Meda 1
Beograd 11102Braće Jugovića 17
Montesori predškolska ustanova-vrtić
tel
011-303-60-61; 065-231-58-76.
Meda 2
Beograd 11040Žanke Stokić 11
Montesori bilvingvalni (englesko-srpski) vrtić
tel
011-369-29-80; 065-231-58-76
Meda 3
Beograd 11040Paje Adamova 18
Montesori bilvingvalni (englesko-srpski) vrtić
tel
065-231-58-76
 
 
vrticmedamontessori@gmail.com 
 
 • PREDŠKOLSKA USTANOVA - VRTIĆ 
 
 

Meda 1
 
 
 
 • Montessori Predškolska ustanova “Meda” je osnovana 2005. godine sa sedištem u Beogradu.
 • Program je verifikovan od Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije.
 • Sadržaj se realizuje Montessori metodom.
 
 • Atmosfera u vrtiću je porodična i topla, neguje se odnos poverenja, poštovanja i uzajamne saradnje sa decom i roditeljima.
 • Osnovni program realizuju se u dve celine- mešovita vrtićka grupa od 3,5 do 5 godina i pripremno predškolsko od 5, 5 do 6, 5 godina.
 
        
 
        
 
 • Program rada je verifikovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
 • Predškolska ustanova – vrtić MEDA je vrtić čija je osnovna vizija da deci pruži kvalitetno obrazovanje i vaspitanje po najvišim standrardima.
 • Vaspitno obrazovni rad se zasniva na pedagogijia Marije Montessori i ima za cilj da svako dete ostvari svoje potncijale i izraste u nezavisnu i odgovornu osobu.
 
 • Vaspitač se trudi da posmatrajući decu i zapažajući njihova interesovanja nudi tematske sadržaje.
 • Sve to je opet povezano sa interesantnim kulturnim i drugim dešavanjima u gradu, koja su namenjena deci, te su deca često akteri neke od radionica u prirodnjačkom muzeju, muzeju primenjene umetnosti, Etnografskom muzeju... Odlazimo i na razne festivale kao što su : Festival nauke i tehnike; Pozorište zvezdarište; Festival kratkih dramskih formi, gde smo osvojili prvu nagradu.
 
        
 
        
 
 
 
 • Cilj našeg rada je samostalno, sigurno vaspitano, programom pripremljeno dete za obaveze koje ga očekuju u školi.
 • To je dete puno samopoštovanja i poštovanja prema drugima.
 
 • Pored Montesori metoda, u našem vrtiću primenjujemo i NTC sistem učenja, koji podže nivo intelektualne sposobnosti dece, podstiče razvoj darovitosti, jako je koristan u radu sa decom sa razvojnim smetnjama, kao i za sprečavanje poremećaj pažnje i koncentracije.

 
        
 
        
 
 • Uz učenje engleskog jezika i bon tona, upoznavanje kompjutera, crtanje, pevanje i sviranje, upoznavanje sa biljkama i životinjama... tu su i dečija kuhinja i brojne društvene igre, a za one koje zanima više, organizuju se mali eksperimenti iz biologije i hemije.
 • Jednom rečju sve je podređeno unapređenju kreativnosti Vašeg deteta...
 • Svi edukativni programi se rade po sinhronizovanoj Montessori metodi sa edukativnim materijalima koje imaju montessori ateste.
 
        
 
 
 
 • PROGRAM
 

Meda 2
 
 • Program vrtića“ Meda“ temelji se na humanističkom shvatanju deteta kao aktivnog, interaktivnog i kreativnog bića, koje je vredno samo po sebi.
 • Aktivna priroda deteta ogleda se u njegovoj osnovnoj delatnosti tj.igri i u njegovim socijalnim interakcijama iz čega proizilazi i razvoj njegove kreativnosti kroz preradu poznatih iskustava i konstruisanje novih.
 
 • Polazeći od ovakvih stavova naš program ima nameru da zadovolji detetova osnovna prava i potrebe u odrastanju,poštujući njegovu ličnost i podstičući i oplemenjujući njegove sposobnosti.

 
        
 
        
 
 
 
 • MEŠOVITA GRUPA OD 3 DO 5,5 GODINA
 
 • U našem vtiću su grupe hetreogene, što omogućava da deca usvajaju i prihvataju nove pojmove i činjenice na različitim nivoima, što znači da je životni kontekst prenet u vrtićku grupu.
 • Deca u realnom zivotu ne komuniciraju samo sa svojim uzrastom već to čine i sa mladjima i sa starijma od sebe kao i sa svojim vršnjacima.
 • I ovde je ispoštovan jedan od odsnovnih postulata montesori pedagogije a to je princip realnog života prenešen u koncept obrazovanja.
 • U radu sa ovom grupom, zastupljen je rad po centrima interesovanja dece kao i tematsko planiranje.
 
