BROKOS

Brokos

O NAMA

Brokos - O NAMA - 1
Brokos - O NAMA - 1
Brokos - O NAMA - 1
Brokos - O NAMA - 1
Društvo za posredovanje u osiguranju "BROKOS" DOO , Beograd je ovlašćeno Rešenjem Narodne
banke Srbije broj: 5212 od 04.07.2016. godine, za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju.
Poslove zastupanja u osiguranju obavljamo preko našeg partnerskog preduzeća "SERDIKA" DOO.

Osnovna i jedina delatnost našeg Društva su poslovi posredovanja u osiguranju, koji se manifestuju
u sledećem:
- posredovanje u osiguranju, odnosno dovođenje u vezu klijenta-osiguranika i osiguravača radi zaključenja ugovora o
osiguranju,
- zastupanje u osiguranju (obavezno osiguranje motornih vozila i putno osiguranje) obavljamo preko naseg
partnerskog preduzeca "SERDIKA"DOO
- savetovanje i stručna pomoć osiguranicima za vreme trajanja osiguranja,
- pomoć pri prijavljivanju, proceni i naplati šteta od osiguravača

"Brokos" svojim klijentima pruža i ostale usluge , koje nisu vezane za delatnost Društva i to:
- usluge pripreme dokumentacije za registraciju vozila,
- registracija vozila u ime klijenta kod nadležnog MUP-a
- tehnički pregled vozila,
- sklapanje ugovora o prenosu vlasništva motornog vozila,
- plaćanje poreza na promet u ime klijenata u nadležnoj opštinskoj upravi
- odjava vozila na teritoriji cele Srbije.

DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU

Brokos - DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU - 1
Brokos - DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU - 1
Brokos - DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU - 1
Brokos - DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU - 1
- Kadrovski smo i tehnički osposobljeni za ispunjenje svih zahteva u oblasti osiguranja
- Pozitivni finansijski rezultati ostvareni su u interesu naših brojnih poslovnih parnera naša su najbolja preporuka
- Ugovorili smo osiguranje odgovornosti iz delatnosti sa sumom osiguranja od 200.000 eura
- Vršimo snimanje postojećih rizika, određivanje obima pokrića, izradu upita, prikupljanje ponuda društva za osiguranje i
davanje stručnog mišljenja po prispelim ponudama
- Tokom trajanja osiguranja usled nepoznavanja prava na naknadu, nedostatka stručnih službi ili nevoljne saradnje sa
osiguravajućom organizacijom sa kojom je zaključen ugovor o osiguranju, deo nastalih šteta ostaje nenaknađen ili se
izvrši samo delimična naknada
- Zastupamo interese klijenta , kako u mirnom tako i u sudskom postupku, uz mogućnost da se isto ugovori kao stalno ili
po potrebi, u slučaju spornih odštetnih zahteva

OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA

Brokos - OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA - 1
Brokos - OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA - 1
Brokos - OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA - 1
Brokos - OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA - 1
- Kod obaveznog osiguranja motornih vozila, u primeni je jedinstven tarifni sistem
- U primeni je "bonus - malus" sistem kojim se nagrađuju, odnosno kažnjavaju savesni-nesavesni vozači
- Sve štete koje se prijave preko jedinstvenog registra šteta, po kom se, automatski dodeljuju bonus ili malus
osiguranicima
- Kod obaveznog osiguranja motornih vozila, pokrivena je odgovornost vlasnika vozila za štete koje bi on svojim
vozilom naneo trećim licima ili stvarima
- "Brokos" odabrava za pravna lica koja imaju veće vozne parkove (pre svega za teretna vozila i autobuse),
odgovarajući procenat povraćaja premije osiguranja iz onog dela koje Društvo naplati od osiguravajućih društava, kao
proviziju.
- Pružamo svim svojim osiguranicima besplatne savete i pomoć kod naplate šteta od osiguravajućih društava.

AUTOKASKO
-Auto-kasko je dobrovoljno osiguranje motornih vozila i ono osiguraniku pruža punu zaštitu za vreme
trajanja osiguranja.Ova vrsta osiguranja pokriva i one rizike kada je sam osiguranik kriv za nastalu štetu.
-"Brokos" za svoje klijente obezbeđuje ponude od vise osiguravajućih društava (npr. UNIQA, DDOR NOVI SAD,
GENERALI, DUNAV, AMS i drugi)
- Svojim klijentima na bazi prispelih ponuda preporučujemo najpovoljnije osiguranje kod osiguravajućih društava koja
imaju najbolji rejting u Srbiji, a osiguranik može i sam da izabere osiguravajuće društvo kod koga želi da se osigura

OBAVEZNO OSIGURANJE PUTNIKA U JAVNOM PREVOZU
- Ova vrsta osiguranja se odnosi na lica koja se nalaze u jednom od sredstava javnog prevoza
- Osiguranicima se smatraju sva lica, koja se radi prevoza, nalaze u jednom od sredstava javnog prevoza,
- Ugovarač osiguranja je pravno lice koje obavlja javni prevoz i koji u ime svojih putnika zaključuje ugovor o osiguranju
sa osiguravačem

