Korisni linkovi

Korisni linkovi Beograd

Narodna banka srbije

Beograd, Stari Grad, Kralja Petra 12 011 3027100
Osnovni cilj Narodne banke Srbije je postizanje cenovne stabilnosti Pored toga, ona za cilj ima i očuvanje finansijske stabilnosti Osnovne funkcije Narodne banke Srbije su da : utvrđuje i sprovodi monetarnu politiku vodi politiku kursa dinara čuva devizne rezerve i upravlja njima izdaje novčanice i kovani novac i stara se o funkcionisanju platnog prometa i finansijskog sistema

Agencija za privredne registre

Beograd, Stari Grad, Brankova 25 011 2023350
Agencija za privredne registre je osnovana radi postizanja veće ekonomičnosti, dostupnosti podataka i formiranja jedinstvene centralizovane baze podataka – evidencije o registrovanim privrednim subjektima, ugovorima o finansijskom lizingu i zalozi. Registar privrednih subjekata - Privredna društva - Preduzetnici Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima Registar finansijskog lizinga Od 1. januara 2006. godine, za registraciju preduzetnika nadležna je isključivo Agencija za privredne registre. Preduzetnici koji su do 1. januara 2006. godine bili registrovani kod opštinskih organa uprave, imaju zakonsku obavezu da se prevedu u Registar privrednih subjekata. Registracione prijave možete preuzeti u Agenciji, njenim organizacionim jedinicama, u opštinama ili sa sajta Agencije. Popunjena prijava dostavlja se najbližoj organizacionoj jedinici Agencije, lično ili poštom.
Struktura Ministarstva finansija SAMOSTALNI IZVRŠIOCI KABINET MINISTRA SEKRETARIJAT SEKTOR ZA BUDžETSKU INSPEKCIJU I REVIZIJU SEKTOR ZA FISKALNI SISTEM SEKTOR ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE SEKTOR ZA MAKROEKONOMSKE I FISKALNE ANALIZE SEKTOR ZA FINANSIJSKI SISTEM SEKTOR ZA CARINSKI SISTEM I POLITIKU SEKTOR ZA DRUGOSTEPENI PREKRŠAJNI POSTUPAK SEKTOR ZA MEĐUNARODNE FINANSIJSKE ODNOSE SEKTOR ZA UPRAVLjANjE PROJEKTIMA PORESKA UPRAVA UPRAVA ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA UPRAVA ZA TREZOR UPRAVA ZA IGRE NA SREĆU UPRAVA CARINA DEVIZNI INSPEKTORAT UPRAVA ZA JAVNI DUG UPRAVA ZA SLOBODNE ZONE UPRAVA ZA DUVAN GRUPA ZA SISTEM JAVNIH NABAVKI Ministarstvo finansija Kneza Miloša 20 11000 Beograd tel 011-36-14-972 fax 011-36-18-914 Poreska uprava Centrala Save Maškovića 3-5 11000 Beograd Info centar za PDV tel 011-39-50-617 011-39-50-556 Prijave za poreska krivična dela tel 011-39-50-514 Informacije o terminalu za daljinsko očitavanje podataka iz fiskalne kase tel 011-39-50-670 Uprava carina Carinarnica Beograd - centrala Francuska 83 11000 Beograd tel 011-31-17-272 Uprava za duvan Resavska 24 11000 Beograd tel 011-32-49-602 011-32-49-604 Uprava za igre na sreću Omladinskih Brigada 1 11000 Beograd tel 011-31-17-639 011-31-17-293

