INFORMATIKA

Informatika

 
 
info@informatika.com
 
 • Platni promet
 • BIS
 • ISPP
 • Voice
 • E-banking
 
 • Platni promet za banke

  Koncipirali smo ga tako da se na najjednostavniji mogući način prilagođava svim bankama - ne zahteva skoro nikakve izmene u postojećim bankarskim informacionim sistemima.


  Aplikacija obuhvata sve poslove koje je do sada Zavod za obračun i plaćanja obavljao za banku, kao i one koje, po zakonu, treba da rade banke kao nosioci platnog prometa. Predviđa centralizovanu i/ili distribuiranu bazu podataka, prijemna mesta sa mogućnošću off-line rada, obradna mesta gde se obavljaju svi poslovi platnog prometa, centralu banke sa centralnom bazom podataka koja može biti unija svih podataka platnog prometa banke. Sadrži izuzetno složene module za poslove disponibiliteta, poslove obračunskog centra banke i poslove RTGS i NETO razmene sa klirinškom kućom.

  Korišćenje specijalnih prolaznih računa, kao mere izvršenog prenosa naloga, čini izuzetno jednostavnim upravljanje čitavim platnim prometom banke, kao i njenim obračunskim centrom. Svaka pojedinačna transakcija plaćanja proizvodi promenu na odgovarajućem prolaznom računu, o čemu se informacija trenutno sprovodi u centralu banke i njen obračunski centar. 

  Jedan pogled na on-line stanja svih tih prolaznih računa TK razmene daje potpunu informaciju o stanju internog i eksternog računa banke, prometu po tim računima, potencijalnim zaduženjima, prometu (razmeni podataka) izmedju obradnih mesta, eksternom platnom prometu, prometu računa gotovine blagajne i trezora, razmeni podataka sa Upravom Trezora, stanju žiro i računa rezervi kod NBJ, promenama bančinog i deponentskog potencijala banke...
 
 • Bankarski Informacioni Sistem (BIS)

  Sve informacije se evidentiraju i obrađuju na mestu i u trenutku nastanka, on-line. Od tada, repliciranjem na viši organizacioni nivo, postaju dostupne svima koji ih koriste u svom poslovanju.


  BIS podržava sve poslove koji se obavljaju u bankama za privredu i stanovništvo, veze sa klirinškom kućom, Narodnom bankom, SWIFT-om i drugima bankama i bankarskim organizacijama.

  BIS obuhvata: Podršku upravljanju i odlučivanju (MIS Management Information Sistem), Glavno finansijsko poslovanje, Izveštavanje Narodne banke, Poslovanje sa privredom, Poslovanje sa stanovništvom. Moguća je i jednostavna implementacija novih poslova i tehnologija u bankarstvu: rad sa kreditnim karticama (ATM i POS), elektronsko poslovanje uz primenu Interneta...

  BIS je potpuno koncipiran na Microsoft platformi (Windows 2000, SQL Server, MTS, Visual Basic) primenom arhitekture u tri nivoa. Posebna pažnja posvećena je sistemu zaštite podataka, korišćenjem savremenih metoda kriptografske zaštite i upotrebom smart kartica za pristup sistemu.
 
 • ISPP(c) omogućuje korišćenje dela informacionog fonda sa kojim Uprava trezora raspolaže

  Opšte informacije, razna obaveštenja i tekstovi izdvojenih zakonskih propisa se mogu slobodno gledati i preuzimati u delu za opšti servis, dok je za servis po osnovu rada računa neophodan autorizovan pristup - Autorizovani InfoServis.

  Servisi za redovne korisnike ISPP-a:

  Upit u trenutno stanje racuna daje nam informacije o:
 • Kumulativnom prometu
 • Dnevnom prometu
 • Stanju naloga na čekanju
 • Blokadi računa
 • Saldu računa

Tu su još i informacije o samom računu:

 • Kojoj banci pripada
 • Trenutni status banke
 • Aktivnost računa…

Lista promena daje sledece informacije:

 • Vreme nastanka
 • Status promene
 • Iznos
 • Račun kontra-stava
 • Banka kontra-stava

E-banking sistem

Modularnost – više nezavisnih modula i podmodula

 • Platni promet u zamlji
 • Pregled promena i upit u stanje računa
 • Plaćanja i transferi sredstava
 • Download dokumenata
 • Slanje naloga za plaćanje
 • Ostalo bankarsko poslovanje
 • Poslovanje sa privredom i fizičkim licima
 • Pregledi i upiti po otvorenim partijama (depoziti, krediti, čekovi gradana…)
 • Platni promet sa inostranstvom
 • Univerzalnost – nezavistan od razvojne platforme Banke
 
 
 
Jevrejska 32 - Beograd - Stari Grad
011 3215111; 011 3215273;
LOKACIJE
  Lokacija
 1. Beograd Stari Grad Jevrejska 32
  +381 11 3215111; +381 11 3215273;

Poruku prima: Informatika

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2024 :: Powered by PORTALSRBIJA