Posrednici, zastupnici u osiguranju

Posrednici, zastupnici u osiguranju Beograd

Brokos

Beograd, Novi Beograd, Bulevar maršala Tolbuhina 33 011 2692715 |
065 2113000 |
SVE VRSTE OSIGURANjA PROCENA i NAPLATA ŠTETA PRENOS VLASNIŠTVA VOZILA ZELENA KARTA REGISTRACIJA VOZILA TEHNIČKI PREGLED POSREDOVANjE U OSIGURANjU IMOVINE i LICA Društvo za posredovanje u osiguranju "BROKOS" DOO, Beograd je ovlašćeno Rešenjem Narodne banke Srbije broj: 5212 od 04.07.2016. godine, za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju. Poslove zastupanja u osiguranju obavljamo preko našeg partnerskog preduzeća "SERDIKA" DOO. Članom 84 Zakona o osiguranju ovi poslovi i obaveze određeni su sledećim: - izrada odgovarajućih analiza opasnosti i rizika koji mogu ugroziti imovinu i zaposlene; - definisanje svih podataka bitnih za zaključivanje ugovora o osiguranju, uključujući i širinu i kvalitet osiguravajućih pokrića; - provera i procena kvalitativnih i kvantitativnih parametara koji su relevantni za ocenu solventnosti društva za osiguranje; - posredovanje radi zakljušenja ugovora o osiguranju sa društvom za osiguranje koje je spremno da ponudi najpovoljnije uslove osiguravajuće zaštite; - provera sadržine ugovora - polise osiguranja; - stručna pomoć osiguraniku za svo vreme trajanja ugovora. Kadrovska i tehnička osposobljenost Društva BROKOS u potpunosti garantuje ispunjavanje svih Vaših zahteva u oblasti osiguranja. Pozitivni finansijski rezultati ostvareni su u interesu naših brojnih poslovnih parnera - ustanova, institucija i pravnih subjekata najrazličitijih proizvodnih delatnosti naša su najbolja preporuka, a kao garanciju dobrog izvršenja poslo ugovorili smo osiguranje odgovornosti iz delatnosti sa sumom osiguranja od 200.000 eura. (osiguranje odgovornosti) POSREDOVANjE U ZAKLjUČIVANjU UGOVORA O OSIGURANjU Ugovaranje kvalitetnog osiguravajućeg pokrića, obzirom da je oblast osiguranja izuzetno specifična, zahteva neophodnu stručnost i poznavanje Zakona o osiguranju, pravila, uslova i tarifa osiguravača. Snimanjem postojećih rizika, određivanjem obima pokrića, izradom upita, prikupljanjem ponuda društva za osiguranje i davanjem stručnog mišljenja po prispelim ponudama doprinećemo ostvarivanju najbolje zaštite interesa osiguranika. ZASTUPANjE U TOKU TRAJANjA UGOVORA O OSIGURANjU U toku trajanja osiguranja, usled nepoznavanja prava na naknadu, nedostatka stručnih službi ili nevoljne saradnje sa osiguravajućom organizacijom sa kojom je zaključen ugovor
LOKACIJE
Back to Top