GU BKS DOO

GU BKS doo

GU BKS DOO

GU BKS doo - GU BKS DOO - 1
GU BKS doo - GU BKS DOO - 1
Gu bks doo - GU BKS DOO - 1
Gu bks doo - GU BKS DOO - 1
- TEHNOLOGIJA PROZORA
- TEHNOLOGIJA VRATA
- AUTOMATSKI SISTEMI ULAZNIH VRATA
- SISTEMI ZA UPRAVLJANJE OBJEKTIMA

O NAMA

GU BKS doo - O NAMA - 1
GU BKS doo - O NAMA - 1
GU BKS doo - O NAMA - 1
GU BKS doo - O NAMA - 1
Gretsch­-Unitas je posle preko 100 uspešnih godina jedan od vodećih ponuđača pro­zora i vrata, automatskih sis­tema
ulaza, kao i sis­tema za upra­vljanje objektima.

Kod nas ćete naći opširan, kompletan asortiman okova za pro­zore za porodične kuće, sve do sis­tema za upra­vljanje
objektima. Rado vam stojimo na ras­po­laganju ako Vam je pot­reban ponuđač sis­tema ili CE-ser­ti­fika­cije.

TEHNOLOGIJA PROZORA

GU BKS doo - TEHNOLOGIJA PROZORA - 1
GU BKS doo - TEHNOLOGIJA PROZORA - 1
GU BKS doo - TEHNOLOGIJA PROZORA - 1
GU BKS doo - TEHNOLOGIJA PROZORA - 1
OKOVI ZA FASADU
Specijalizovan za sve vrste otvora na fasadi, Gretsch­-Unitas je ­gru­pacija sa tehničkim znanjima u razvoju inova­tivnih
rešenja i pouzdan partner u ostva­rivanju vizija. Zahtevi za nove vrste otvora i oblike pro­zora, uz ­jed­inst­venu este­tiku
mogu da se realizuju pomoću okova za vi­seće nagibne pro­zore, ­paralelno izložene pro­zore, zakretne pro­zore ili
okretne pro­zore, kao i za posebne kon­strukcije prema individualnim zahtevima klijenta.

OKRETNO-NAGIBNI OKOVI
Okretno-nagibnih okova UNI-JET za pro­zore i balkonska vrata nudi odgova­rajuća rešenja - estetska, kvali­tetna i jedno­
s­tavna obrada. ALU-JET AK 8- okov za pro­zore od alumi­nijuma sa steznim pričvrsnim ele­mentom za kvali­tetne pro­
zore u izgradnji obje­kata.

PARALELNI KLIZNO-NAGIBNI OKOVI
Paralelni klizno-nagibni okovi Vam otva­raju novu dimen­ziju pri pro­izvodnji ter­asnih ele­me­nata od stan­dardnih pro­
zorskih pro­fila. Inova­tivna tehno­logija kolica efikasno osigu­rava trajno korišćenje preko precizne funkcio­nal­nosti, čak i
pri velikim težinama.

PARALELNI KLIZNI OKOVI
Kod sis­tema paralelnih kliznih okova je bezbedno i pro­pisno rukovanje i pro­laženje kroz vrata već zaga­ran­tovano
funkcijom sis­tema okova. Time se sprečavaju oštećenja na okovu, ele­mentu ili kon­strukciji.

KLIZNO-PREKLOPNI OKOVI
Klizno-preklopni okovi firme Gretsch­-Unitas omogućavaju rešenja koja međus­obno kombinuju brojne prednosti. veće
dozvoljene težine krila dovode do manjeg broja pojedi­načnih ele­me­nata i garan­tuju maksimalne širine otvora. Usled
većih stak­lenih površina, u pros­to­riju ulazi još više svetla koje stvara izu­zetan ambijent za sta­novanje.

PODIZNI-KLIZNI OKOVI
Kao izumilac i tržišni lider GU Vam nudi podizno-klizne okove koji se odlikuju visokim stepenom komfora pri rukovanju,
sigur­nosnim pro­tiv­provalnim karak­te­ris­tikama, varijabilnim pro­ve­travanjem pros­to­rija i jedno­s­tavnom mon­tažom. Oni su
pogodni za pro­zore i balkonska vrata od drveta ili plas­tike, kao i od metala.

ZAKRETNI OKOVI
Pokažite veličinu i kod zakretnih pro­zora! Sa zakretnim okovima Gru­pacije GU realiziujete okrugle i pravougaone pro­
zore do težine od 300 kg i falcne širine krila od 2950 mm.

VERTIKALNO-ROTACIONI OKOVI
Pružite pro­zo­rima iznen­ađujući preokret: ver­tikalno-rota­cioni okovi Gru­pacije GU omogućuju jedno­s­tavno i varijabilno
pro­ve­travanje pros­to­rija u svakm tre­nutku – čak i kod tačaka okre­tanja izvan središta, velikih formata pro­zora, visokih
otva­ranja vrata i velikih težina.

