BROKOS

Brokos

 
 
brokos.bg@gmail.com 
 
 • SVE VRSTE OSIGURANjA
 • PROCENA i NAPLATA ŠTETA
 • PRENOS VLASNIŠTVA VOZILA
 • ZELENA KARTA
 • REGISTRACIJA VOZILA
 • TEHNIČKI PREGLED
 
 
 • POSREDOVANjE U OSIGURANjU IMOVINE i LICA
 
 
 
 • Društvo za posredovanje u osiguranju "BROKOS" DOO, Beograd je ovlašćeno Rešenjem Narodne banke Srbije broj: 5212 od 04.07.2016. godine, za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju.
 • Poslove zastupanja u osiguranju obavljamo preko našeg partnerskog preduzeća "SERDIKA" DOO.
 • Članom 84 Zakona o osiguranju ovi poslovi i obaveze određeni su sledećim:
  izrada odgovarajućih analiza opasnosti i rizika koji mogu ugroziti imovinu i zaposlene;
  - definisanje svih podataka bitnih za zaključivanje ugovora o osiguranju, uključujući i širinu i kvalitet osiguravajućih pokrića;
  - provera i procena kvalitativnih i kvantitativnih parametara koji su relevantni za ocenu solventnosti društva za osiguranje;
  - posredovanje radi zakljušenja ugovora o osiguranju sa društvom za osiguranje koje je spremno da ponudi najpovoljnije uslove osiguravajuće zaštite;
  - provera sadržine ugovora - polise osiguranja;
  - stručna pomoć osiguraniku za svo vreme trajanja ugovora.
 
        
 
 • Kadrovska i tehnička osposobljenost Društva BROKOS u potpunosti garantuje ispunjavanje svih Vaših zahteva u oblasti osiguranja.
 • Pozitivni finansijski rezultati ostvareni su u interesu naših brojnih poslovnih parnera - ustanova, institucija i pravnih subjekata najrazličitijih proizvodnih delatnosti naša su najbolja preporuka, a kao garanciju dobrog izvršenja poslo ugovorili smo osiguranje odgovornosti iz delatnosti sa sumom osiguranja od 200.000 eura. (osiguranje odgovornosti)
 
        
 
 
 
 • POSREDOVANjE U ZAKLjUČIVANjU UGOVORA O OSIGURANjU
 
 • Ugovaranje kvalitetnog osiguravajućeg pokrića, obzirom da je oblast osiguranja izuzetno specifična, zahteva neophodnu stručnost i poznavanje Zakona o osiguranju, pravila, uslova i tarifa osiguravača.
 • Snimanjem postojećih rizika, određivanjem obima pokrića, izradom upita, prikupljanjem ponuda društva za osiguranje i davanjem stručnog mišljenja po prispelim ponudama doprinećemo ostvarivanju najbolje zaštite interesa osiguranika.
 
        
 
 • ZASTUPANjE U TOKU TRAJANjA UGOVORA O OSIGURANjU
 
 • U toku trajanja osiguranja, usled nepoznavanja prava na naknadu, nedostatka stručnih službi ili nevoljne saradnje sa osiguravajućom organizacijom sa kojom je zaključen ugovor o osiguranju, deo nastalih šteta ostaje nenaknađen ili se izvrši samo delimična naknada.
 • Klijentima nudimo zastupanje njihovih interesa, kako u mirnom tako i u sudskom postupku, sa mogućnošću da se isto ugovori kao stalno ili po potrebi, u slučaju spornih odštetnih zahteva.
 
        
 
 
 
 • OSIGURANjE MOTORNIH VOZILA
 
 • OBAVEZNO OSIGURANjE MOTORNIH VOZILA
 
 • Kod obaveznog osiguranja motornih vozila, u primeni je jedinstven tarifni sistem kod svih osiguravajućih društava.
 • Pre dve godine ponovo je startovao sistem "bonus-malus", kojim se nagrađuju, odnosno kažnjavaju savesni-nesavesni vozači.
 • Sve prijavljene štete vode se preko jedinstvenog registra šteta, po kom se, automatski, prilikom izdavanja sistemske polise obaveznog osiguranja, dodjeljuje bonus ili malus osiguraničima.
 • Kod obaveznog osiguranja motornih vozila, pokrivena je odgovornost vlasnika vozila za štete koje bi on svojim vozilom naneo trećim licima ili stvarima.
 
