novi dom
Kikinda 23300Generala Drapšina 99
tel
0230-434-675
fax
0230-401-461
stari dom
Kikinda 23300Braće Sredojev 18
tel
0230-21-584
fax
0230-401-461
 
 
info@gckikinda.org.rs 
 

                                                  

 
Domovi za stare u Beogradu domovi za stare beograd domovi za stare
Starački domovi u Beogradu staracki domovi beograd staracki domovi

Današnji Gerontološki centar u Kikindi predstavlja ustanovu sa 77 zaposlenih sačinjenu od dve samostalne organizacione jedinice:

 • stari dom kapaciteta 120 korisnika
 • novi otvoren kapaciteta 61 korisničko mesto

Oba doma poseduju istovetne službe karakteristične za ustanove ovog tipa.

U delatnost Gerontološkog centra Kikinda spada obezbeđivanje socijalne sigurnosti građana:

 • pružanje usluga stanovanja
 • ishrane
 • nege
 • osnovne zdravstvene zaštite
 • kulturno zabavnih
 • rekreativnih
 • okupacionih i drugih aktivnosti 
 
                    
 

U neposrednom kontaktu sa korisnicima Centra angažovano je stručno osoblje koje čine :

 • socijalni radnici i terapeuti
 • lekari specijalisti
 • medicinske sestre i negovateljice

Ovako profilisan tim odgovara svim njihovim specifičnim zahtevima, zadovoljvajući u najvećoj meri potrebe pojedinačnog korisnika i Centra kao ustanove.

Tehničko-uslužno osoblje takođe svojim brojem i angažovanošću obezbeđuje najoptimalnije uslove za svakodnevno funkcionisanje Centra i boravak korisnika u njemu.  

 
 
 
                         
 

Centar takođe nudi i usluge socijalnog rada, kao i druge, zavisno od potreba, sposobnosti i intreresovanja svojih korisnika. Rad Gerontološkog Centra Kikinda odvija se u okviru dve osnovne organizacione jedinice - starog i novog doma i njihovih službi: 

 • Služba institucionalne zaštite
 • Služba opštih pravnih i administrativnih poslova
 • Služba finansijsko-računovodstvenih poslova
 • Služba otvorene zaštite
 • Služba za pomoć i negu u kući
 • Klub za stara i odrasla lica
 
                      
 

Svaka od njih organizovana je u skladu sa interesovanjima i mogućnostima korisnika. Radno-okupacione aktivnosti osmišljava i realizuje radni terapeut u saradnji sa socijalnim radnikom, medicinskom sestrom i lekarom, ukoliko je to potrebno.

Ova aktivnost se u Centru organizuje svakodnevno i to po principu dobrovoljnosti, a korisnici za nju dobijaju simboličnu naknadu u vidu džeparca. 

Rekreativne aktivnosti obuhvataju:

 • čitanje štampe
 • knjiga
 • gledanje TV programa i video projekcija
 • posete pozorištu i izložbama
 • odlazak na izlete

U okviru ovog segmenta oformljena je i domska biblioteka koju korisnici samostalno i veoma uspešno vode.

 
                   
 
 
 

Služba za pomoć u kući pruža usluge nege i pomoći ostarelim, iznemoglim, obolelim i invalidnim licima na teritoriji opštine Kikinda. Usluge se pružaju svim korisnicima koji na njih ostvare pravo, kao i onima za koje se utvrdi da je ovakva vrsta pomoći neophodna.

Delatnost ove službe obavlja se u saradnji sa Centrom za socijalni rad Kikinda, Službom za kućno lečenje pri zdravstvenom centru "Kosta Sredojev Šljuka", Crvenim krstom Kikinda, Udruženjem penzionera grada i mesnim zajednicama u opštini. 

 

                     
 

Novinu u radu službe predstavlja pružanje jednokratnih usluga i usluga po potrebi. U ovu vrstu delatnosti spada priprema korisnika za smeštaj u :

 • stacionare
 • domove
 • banje
 • bolnice
 • odnosi se prvenstveno na lica bez porodičnog staranja ili poznatog prebivališta (skitnice, prosijaci, itd)
 
 
 
Povezane oblasti (prikaz po mestu):