        
 
        
 
 • PREDŠKOLSKA GRUPA
 
 • U predškolskoj grupi radi se po osnovama predšskolskog programa, izdatim od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja, kojim su utvrdjeni ciljevi, vrste, obim, oblici i trajanje ovog vaspitno - obrazovnog rada.
 • Sve ovo se realizuje po principima montesori pedagogije uz rad po centrima interesovanja dece kao i tematskim planiranjem, zadovoljenje dečijih razvojnih potreba(podsticanje fizickog, intelektualnog, emotivnog i socijalnog razvoja).
 • Poseban akcenat se stavlja na socijalizacijskoj funkciji uklapanja u širu društvenu sredinu u duhu tolerancije, saradnje i humanih odnosa medju polovima.
 • Priprema dece za polazak u školu, u okviru koje se ovladava nepohodnim znanjima i navikama daje doprinos psihološkoj, fizičkoj, socio-emocionalnoj i drugoj spremnosti dece da prihvate složenije obaveze i zadatke koje mu postavlja škola.
 
        
 
        
 
 
 
 • DODATNI PROGRAMI
 
 • ŠKOLICA GLUME
 • ŠKOLICA SPORTA
 • ŠKOLICA ENGLESKOG JEZIKA
 
        
 
        
 
 • ZDRAVO DETE je program fizičkog vežbanja, osmišljen na originalan, zanimljiv i deci prihvatljiv način, čiji je cilj pre svega:
  Formirati zdravo, telesno dobro i skladno razvijeno dete, koje će slobodno i efikasno vladati svojom motorikom
  - Permanentna borba protiv gojaznosti kod dece
  - Preventivno delovanje na dečju agresivnost
  - Korekcija telesnih deformiteta
  - Procena talenata i predodredjenosti dece za odredjene sportske discipline
  - Edukacija dece i roditelja o zdravom životu, ishrani i fizičkom vežbanju

 
 • U vrtiću Meda program s integriranim ranim učenjem engleskog jezika primenjuje se od 2005. godine kada je verifikovan od strane Ministarstva prosvete, nauke I tehnološkog razvoja.
 • Program se ostvaruje u dve mešovite grupe.. Školicu engleskog jezika pohađaju deca od 3. godine života do polaska u školu.
 • Naučna istraživanja pokazuju da je taj uzrast optimalan za početak usvajanja stranog jezika, jer deca brže i lakše usvajaju njegov pravilan izgovor, intonaciju i artikulaciju, a samim time razvijaju osećaj sigurnosti i samopouzdanja, te spontanost u izražavanju.
 
 • Uvažavajući igru kao osnovnu potrebu deteta razvija se i njegova celokupna ličnost ( psihički, telesni i saznajni razvoj, te govor, izražavanje i komunikacija) i njegovi aktuelni interesi.
 • Pomoću pesama, recitacija, priča i raznih TPR aktivnosti spotiču se deca na imenovanje predmeta, situacija i doživljaja na engleskom jeziku, te na upotrebu vokabulara kroz svakodnevne životne situacije, te obeležavanje tradicionalnih anglosaksonskih praznika i običaja.
 
 
 
 • SARADNjA SA RODITELjIMA
 

Meda 3
 
 • Nastoji se da se od ulaska deteta u vrtić roditelji ali i šira porodica uključe u sve segmente života i rada vrtića.
 • Mogućnosti su mnogostruke i shodno potrebama konkretne dece i roditelja planiraju se i realizuju sledeće forme saradnje:
  - informisanje roditelja putem panoa,svakodnevni neformalni razgovori i opšti roditeljski sastanci
  - edukacija roditelja putem tematskih roditeljskih sastanaka,stručnim predavanjima, štampanim brošurama
  - uključivanje porodice u rad vrtića,zajednički dani roditelja i dece u vaspitnoj grupi
  - organizovanje zajedničkih igraonica i radionica dete-roditelj-vaspitač
 
        
 
        
 
 • U okviru našeg vrtića, nudimo vam stručnu pomoć i konsultacije sa psihologom i psihoterapeutom.
 • Kod nas možete rešiti sve nedoumice koje imate u vezi sa odrastanjem Vašeg deteta, razvojnim fazama kroz koje prolazi i odgovore na pitanja o vaspitanju i poželjnim vaspitnim stilovima.
 
 
 
 • SUBVENCIJA
 
 • Prema odluci koju je donela skupština Grada Beograda, pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece u predškolskim ustanovama čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice ,tj. Subvenciju mogu koristiti roditelji čije dete na konkursu za upis u državni vrtić nije dobilo mesto.
 
        
 
 • RADNO VREME
  radnim danima 7.30 - 17.30č
 
 
 
Povezane oblasti (prikaz po mestu):