 • Naše Društvo za posredovanje u osiguranju ,,BROKOS" DOO, može odobriti, za pravna lica koja imaju veće vozne parkove (pre svega za teretna vozila i autobuse), odgovarajući procenat povraćaja premije osiguranja iz onog dela koje Društvo naplati od osiguravajućih društava, kao proviziju.
 • Svim našim osiguranicima pružamo besplatne savete i pomoć kod naplate šteta od osiguravajućih društava.
 
 
 • AUTOKASKO
 
 • Auto-kasko osiguranje je dobrovoljno osiguranje motornih vozila i ono osiguraniku pruža punu zaštitu za vreme trajanja osiguranja.
 • Ta zaštita se ogleda u pokrivanju i onih rizika kada je sam osiguranik kriv za nastalu štetu.
 
 • Naše Društvo za svoje klijente obezbeđuje ponude od vise osiguravajućih društava (npr. UNIQA, DDOR NOVI SAD, DELTA-GENERALI, DUNAV, AMS i drugi), te klijentima na bazi prispelih ponuda preporučujemo najpovoljnije osiguranje kod osiguravajućih društava koja imaju najbolji rejting u Srbiji ili osiguranik sam izabere osiguravajuće društvo kod koga želi da se osigura.
 
 
 • OBAVEZNO OSIGURANjE PUTNIKA U JAVNOM PREVOZU
 
 • Ovo osiguranje se odnosi na lica koja se nalaze u jednom od sredstava javnog prevoza.
 • Sva lica, koja se radi prevoza, nalaze u jednom od sredstava javnog prevoza, smatraju se osiguranicima.
 • Ugovarač osiguranja je pravno lice koje obavlja javni prevoz i koji u ime svojih putnika zaključuje ugovor o osiguranju sa osiguravačem. 
 
 
 • DOBROVOLjNO OSIGURANjE LICA U MOTORNOM VOZILU
 
 • U ovom slučaju mogu se dobrovojno osigurati sva lica koja imaju svojstvo vozača, putnika ili radnika na motornom ili drugom vozilu.
 • Tarife za ovu vrstu osiguranja nisu jedinstvene kod osiguravajućih društava.
 • Ovo osiguraje se ugovara prilikom zaključivanja polise obaveznog osiguranja motornog vozila.
 
 
 
 • OSIGURANjE IMOVINE
 
 • Kako je poslednjih godina tržište osiguranja stabilizovano, a kontrola rada osiguravajućih društava od strane Narodne banke uspešna, to smatramo da naši klijenti mogu dobiti kvalitetnu i šaroliku zaštitu svoje imovine, kroz osiguranje iste.

 
     
 
 • Naše Društvo omogućava svim klijentima punu informaciju o osiguranju imovine, koja se ogleda kroz procenu vrednosti imovine, proceni rizika, obimu osiguravajućeg pokrića i dr.
 • Na osnovu prikupljenih podataka o imovini klijenata, kao i stepenu rizika za njihovu imovinu, mi im prezentujemo ponude od više renomiranih osiguravajućih društava, gde uz našu sugestiju mogu izabrati najbolju i najpovoljniju ponudu.
 • Naravno i u ovom slučaju, naše Društvo u potpunosti servisira osiguranike od početka pa do isteka osiguranja, bez ikakve nadoknade.
 
 
 
 • OSIGURANjE LICA OD NEZGODE i ŽIVOTNO OSIGURANjE
 
 • Ovim osiguranjem osiguravaju se lica od posledica nesrećnog slučaja, kojim se pokrivaju sledeći rizici:
  smrt usled bolesti,
  - smrt usled nesrećnog slučaja,
  - invaliditet kao posledica nesrećnog slučaja,
  - troškovi lečenja (oni troškovi koje bi osiguranik morao sam da plati),
  - dnevna naknada u slučaju prolazne nesposobnosti za rad,koja je posledica nesrećnog slučaja.
 
 
 • ŽIVOTNO OSIGURANjE predstavlja višegodišnji ugovor između osiguravača i osiguranika o štednji određene sume novca za važne datume u životu (penzija, školovanje dece i sl.), kao i finansijsku zaštitu porodice usled nastanka neželjenih događaja (smrt, teška bolest, invalidnost).