DOBROVOLJNO OSIGURANJE LICA U MOTORNOM VOZILU
- Ovom vrstom osiguranja se mogu dobrovojno osigurati sva lica koja imaju svojstvo vozača, putnika ili radnika na
motornom ili drugom vozilu
- Tarife za ovu vrstu osiguranja nisu jedinstvene kod osiguravajućih društava
- Ova vrsta osiguranja se ugovara prilikom zaključivanja polise obaveznog osiguranja motornog vozila

OSIGURANJE IMOVINE

Brokos - OSIGURANJE IMOVINE - 1
Brokos - OSIGURANJE IMOVINE - 1
Brokos - OSIGURANJE IMOVINE - 1
Brokos - OSIGURANJE IMOVINE - 1
"Brokos" pruža svim svojim klijentima punu informaciju o osiguranju imovine, koja se ogleda kroz procenu vrednosti
imovine, proceni rizika, obimu osiguravajućeg pokrića i dr.

Na bazi prikupljenih podataka o imovini klijenata, kao i stepenu rizika za njihovu imovinu, mi im prezentujemo ponude
od više renomiranih osiguravajućih društava, gde uz našu pomoć mogu izabrati najbolju i najpovoljniju ponudu.
Naše društvo u potpunosti servisira osiguranike od početka pa do isteka osiguranja, bez ikakve nadoknade.

OSIGURANJE LICA OD NEZGODE I ŽIVOTNO OSIGURANJE

Brokos - OSIGURANJE LICA OD NEZGODE I ŽIVOTNO OSIGURANJE - 1
Brokos - OSIGURANJE LICA OD NEZGODE I ŽIVOTNO OSIGURANJE - 1
Brokos - OSIGURANJE LICA OD NEZGODE I ŽIVOTNO OSIGURANJE - 1
Brokos - OSIGURANJE LICA OD NEZGODE I ŽIVOTNO OSIGURANJE - 1
Osiguranjem lica od nezgoda se pokrivaju sledeći rizici:
- smrt usled bolesti,
- smrt usled nesrećnog slučaja,
- invaliditet kao posledica nesrećnog slučaja,
- troškovi lečenja (oni troškovi koje bi osiguranik morao sam da plati),
- dnevna naknada u slučaju prolazne nesposobnosti za rad, koja je posledica nesrećnog slučaja.

Životno osiguranje predstavlja višegodišnji ugovor između osiguravača i osiguranika o štednji
određene sume novca za važne datume u životu (penzija, školovanje dece i sl.), kao i finansijsku zaštitu porodice
usled nastanka neželjenih događaja (smrt, teška bolest, invalidnost).

Kako osiguravajuća društva od premije životnog osiguranja prikupljaju ogromna sredstva od osiguranika, sa kojima
raspolažu duži niz godina,to je ovaj vid osiguranja posebno regulisan zakonskim propisima i kontrolom nadležnih
institucija.Naime, osiguravajuća društva ova sredstva moraju da plasiraju na strogo zakonom propisan način jer nakon
isteka osiguranja ista se u celosti vraćaju osiguraniku, zajedno sa pripadajućom dobiti od plasmana ovih sredstava.
Zato se ovakav vid ulaganja novčanih sredstava smatra jednim od najsigurnijih plasmana.

PUTNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Brokos - PUTNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - 1
Brokos - PUTNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - 1
Brokos - PUTNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - 1
Brokos - PUTNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - 1
Putno - vizno osiguranje predstavlja u stvari zdravstveno osiguranje lica tokom boravka u inostranstvu.
Ovom polisom se pokrivaju hitni medicinski troškovi u inostranstvu:
- troškovi hitne lekarske pomoći
- lekovi, sanitetski materijal i ostala terapijska sredstva
- rentgen, ultrazvučni pregledi i dijagnostika
- bolničko lečenje, opšte kategorije nege uključujući opšti tretman lečenja
- transportni troškovi do najbliže bolnice

PRIVATNO ZDRAVSTVNO OSIGURANJE
Ovakav vid osiguranja znači pružanje višeg nivoa zdravstvene zaštite za klijente-osiguranike, odnosno pružanje potpune
zdravstvene zaštite.Zdravstveno osiguranje se može ugovoriti kao kolektivno dopunsko zdravstveno osiguranje ili
individualno privatno zdravstveno osiguranje.
Bulevar maršala Tolbuhina 33 - Beograd - Novi Beograd
011 2692715; 065 2113000;
LOKACIJE
  Lokacija
 1. Beograd Novi Beograd Bulevar maršala Tolbuhina 33
  +381 11 2692715; +381 65 2113000;
Pitaj BROKOS

Poruku prima: Brokos

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2023 :: Powered by PORTALSRBIJA