Centralni registar

Beograd, Stari Grad, Trg Nikole Pašića 5 011 3331380
Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: CR HoV) je započeo sa poslovanjem 19. novembra 2001. godine u vreme emitovanja obveznica SR Jugoslavije izdatih za izmirenje obaveza po osnovu devizne štednje gradjana. CR HoV se nalazi u Beogradu i u početku je predstavljao organizacioni deo Narodne banke Srbije pod čijom se ingerencijom nalazio. Razvoj finansijskog tržišta je nalagao promene u samoj organizacionoj strukturi CR HoV-a. Usvojen Zakon o tržištu hartija od vrednosti (čija primena je počela oktobra 2003.) definiše CR HoV kao nezavisnu instituciju i akcionarsko društvo u kojem treba najmanje 51% akcija da bude u vlasništvu države. U skladu sa navedenim Zakonom, Centralni registar HoV je usvojio novi Statut i danas predstavlja samostalnu instituciju i akcionarsko društvo koje je u potpunoj svojini države. CR HoV je osnovan kao institucija koja treba da unapredi razvoj finansijskog tržišta u Srbiji. Njegovo poslovanje obuhvata registraciju različitih vrsta hartija od vrednosti, u koje spadaju: obveznice, akcije, blagajnički zapisi, trezorski zapisi, komercijalni zapisi itd. Neke od funkcija CR HoV-a su: otvaranje računa hartija od vrednosti i novčanih računa za fizička i pravna lica, prenošenje hartija od vrednosti sa računa prethodnog na račun novog vlasnika, registrovanje prava trećih lica na hartijama od vrednosti kao što je npr. pravo zaloge itd., kao i obavljanje poslova kliringa i saldiranja kako hartija od vrednosti tako i novčanih sredstava.

Agencija za privatizaciju

Beograd, Stari Grad, Terazije 23 011 3020800
Osnovni cilj Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća je da podrži (pomogne, savetuje, asistira i zaštiti) razvoj i interese malih i srednjih preduzeća, u funkciji Dinamiziranja regionalnog privrednog razvoja i izmene privredne strukture; Efikasnijeg rešavanja pitanja nezaposlenosti; Supstitucije uvoza i povećanja konkurentnosti MSP; Podsticanja različitih oblika saradnje sa velikim preduzećima; Uvođenja savremenih tehnologija i povećanja inovativnosti (preduzetnički inkubatori, inovativni centri...) Racionalnijeg korišćenja poslovnog prostora i opreme; Unapređenja kvaliteta; automatizacije i kompjuterizacije i dr. Osnovna područja delatnosti Analiza položaja MSP i kreiranje strategije i politike razvoja - mera ekonomske politike za podsticanje MSP, Učešće u pripremanju republičkih propisa i uspostavljanje institucionalne (tržišne) infrastrukture za podršku osnivanju i razvoju MSP, Kreiranje jedinstvenog programa finansijske podrške razvoju MSP i koordiniranje aktivnosti na obezbeđenju i korišćenju sredstava za finansiranje programa MSP, Pomoć MSP u nastupu na inostranim tržištima i promocija stranih ulaganja, Pružanje pomoći MSP u osvajanju novih tehnologija podrška njihovoj inovativnoj delatnosti, Uspostavljanje informacionog sistema od značaja za MSP i održavanje baze podataka o MSP za teritoriju Republike Srbije, Pripremanje i realizacija programa edukacije instruktora za obuku preduzetnika i menadžera u MSP, Uspostavljanje i koordinacija rada regionalnih agencija.
Profesionalna orijentacija Statistika Dodatno obrazovanje i obuka Programi zapošljavanja Posredovanje u zapošljavanju Razvoj preduzetništva Novčana naknada Finansijski izveštaji Projekti Tražite posao? - Pregledajte bazu slobodnih radnih mesta ili se prijavite u bazu radne snage. Time dobijate mogućnost uvida u bazu poslodavaca koji se reklamiraju na našem sajtu. Nudite posao? - Prijavite se u bazu poslodavaca. Time dobijate mogućnost besplatnog oglašavanja na našem sajtu kao i mogućnost uvida u ponudu radne snage na našem sajtu.
Jedan od naših osnovnih ciljeva je vizija Srbije kao uspešne, međunarodno konkurentne i dinamične države. Aktuelni privredni trenutak je izazov stvaranja preduzetničkog društva, čije su osnovne vrednosti ideje, znanje, inovativnost, tehnologije i preduzetništvo. Ključni nosioci i svojevrsni agenti promena su ljudi pregaoci, slobodni preduzetnici, mladi preduzetni menadžeri i istrajni inovatori. Otuda, zalaganje za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva nije nikakav taktički potez u sadašnjoj privrednoj situaciji, već ubeđenje da njihov podsticajan i skladan razvoj predstavlja bitan uslov za oživljavanje ekonomskih tokova i rešavanje mnogih socijalnih pitanja.
LOKACIJE
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2023 :: Powered by PORTALSRBIJA