RUČICE
Ručice za pro­zore i balkonska vrata Gru­pacije GU otva­raju per­spek­tivu: izborom pro­zorskih ručicaod alumi­nijuma i
nerđajućeg čelika i garnitura za uske ramove od alumi­nijuma inve­s­ti­raćete u dizajnerske detalje, kao i u trajni kvalitet
koji je osiguran ispi­tivanjima trajne funkcije i testovima sta­tičkog opterećenja pri kojima sve pro­zorske­ručice Gru­pacije
GU i garniture za uske ramove uvek pokazuju rezul­tate iznad svih zahteva.

SISTEMI OTVARANJA SVETLARNIKA
Sis­temi otva­ranja svet­lar­nika omogućuju jedno­s­tavno dnevno pro­ve­travanje kroz svet­lar­nike od plas­tike, drveta ili
metala koja se ne nalaze u pristupnom području korisnika.

UREĐAJI ZA ODVOĐENJE DIMA I TOPLOTE / PRIRODNI UREĐAJI ZA ODVOĐENJE DIMA I TOPLOTE I
SISTEMI ZA PROVETRAVANJE

Naravno da znate da je svež vazduh u svakod­nevici važan za rad koji zahteva kon­centraciju, koji ne umara, i daje
osećaj prijatnosti. U slučaju požara je brzo prepoz­navanje i odvođenje dima važno po život. Otkrijte kako možete da
obezbedite efikasno odvođenje dima i/ili dovod svežeg vazduha na pot­rebnim mestima.

RUČNI SISTEM PROVETRAVANJA
Pobr­inite se za dobar kvalitet vazduha u pros­to­riji koji je u zatvorenim pros­to­rijama osnova za higijenu i prijatan osećaj.
Zbog obloga zgrada koje postaju sve nepropusnije, prema pro­pisima o uštedi energije, tema "pro­ve­travanje" dolazi u
centar pažnje.

PRAGOVI
Toplotno odvojenim pragovima Gru­pacije GU, koji imaju ser­ti­fikat CE, možete u znatnoj meri da uštedite energiju kod
balkonskih vrata i velikih kliznih ele­me­nata. Oni se odlikuju malim visinama, a mogu se pri­meniti kod renovi­ranja kao i
u kod novogradnje.

OPREMA ZA GRAĐEVINSKE OKOVE
Kvalitet do najmanjih detalja: ne prepuštajte ništa slučaju, pa ni izbor opreme. Gru­pacija GU Vam nudi bogat izbor raz­
novrsne opreme za izgradnju i ugradnju pro­zora i pro­zorskih okova.

TEHNOLOGIJA VRATA

GU BKS doo - TEHNOLOGIJA VRATA - 1
GU BKS doo - TEHNOLOGIJA VRATA - 1
GU BKS doo - TEHNOLOGIJA VRATA - 1
GU BKS doo - TEHNOLOGIJA VRATA - 1
USADNE BRAVE
Bez obzira da li za drvena, čelična, alumi­nijumska, PVC ili za stak­lena vrata: u bogatom BKS-ovom pro­gramu ćete
sigurno pro­naći pravu usadnu bravu za Vašu pri­menu.

VIŠESTRUKO ZABRAVLJIVANJE
Ulazna vrata i vrata na fasadi su posebno zahtevna po pitanju pro­tiv­provalne zaš­tite, pro­tivpožarne zaš­tite,
nepropusnosti
i pro­hodnosti.

SISTEMI ZAKLJUČAVANJA
BKS-ovi sis­temi zak­ljučavanja Vam nude raz­novrsna rešenja za osigu­ravanje vrata. Od jedno­s­tavnih ulaznih vrata u
privatnom području do savre­menih sis­tema zak­ljučavanja složene strukture ovlašäenja za zak­ljučavanje u poslovnom
području.

OKOVI ZA VRATA
Bilo za vrata​ od​ drveta,​ čelika,​ alumi­nijuma​ ili​ PVC-a​: u bogatom BKS-ovom pro­gramu sigurno ćete pro­naći pravi okov
za vrata za Vašu pri­menu.

ZATVARAČI VRATA
Ako se razumete u zatva­rače vrata, onda ćete kod GU odmah zak­ljučiti da se radi o kvali­tetu. Zatva­ranje se vrši pod
hidrauličnom kontrolom. Silu i brzinu zatva­ranja možete da individualno pode­site svakoj širini vrata i svakoj težini vrata.

ELEKTRIČNI OTVARAČI VRATA
Gru­pacija GU Vam nudi seriju elek­tričnih otva­rača vrata kojom uz nekoliko varijanti možete da pokrijete sve uobičajene
zahteve meha­nike i elek­trike.

REŠENJA ZA SISTEM EVAKUACIONIH VRATA
Njihova mon­taža i puštanje u rad je veoma jedno­s­tavno – od panik-brava (meha­ničkih, meha­tro­ničkih, motornih ili sa
inte­grisanom radio vezom) preko termi­nala eva­ku­acionih vrata sa elek­tričnim zab­ravljivanjem, pa sve do kliznih eva­ku­
acionih vrata.

