Zemun 11071Kordunaška 17
tel
064-279-63-90
 
 
office@nasavila.rs 
 
 •  PRIVATNI VRTIĆ U ZEMUNU
 
     
 
 
 
 • „Naša Vila“je Privatna predškolska ustanova u programu subvencionisanja.
 • Nalazi se u mirnom delu Zemuna, u naselju „Sava Kovačević“, u ulici Kordunaškoj broj 17, u blizini glavnih saobraćajnica i autobuskih stanica koje povezuju Novi Beograd, Bežanijsku kosu i Batajnicu ali posebno izdvojena tako da predstavlja lepo mesto za odrastanje dece.
 • Osim porodičnih kuća u neposrednoj blizini je i Osnovna škola „Rade Končar“, Dom zdravlja i druge institucije.
 
        
 
 • Površina korisnog zatvorenog prostora je oko 500m2, u tri nivoa, kao i veliko dvorište površine 8 ari, puno zelenila i sprava za dečju igru i zabavu.
 
 • Vaspitne grupe :
  - Vaspitanje i nega dece od 1. do 3. godine (jaslice)
  - Vaspitno - obrazovni rad sa decom od 3 do 5,5 godina
  - Pripremni predškolski program

 
        
 
 
 
 • ZABAVA
 
 • Igra u ranom detinjstvu u vrtiću je najbolji temelj za uspeh u školi.
 • Ona razvija sve neophodne veštine učenja.
 • Dođite kod nas u vrtić u Zemun i uverite se.
 
        
 
 • AKTIVNOSTI
 
 • Naše aktivnosti u vrtiću "Naša Vila" u Zemunu će izazvati i razviti kod vašeg deteta kreativnost, maštu, sposobnost razmišljanja, i društvene veštine 
 
        
 
 • OBRAZOVANjE
 
 • Vaspitno-obrazovani program Privatne Predškolske ustanove “Naša Vila”u Zemunu je koncipiran tako da se pravilnim odabirom igara I aktivnosti podstiče razvoj intelektualne sposobnosti deteta.
 
        
 
 
 
 • JASLICE
 
 • Organizacija celokupnog rada u jaslicama biće prilagođena biološkim i psihofizički potrebama i mogućnostima dece, zahtevima savremenih teorijsko- praktičnih saznanja i objektivnih okolnosti.
 • Aktivnosti iz oblasti nege i vaspitno – obrazovnog rada realizovaće se prema godišnjim planovima koji će tokom godine biti prilagođavani situacijama i karakteristikama grupe sa ciljem stvaranja optimalnih uslova za svestrani razvoj dece.
 
        
 
 • Fizičko – senzorni razvoj:
  - jačanje fizičkog razvoja dece kao osnove pravilnog razvoja svih organa,
  - podsticanje razvoja pokreta,
  - ovladavanje motorikom kao bitnim uslovom za razvoj deteta,
  - podsticanje celovitog senzornog i perceptivnog razvoja,
  - razvijanje navika.

 
 • Emocionalno – socijalni razvoj:
  - pružanje pomoći u razvijanju slike o sebi i sticanje poverenja u svoje sposobnosti,
  - pomaganje detetu u usvajanju osnovnih normi ponašanja u okviru osnovnih moralnih vrednosti,
  - podsticanje pozitivnih i kanalisanje negativnih emocija,
  - pružanje pomoći u prevazilaženju razvojnih teškoća dece na emocionalno – socijalnom planu,
  - radosno i zadovoljno dete.

 
 • Saznajni razvoj:
  - podsticati i negovati prirodnu radoznalost deteta u odnosu na svet koji ga okružuje,
  - podržavati prirodnu mogućnost deteta da se uživljava u pojave i situacije,
  - podsticati razvoj senzo – motorne inteligencije,
  - podsticati verbalizaciju dečjih doživljaja i utisaka, bogatiti dečji govor,
  - stvarati raznovrsne uslove za formiranje i ispoljavanje senzo – motornih i perceptivnih sposobnosti,

 
        
 
 
 
 • VRTIĆ
 
 • Opšti cilj predškolskog vaspitanja obuhvata tri sfere razvoja i vaspitanja deteta:
  - upoznavanje i ovladavanje samim sobom,
  - razvijanje odnosa i saznanja o drugim ljudima,
  - razvijanje saznanja o okolini i načinima delovanja na nju.

