KLINIKA VESELINOVIĆ

Klinika Veselinović

 
 
info@​zonavidaveselinovic.​com 
 
 • OPERACIJA KATARAKTE
 • LEČENjE GLAUKOMA
 • OPTIČKA KOHERENTNA TOMOGRAFIJA
 • SENILNA DEGENERACIJA MAKULE
 • KONTAKTNA SOČIVA
 • OPTIKA
 
     
 
 
 
 • ZONA VIDA VESELI­NOVIĆ osno­vana je 2000. godine u poslovnom cen­tru „Zona I” u Bule­varu Neman­jića 67, u Nišu.
 • Osni­vač ordi­nacije je dr Kristina Sto­janović.
 
 
 • Od početka rada ordi­nacije, kao kon­sul­tant radi prof. dr Dra­gan Veseli­nović, oftal­molog velikog iskustva.
 • Prof. dr Dra­gan Veseli­nović, je nakon speci­jal­izacije na VMA u Beogradu nas­tavio uspešnu kar­i­jeru prvo u Vojnoj bolnici u Nišu, a kas­nije u Klin­ici za očne bolesti KC Niš.
 
 
 • Ponevši veliko iskustvo sa speci­jal­izacije i kas­ni­jim usavrša­van­jima u Šved­skoj i Engleskoj uveo je puno nov­ina u oftal­mologiji u sre­dini u kojoj radi.
 • Veliko iskustvo u savre­menoj hirurgiji katarakte nakon više od 10.000 uspešnih operacija, čini ga jed­nim od najiskus­ni­jih hirurga pred­njeg seg­menta oka u Srbiji.
 
 
 
 • Ordi­nacija „Veseli­nović“ pose­duje savre­menu opremu uz pomoć koje je moguće obav­iti dijag­nos­tiku svih oftal­moloških obol­jenja.
 • Nakon detaljnog pre­gleda omogućena je rana dijag­nos­tika i lečenje najvećeg broja obol­jenja oka. 
 
 • Zah­valju­jući velikom iskustvu prof. dr Dra­gana Veseli­novića moguće je uspešno izvođenje najkom­p­liko­vani­jih operacija katarakte, glaukoma i drugih obol­jenja pred­njeg seg­menta oka.
 
 
 
 
 • OPTIKA VIZUS-V
 
 • U sklopu ZONE VIDA VESELI­NOVIĆ nalazi se i optika VIZUS-V, koja pos­toji nešto duže, od 1995. g. sa pred­hod­nim sedištem u PC „Ambasador“ u Nišu.
 • U ovoj optici možete dobiti vrlo kvalitetno izrađene naočare po pris­tu­pačnim cenama.
Optičarske radnje u Beogradu opticarske radnje
 
 • Deviza ove optike je „Vašim očima s ljubavlju“ i tako funkcioniše god­i­nama, pri čemu je sve više onih koji su se uver­ili u kvalitet naočara i ljubaznost osoblja.
 

        

 
 
 
 • Operacija katarakte
 
 • ​Katarakta je vodeći uzrok slepila u svetu.
 • Potrebu za operaci­jom katarakte ima 30 mil­iona ljudi godišnje, ali samo ih 10 mil­iona oper­iše.
 • Danas je tehnologija savre­mena, pril­ično sig­urna i daje pot­puno pred­vidive rezul­tate, a pre­poruka je da se katarakta oper­iše onda kada počne da smeta za nor­malan život i rad.
 
 • Lečenje glaukoma
 
 • Glaukom ili kako se često naziva “povišen očni pri­ti­sak” vrlo je česta očna bolest koja pred­stavlja jedan od vodećih uzroka slepila u svetu i kod nas!
 • Opas­nost leži u tome da nema izraz­i­tih sub­jek­tivnih simp­toma – glaukom ne osećate dok ne postane prekasno!
 
 
 • Optička koher­entna tomo­grafija
 
 • Optička koher­entna tomo­grafija (OCT) je dijag­nos­tička metoda kojom je omogućeno sagle­da­vanje poprečnih pre­seka unutrašnje struk­ture tkiva visoke rezolu­cije, meren­jem vre­mena kašn­jenja eha i inten­ziteta odbi­jenog svetla o struk­ture tkiva.
 • Na ovaj način se postiže „optička biop­sija“ tkiva bez eks­ciz­ije i vizuelizacija mor­fologije tkiva u stvarnom vre­menu, pod kon­trolom ispitivača.
 
 • Senilna degen­eracija makule
 
 • Senilna degen­eracija makule (Age Related Mac­u­lar Degen­er­a­tion) pred­stavlja vodeći uzrok slepila u razvi­jenim zeml­jama i jedan od vodećih oftal­moloških prob­lema savremene oftal­mologije.
 • Rizik nas­tanka ovog obol­jenja znača­jno raste sa god­i­nama.
 
 • Kontaktna sočiva
 
 • Kontaktna sočiva su optička pomagala koja služe za korekciju vida, u terapijske i kozmetičke svrhe.
 • Tehnološki napredak je učinio da trenutno imamo sočiva koja su biokompatibilna, sa dobrim optičkim karakteristikama i komforna.
 
 
 
 
 • STRUČNI TIM
 
 • Tim vrhun­skih stručn­jaka Speci­jal­is­tičke ordi­nacije za očne bolesti ZONA VIDA VESELINOVIĆ pomoći će Vam da saz­nate da li su Vaše oči zdrave ili da otkri­jete prve simp­tome bolesti!
 
 • Prof. Dr Dragan Veselinović - Diplomirao je na Medicinskom Fakultetu u Nišu 1979. godine
 • Dr Kristina Stojanović 
 • Dr Ivona Trajković - Diplomirala je na Medicinskom Fakultetu u Nišu 1999. godine
 • Dr Gordana Škuletić - Specijalista anesteziolog
 • Ass. Dr Boban Džunić - Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Nišu 1993. godine
 • Slađana Dinić - Optičar
 • Tamara Damnjanović - Medicinska sestra
 
 
 
 • RADNO VREME
  radnim danima 08 - 20h
  subotom 08 - 14h
 
 
 
Bulevar Nemanjića 67 - Niš -
018 258350; 018 226995;
LOKACIJE
  Lokacija
 1. Niš Bulevar Nemanjića 67
  +381 18 258350; +381 18 226995;
Pitaj KLINIKU VESELINOVIĆ

Poruku prima: Klinika Veselinović

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2020 :: Powered by PORTALSRBIJA