KONTROLNI SISTEMI PRISTUPA
Orga­niza­cija pristupa pojedi­načnim vratima ili više vrata na umreženom sis­temu: bilo da tražite najjedno­s­tavnije pro­
gra­mi­ranje bez računara ili komforno upra­vljanje preko soft­vera za kontrolu pristupa – gru­pacija pREdu­zeća Gretsch­-
Unitas Vam nudi odgova­rajuće rešenje za Vaše zahteve.

OPREMA ZA GRAĐEVINSKE OKOVE
Ne prepuštajte ništa slučaju, pa ni izbor opreme. Gru­pacija GU Vam nudi bogat izbor raz­novrsne opreme za izgradnju i
ugradnju vrata i okova za vrata.

ŠARKE ZA VRATA
Na dizajn vrata između ostalog značajno utiče kon­strukcija vrata, a time i vrsta izab­ranog okova vrata. GU nudi rešenja
za okov od skrivenog okova pa do valjkastih okova na raznim površinama.

PRAGOVI
Kod Gru­pacije GU dobićete bogatu ponudu pragova za ulazna vrata od drveta ili PVC-a. Toplotno odvojeni pragovi
smanjuju strujanje toplote u donjem prik­ljučku ele­menta, što u kombi­n­aciji sa pravilnom ugradnjom utiče na znatnu
uštedu energije.

AUTOMATSKI SISTEMI ULAZNIH VRATA

Gu bks doo - AUTOMATSKI SISTEMI ULAZNIH VRATA - 1
Gu bks doo - AUTOMATSKI SISTEMI ULAZNIH VRATA - 1
Gu bks doo - AUTOMATSKI SISTEMI ULAZNIH VRATA - 1
Gu bks doo - AUTOMATSKI SISTEMI ULAZNIH VRATA - 1
KLIZNA VRATA
GU Automatic Vam stavlja na ras­po­laganje bogatu paletu kliznih vrata za automa­tiza­ciju ulaza u objekte: elegantna
klizna vrata i posebno elegantna kružna klizna vrata ili tele­s­kopske varijante koje štede prostor.

POGONI OKRETNIH VRATA
Kada je komfor na prvom mestu, pogoni okretnih vrata GU Automatic se nalaze uglavnom u područjima bez prepreka.
Isto tako se pro­tivpožarna vrata i pro­tivdimna vrata, koja moraju da se zatva­raju određenim silama zatva­ranja, lakoćom
otva­raju pomoći pogona okretnih vrata. Uz to, našim tihim i pouzd­anim sis­temima možete nak­nadno da automa­tizujete
ručna okretna vrata.

ROTIRAJUĆA VRATA
Bilo da je reč o pot­puno ostak­ljenim, pro­st­r­anim ili stan­dardnim roti­rajućim vratima: kod GU Automatic Vas očekuje
prvoklasni kvalitet i ispi­tana bezbedbost. Nudimo Vam individualne mogućnosti oblikovanja za vizuelno atrak­tivan ulaz
zaštićen od pro­maje i buke koji može da se realizuje samo roti­rajućim vratima.

POJEDINAČNI KONTROLNI ULAZ
Različiti sis­temi za pojedi­načni kontrolni ulaz se u pog­ledu bezbednosti manipu­lacije, udobnosti pro­laska frekvencije
pro­laska ljudi. Rešenja na području pojedi­načnog kontrolnog ulaza nisu uver­ljiva samo u pog­ledu svoje funkcio­nal­nosti
i bezbednosti, već i u pog­ledu este­tike i dizajna pos­tavlja nova merila.

SISTEMI ZA UPRAVLJANJE OBJEKTIMA GEMOS

Gu bks doo - SISTEMI ZA UPRAVLJANJE OBJEKTIMA GEMOS - 1
Gu bks doo - SISTEMI ZA UPRAVLJANJE OBJEKTIMA GEMOS - 1
Gu bks doo - SISTEMI ZA UPRAVLJANJE OBJEKTIMA GEMOS - 1
Gu bks doo - SISTEMI ZA UPRAVLJANJE OBJEKTIMA GEMOS - 1
Za razliku od mnogih drugih sis­tema, GEMOS­ nije ogra­ničenje portfelja u vidu gra­fičke korisničke površine za speci­fične
sis­teme pro­izvođača, već je sa preko 400 različitih inte­gri­sanih interfejsa pot­puno nezavisan od pro­izvođača. Tako,
GEMOSOM možete preko jedne površine da upra­vljate, vizueliz­i­rate i ocenjujete različite sis­teme i uređaje koji su
nezaivisni od pro­izvođača.

Visoka mogućnost skali­ranja koje je podeljeno na stepene Light (lako), Stan­dard (stan­dardno) i Pro­fes­sionell (pro­fe­s­io­
nalno) Vam nudi pravu mogućnost pri­mene kod malih, osrednje velikih i velikih obje­kata.
Ugrinovački put 99c - Beograd - Zemun
011 2098500;
LOKACIJE
    Lokacija
  1. Beograd Zemun Ugrinovački put 99c
    +381 11 2098500;
Pitaj GU BKS DOO
Povezane kategorije:

Poruku prima: GU BKS doo

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2020 :: Powered by PORTALSRBIJA