 
 • Vaspitni ciljevi ostvaruju se u predškolskoj ustanovi kroz niz spontanih situacija, slobodno odabranih ili zajedničkih aktivnosti pri čemu se koriste različita sredstva.
 • Vaspitač kao kreator vaspitno – obrazovnog rada u vaspitnoj grupi planira ukupan rad i vaspitnu sredinu polazeći od posmatranja i razumevanja potreba dece, radi u skladu sa tim planom i procenjuje njegove efekte.
 
 • Planiranje i realizacije vaspitno – obrazovnog rada vršiće se po modelu A, koji se oslanjaju na pozitivna iskustva vaspitača i obrazovne prakse i sadrži načela, ciljeve, sistem aktivnosti, organizaciju života i vaspitno – obrazovnog rada, saradnju sa porodicom i lokalnom zajednicom.
 
        
 
 • Naši prioritetni zadaci su:
  - planiranje, realizacija i evidencija vaspitno – obrazovnog rada u vrtiću,
  - struktuiranje vaspitno – didaktičkog materijala i životnog prostora u vrtiću,
  - inoviranje vaspitno – obrazovnog rada u vrtiću,
  - vrednovanje ostvarivanja programa i njegovih efekata.

 
        
 
 
 
 • PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM
 
 • Realizovaće se sa decom od 5,5 do 6,5 godina i obavezan je. Program će se realizovati po modelu A.
 
        
 
 • Posebni zadaci vaspitno – obrazovnog rada koji se odnose na razvijanje prirodnih potencijala deteta ostvariće se u nekoliko širih oblasti i to:
  - fizički i senzomotorni razvoj
  - emocionalni i voljni razvoj
  - moralno – socijalni razvoj
  - intelektualni razvoj

 
        
 
 
 
 • PROGRAM
 
 • U „Našoj Vili“ zajednički se dogovaramo oko rasporeda dnevnih aktivnosti a sve u zavisnosti od potreba i inetresovanja dece i roditelja.
 
        
 
 • MONTESORI METOD RADA U „NAŠOJ VILI“
 
 • Za razvoj deteta su značajni senzitivni periodi koji se izražavaju kroz snažan interes za dugotrajno ponavljanje određenih postupaka bez vidljivog razloga za odrasle.
 • Ukoliko su odrasli svesni tih perioda i ukoliko ih prepoznaju, uveliko mogu pomoći detetu da baš u to, najoptimalnije vreme, razvije date veštine do maksimuma.
 • Senzitivni periodi su važni jer ni jednom drugom periodu u svom životu dete neće biti sposobno da usvoji određeno znanje tako uspešno i lako kao tada.
 
 • Montesori metoda poklanja veliku pažnju baš tim periodima.
 • Ti periodi se odnose na: razvoj jezika, razvoj pokreta, razvoj društvenosti, reda, percepcije i finih pojedinosti. Jednom kad senzitivni period prođe, detetu postaje mnogo teže da usvoji određena ponašanja.
 • Zadatak odraslih je da prate potrebe deteta i da organizuju sredinu i svoje ponašanje tako da dete u potpunosti iskoristi ovo vreme posebne osetljivosti.
 • Montesori pedagogija odgovara na te potrebe razrađujući poseban materijal i vežbe kao odgovor na senzitivne periode, pa tako: vežbe praktičnog života, vežbe za podsticanje perceptivnih sposobnosti, vežbe za podsticanje govora, vežbe za matematiku i vežbe za kosmičko vaspitanje.
 • Zahvaljujući ovom sistemu vežbi dete stiče temelje budućeg delanja: koncentraciju, usklađenost pokreta, sposobnost slobodnog izbora, odgovornost, red, volju i ustrajnost.
 
