednosti bilingvalne grupe pokazuju da rano usvajanje stranog jezika povećava dečije kognitivne sposobnosti:
1,Učenje stranog jezika u priordnom okruženju između 3 do 7 godine je najbolji način da se unapredi fluidna
inteligencija i razvije sposobnost mišljenja kod dece
2. Bilingvalna deca pokazuju veću napredu obradu verbalnog materijala, veće uočavanje perceptivnih razlika i imaju
veću skolonst da traže strukture u perceptualnim situacijama sa većim kapacitetom da reorganizuju svoje percepcije
kao odgovor na povrtne informacije. Zaključeno je da blingvalizam u ranom detinjstvu ispiljava pozitivan efekat na
formiranje kognitivnih procesa kod dece.
3. Mogu da razviju veću kreativnost i metalingvističke sposobnosti
4. Bilingvalna deca reaguju mnogo brže u uslovima koji zahtevaju veće angažovanje radne memorije
5. Bilingvalna deca su naprednija od monolingvalnih u rešavanju eksperimentalnih problema koji zahtevaju visok nivo
kontrole.
6. Bilingvalci imaju značajno bolju verbalnu i neverbalnu inteligenciju od monolingvalaca
7. Pozitivni efekti bilingvalizma su primetni na epizodnu i semantičku memoriju.
8. Za razliku od monolingvalaca mogu da ostvare bolje rešavanje socijalnih problema
9. Bilingvalci mogu da razviju bolje analitičke veštine. Samim tim mogu da postignu bolje rezultate u školi u matematici
i predmetima koji uključuju fluidnu inteligenciju

ŠKOLICE

Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice - ŠKOLICE - 1
Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice - ŠKOLICE - 1
Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice - ŠKOLICE - 1
Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice - ŠKOLICE - 1
Školica baleta
- Časovi su dva puta nedeljno u trajanju od 45 minuta a vodi ih baletski koreograf Nataša Gvozdenović, koja ima
dugogodišnje, kontinuirano iskustvo u radu sa predškolskom decom. Prateći nove trendove, koreograf decu upoznaje
sa osnovama baleta, sa klasičnim ali i modernim baletom. Bavljenje ovom vrstom plesom doprinosi optimalnom
razvoju tela dece, razvija osećaj tolerancije, sigurnosti i samopoštovanja ali i uče pravilno držanje tela. Deca imaju dva
javna nastupa u toku godine, na priredbama predškolske ustanove Kuća mašte.

Školica taekwonda
- Sa decom trenira jedan od trenera Taekwondo kluba Azija (osnovan 1995. godine), Veljko Savičević. On je nosilac III
dana, osvajač više medalja na državnim prvenstvima i ima višegodišnje iskustvo u radu sa predškolskom decom.Deca
na treninzima uče prve korake uz dosta strpljenja i razumevanja od strane trenera koji je i sam krenuo da trenira vrlo
rano. Na treninzima deca pravilno kanališu svoju energiju koja je na ovom uzrastu vrlo visoka. Samim tim deca uče da
razviju samostalnost, samouverenost i samopouzdanje što je svojstvena disciplna borilačkih veština.

Školica nemačkog jezika
- Deca imaju časove dva puta nedeljno u trajanju od 45 minuta sa profesorom nemačkoj jezika. Kroz pesmice, igru,
muziku, pokrete, crtanje i bojenje sa profesorom usvajaju prve reči i akcenat nemačkog jezika. Udžbenik koji se koristi
u radu sa decom je KIKUS 1, 2, 3, u zavisnosti od grupe (početna, srednja i napredna grupa).
Generala Mihajla Nedeljkovića 153 - Beograd - Bežanijska Kosa, Bežanija
011 3177499; 063 378761;
LOKACIJE
    Lokacija
  1. Beograd Bežanijska Kosa, Bežanija Generala Mihajla Nedeljkovića 153
    +381 11 3177499; +381 63 378761;
Pitaj KUĆU MAŠTE
Povezane kategorije:

Poruku prima: Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2023 :: Powered by PORTALSRBIJA