Novi Sad 21000Braće Ribnikar 52
tel
021-421-111
fax
021-422-211
 
 
 office@netcomp.rs
 
   
 
 • PROJEKTOVANjE INFORMACIONIH SISTEMA i KONSALTING
 • INSTALACIJA i ATESTIRANjE RAČUNARSKIH MREŽA
 • PRODAJA
 • SERVIS
 • TEHNIČKA PODRŠKA i ODRŽAVANjE
 • INSTALACIJA i ODRŽAVANjE LICENCNOG SOFTVERA
 
 • ŠTAMPAČI
 
 • FISKLANI UREĐAJI - PRODAJA i SERVIS
 
 • HP
  - Serveri
  - Storage
  - Radne stanice
  - Prenosivi računari
  - Štampači
  - Skeneri
 
 • NET Computer Engineering d.o.o. je preduzeće koje je osnovano 1990. godine sa poslovnom orjentacijom prema krajnjem korisniku. Sa razvojem informacione tehnologije stvaraju se pretpostavke za fleksibilna i modularna rešenja kod realizacije najsloženijih informacionih sistema, što korisniku omogućuje značajno smanjenje troškova kao i kreiranje novih poslovnih ideja.
 • Zahvaljujući postavljanju visokih standarda u poslovanju NET Computer Engineering doo je tokom godina stekao veliki broj korisnika usluga i proizvoda iz domena informacionih tehnologija i postao jedan od lidera u regionu.
 
 • NET Computer Engineering doo je preduzeće sa dugogodišnjim iskustvom u poslovanju iz domena informacionih tehnologija. Tokom godina NET Computer Engineering doo je uporedo sa razvojem poslovanja permanentno razvijao sopstvene resurse kako bi u svakom trenutku mogao da odgovori na sve veće zahteve korisnika informacionih tehnologija.
 • Danas NET Computer Engineering doo raspolaže zavidnim materijalnim i ljudskim resursima. Naše preduzeće poseduje sopstveni vozni park za prevoz robe i specijalizovana vozila za rad van servisnih prostorija, a za kratko vreme možemo stići na bilo koju lokaciju u gradu ili za 24 časova u bilo koji kraj Republike Srbije. Službene prostorije firme obuhvataju preko 300m2 radnog prostora, kancelarija, dva servisa i magacinskog prostora kao i garažu za vozni park. Sve službene prostorije preduzeća nalaze se na istoj adresi, adresi firme, tako da je pružanje usluga našim korisnicima realizovana po principu sve na jednom mestu.
 
 • MREŽE
  - Projektovanje IS po zahtevima korisnika
  - Implementacija gotovih IT rešenja
  - Upravljanje projektima
  - Konsalting
 
 • PROJEKTOVANjE, INSTALACIJA i ATESTIRANjE RAČUNARSKIH MREŽA
  - Analiza i projektovanje
  - Realizacija (izvođenje)
  - Instalacija komunikacione opreme i administracija
  - Testiranje i izdavanje atesta za izvedenu mrežu
 
 • SERVIS
 
 • Servis funkcioniše prema sledećim standardima: odzivno vreme nakon prijave kvara je do 2 sata a dovođenje opreme u operativno stanje je do 72 sata pri čemu funcionalna celina informacionog sistema ne sme biti narušena. Za takav odnos prema servisnim obavezama NET Computer Engineering doo je obezbedio:
  - obučen i stručan kadar
  - skladište rezervnih delova
  - specijalizovane alate i merne uređaje
  - servisnu dokumentaciju i
  - specijalizovana vozila za hitne servisne intervencije
 
 • Servisne usluge vrše se u garantnom i vangarantnom roku a NET Computer Engineering doo je podelio Servis na tri sektora i to:
  - Servis računara i računarske opreme
  - HP Service Point
  - Servis fiskalnih uređaja
 
 
 
Povezane oblasti (prikaz po mestu):