 • Odrasli, vaspitači i roditelji, treba da daje detetu rastuću nezavisnost, u okviru granica relativne sigurnosti. To za posledicu ima veći stepen tolerancije i samopouzdanja deteta.
 • Protivnici Montesori pedagogije često tvrde da se tu radi o pedagogiji bez pedagoga što obrazlažu autodidaktičkim materijalom i izjavama Marije Montesori da je za proces učenja odgovornost preuzelo dete.
 
        
 
 
 
 • ADAPTACIJA DECE NA VRTIĆ
 
 • Za dete je polazak u vrtić jedna od najvećih životnih promena od njegovog rođenja.
 • Ali to je velika promena i za roditelje.
 • Uključivanje deteta u grupu, vrtić, prvi je detetov iskorak iz porodice.
 • Neka deca lakše podnesu odvajanje, druga ispoljavaju otpor i patnju. 
 
        
 
 • Kako će vaše dete reagovati zavisi od toga koliko je vaš emotivni odnos s njim kvalitetan i od toga da li ste ga pripremili.
 • Priprema je važna, a dete koje nije spremno da ostane u vrtiću bez prisustva roditelja pokazaće teškoće u adaptaciji, kao što su:
  - plač
  - ne komunicira s decom i vaspitačima
  - lako se zamara
  - piški u gaće
  - sisa palac (intenzivnije)
  - agresivno je prema sebi ili drugima
  - ne uključuje se u aktivnosti
 • Kad kod deteta primetite nešto od navedenog, pokažite razumevanje za to i potražite uzroke. Ne povlačite zbog toga dete iz vrtića prvog dana, ali nipošto ne rešavajte to izjavama poput: „Beba si ako sisaš palac”, „Stidi se, velik dečak a piški u gaće”.
 
        
 
 
 
 • SARADNjA SA RODITELjIMA
 
 • S obzirom na sve veći značaj insitucionalnog zbrinjavanja dece i niza činilaca koji negativno utiču na vaspitnu funkciju porodice, organizacijom saradnje sa porodicom trudićemo se da:
  - motivišemo roditelje za aktivno učešće u vaspitno – obrazovnom procesu u vrtiću,
  - upoznamo roditelje sa značajem i presudnom ulogom porodice u formiranju ličnosti,
  - edukujemo roditelje u cilju usaglašavanja vaspitnih postupaka prema deci u vrtiću i kod kuće,
  - motivišemo roditelje za veće angažovanje u vaspitanju dece u vidu psihičke potrebe deteta,
  - upoznamo roditelje sa razvojnim karakteristikama i problemima ovog uzrasnog perioda,
  - redovno upoznajemo roditelje sa aktivnostima i događajima u vrtiću.
 
        
 
 • Ove zadatke ostvarićemo kroz tri oblika saradnje sa porodicom:
  - informativni nivo,
  - edukativni nivo,
  - nivo neposrednog učešća roditelja u radu vaspitne grupe.

 
 • Direktorka „Naše Vile“ i stručni saradnici saradnju sa roditeljima ostvaruju:
  - individualnim razgovorima,
  - učešćem u radu Saveta roditelja,
  - učešćem na nekim roditeljskim sastancima,
  - stručnim predavanjima i diskusijama,
  - direktno i indirektno učešće u svim javnim manifestacijama namenjenim roditeljima. 

 
        
 
 
 
 • PLAĆANjE
 
 • Izostajanje dece po osnovu bolesti, putovanja ili drugih razloga  podrazumeva plaćanje 50% od dnevnog iznosa   za dane izostajanja, odnosno režijskih troškova.
 
 • RADNO VREME
  radnim danima 7 - 18č
 
      
 
 
 
Povezane oblasti (prikaz po mestu):