 
 • Kako osiguravajuća društva od premije životnog osiguranja prikupljaju ogromna sredstva od osiguranika, sa kojima raspolažu duži niz godina,to je ovaj vid osiguranja posebno regulisan zakonskim propisima i kontrolom nadležnih institucija.
 • Naime, osiguravajuća društva ova sredstva moraju da plasiraju na strogo zakonom propisan načinjer nakon isteka osiguranja ista se u celosti vraćaju osiguraniku, zajedno sa pripadajućom dobiti od plasmana ovih sredstava.
 • Zato se ovakav vid ulaganja novčanih sredstava smatra jednim od najsigurnijih plasmana.
 
 
 • Upravo iz ovih razloga naše Društvo vodi računa da ugovore o životnom osiguranju zaključuje samo sa onim osiguravajućim društvima koja imaju visok rejting u svetu, kao i dugu tradiciju na poslovima životnih osiguranja.
 
 • Poslednjih meseci prisutna je značajna tražnja za proizvodima životnog osiguranja, na šta je uticalo, delom i
  stalni pad kamatnih stopa na štednju u bankama kao i sazrela svest kod ljudi o potrebi ovakvog vida štednje.

 
 • AKCIJA: Svim novim osiguranicima, koji zaključe kod nas polisu životnog osiguranja, nudimo, do kraja godine, vaučer u visini jedne mesečne rate premije životnog osiguranja.

 
 
 
 • PUTNO - VIZNO OSIGURANjE
 
 • Putno - vizno osiguranje predstavlja u stvari zdravstveno osiguranje lica za vreme boravka u inostranstvu.

 
 • Ovom polisom pokriveni su hitni medicinski troškovi u inostranstvu i to:
  troškovi hitne lekarske pomoći,
  - lekovi, sanitetski materijal i ostala terapijska sredstva,
  - rentgen, ultrazvučni pregledi i dijagnostika,
  - bolničko lečenje, opšte kategorije nege uključujući opšti tretman lečenja,
  - transportni troškovi do najbliže bolnice.

 
     
 
 • PRIVATNO ZDRAVSTVNO OSIGURANjE
 
 • Ovaj vid osiguranja znači pružanje višeg nivoa zdravstvene zaštite za klijente-osiguranike, odnosno pružanje potpune zdravstvene zaštite.
 • Zdravstveno osiguranje se može ugovoriti kao kolektivno dopunsko zdravstveno osiguranje ili individualno privatno zdravstveno osiguranje.
 
 
 
 
 • OSTALE USLUGE
 
 • Osnovna i jedina delatnost našeg Društva su poslovi posredovanja u osiguranju, koji se manifestuju u sledećem:
  posredovanje u osiguranju, odnosno dovođenje u vezu klijenta-osiguranika i osiguravača radi zaključenja ugovora o osiguranju,
  - zastupanje u osiguranju (obavezno osiguranje motornih vozila i putno osiguranje) obavljamo preko naseg partnerskog preduzeca "SERDIKA"DOO
  - savetovanje i stručna pomoć osiguranicima za vreme trajanja osiguranja,
  - pomoć pri prijavljivanju, proceni i naplati šteta od osiguravača.
 
     
 
 • Društvo za posredovanje u osiguranju ,,BROKOS" D.O.O. svojim klijentima pruža i neke druge usluge, koje nisu vezane za delatnost Društva, ali koje klijenti mogu koristiti preko preduzeća sa kojima naše Društvo sarađuje, a to su:
  usluge pripreme dokumentacije za registraciju vozila,
  - registracija vozila u ime klijenta kod nadležnog MUP-a
  - tehnički pregled vozila,
  - sklapanje ugovora o prenosu vlasništva motornog vozila,
  - plaćanje poreza na promet u ime klijenata u nadležnoj opštinskoj upravi
  - odjava vozila na teritoriji cele Srbije.
 
 
 
 • RADNO VREME 
  radnim danima 09 - 18h
  subotom 09 - 14h
 
     
 
 
 
Goce Delčeva 33 - Beograd - Novi Beograd
011 2692715; 065 2113000;
LOKACIJE
  Lokacija
 1. Beograd Novi Beograd Goce Delčeva 33
  +381 11 2692715; +381 65 2113000;

Poruku prima: Brokos

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2018 :: Powered by PORTALSRBIJA