Beograd 11091Vidikovački venac 70
tel
064-159-45-11; 061-322-22-25; 011-233-60-76
Beograd 11131Mira Popare 90
tel
064-159-45-11; 061-322-22-25
Beograd 11032Vidikovački venac 70
tel
064-159-45-11; 061-322-22-25
 
 
kreativnakockica@gmail.com 
 
 • PRIVATNE JASLICE
 • PRIVATNI VRTIĆ
 • PRIVATNO PREDŠKOLSKO
 • PRODUŽENI BORAVAK ZA ŠKOLARCE I - IV RAZRED
 
     
 
 
 
 • „Kreativna kockica” se nalazi na Vidikovačkom vencu, u prelepom ambijentu kuće, sa velikim i prostranim dvorištem, daleko od gužve i saobraćajne buke.
 • Prostiremo se na 150 m2 namenjenih potrebama dece jaslenog uzrasta i 260m2 luksuzno i bezbedno opremljenog prostora, posebno prilagođenog potrebama i interesovanjima dece od 3 godine do polaska u školu.
 
 • “Kreativna kockica“ je akreditovana privatna predškolska ustanova od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

 
        
 
 • U „Kreativnoj kockici“ radi profesionalan i posvećen kadar sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti rada sa decom, koji pažljivo planira sadržajan i kvalitetan program.
 • Vaspitači imaju individualan pristup svakom detetu, a posebna prednost našeg vrtića je što se vaspitno-obrazovni rad planira i realizuje u malim grupama.
 • Na nivou ustanove zastupljen je timski rad i međusobno uvažavanje i poštovanje na svim relacijama.
 
        
 
 
 
 • PRIVATNE JASLICE - Patuljci od 12 meseci do 3 godine
 
 • Zadatak medicinskih sestara-vaspitača jeste da obezbede prijatnu i sigurnu sredinu u kojoj uz adekvatne sadržaje dete:
  - Ima priliku da pruža i dobija ljubav i poverenje
  - Uči o međuljudskim odnosima
  - Oplemenjuje osećanja
  - Stiče nova životna iskustva i osnovna znanja.

 
        
 
 • Osnovni zadatak vaspitnog rada sa decom jaslenog uzrasta je: nega, održavanje higijene, zadovoljavanje potrebe za snom, ishranom, boravkom na svežem vazduhu i vaspitanje.
 • Od prvih dana boravka deteta u jaslicama počinje se sa stimulacijom razvoja govora i čula i usvajanjem kulturno-higijenskih navika.
 
        
 
 
 
 • PRIVATNI VRTIĆ - Vilenjaci od 3 godine do do polaska u pripremni predškolski program
 
 • Naš program se zaniva na učenju kroz igru, koja je dovoljno podsticajna i fleksibilna da dopusti individualni razvoj svakog deteta, i dovoljno sadržajna da podstakne kognitivni razvoj i samodisciplinu.
 
        
 
 • Zadaci programa usmereni su na:
  - Fizički razvojupoznavanje sopstvenog tela, razvoj motorike, snage, brzine, okretnosti korišćenjem sportskih disciplina; usavršavanje fine motorike i jačanje disajne musculature;
  - Jezički i kreativni razvoj - razvoj govora (pravilan izgovor svih glasova, bogaćenje rečnika i proširivanje rečenice, usvajanje gramatički pravilnog govora,verbalno i neverbalno izražavanje, kultura komunikacije, slušanje, pamćenje i prepričavanje);
  - Svet oko nas – upoznavanje prirode i društva (živa i neživa priroda, svet životinja, biljaka, ekološka saznanja, prirodne pojave, saobraćajna kultura, profesije);
  - Kognitivni razvoj – upoznavanje sa matematičkim pojmovima (raspoređivanje objekata prema određenom pravilu, uočavanje geometrijskih predmeta, uočavanje skupova, formiranje nizova, snalaženje u vremenu, zamišljanje prostornih odnosa);
  Zdravstveno – higijenske aktivnosti;
  - Socijalno-emocionalni i duhovni razvojupoznavanje sa bazičnim međuljudskim odnosima, odnosom prema sebi i sa elementarnim normama etičkog sistema;
  - Svet umetnosti i estetike – likovno vaspitanje (vežbanje fine motorike ruku, upoznavanje likovnih tehnika i materijala, osnovne i izvedene boje, uočavanje detalja, podsticanje kreativnosti); muzičko vaspitanje (podsticanje interesovanja za muziku, šum-ton-ritam, pevanje, sviranje, upoznavanje muzičkih pravaca).
 
        
 
 
 
 • PRIVATNO PREDŠKOLSKO
 
 • U ostvarivanju pripremnog predškolskog programa polazimo od toga da je svako dete jedinstveno, da ima svoj tempo razvoja, svoj temperament, svoje želje i potrebe.
 • Uloga vaspitača je da prepoznaje i otkriva različite dečije mogućnosti, da usmerava decu da istražuju i uočavaju odnose između predmeta i pojava, kontinuirano procenjuje i kritički preispituje svoju vaspitnu praksu, menja je i unapređuje.
 
 • Jedan od važnih segmenata pripremnog predškolskog programa jeste i upoznavanje sa školom kao institucijom, tako da ćemo za naše predškolce organizovati obilazak osnovnih škola u okruženju.
 • Deca će imati priliku da se druže sa đacima prvacima,da upoznaju učitelje, razmenjuju utiske i na taj način će steći neophodna iskustva i saznanja o školi.
 
        
 
 • Cilj nam je da naši predškolci edukativno pripremljeni krenu u školu, da lako private školske obaveze i da se uspešno uklope u novu sredinu.
 
 • Oblasti putem kojih se ostvaruje pripremno predškolski program su:
  - Razvoj matemačkih pojmova (prostorna i vremenska orijentacija, poređenje i procenjivanje, geometrijski oblici i tela, linije, skupovi)
  - Razvoj govora (bogaćenje dečijeg rečnika i negovanje gramatički pravilnog govora, verbalno i neverbalno izražavanje, komunikacija, govorno stvaralaštvo)
  - Početno opismenjavanje (elementarno čitanje i elementarno pisanje)
  - Upoznavanje prirodne i društvene sredine (živa i neživa priroda,čovek kao društveno biće, rad ljudi, zaštita životne sredine, saobraćajno vaspitanje)
  - Muzičko vaspitanje (slušanje muzike i pokret uz muziku, pevanje, sviranje)
  - Likovno vaspitanje (crtanje, slikanje, plastično oblikovanje i estetsko doživljavanje i procenjivanje)
  - Telesno vaspitanje (fizički razvoj, jačanje zdravlja i održavanje higijene)

 
        
 
 
 
 • DODATNE USLUGE
 
 • Pored osnovnih usluga u našem vrtiću, Vaše dete može koristiti i dodatne usluge koje nisu ibavezene.
 
        
 
 • Program "Rasti zdravo" uči decu da od malena zavole fizičku aktivnost i da razviju zdrave životne navike.
 • "Plesno zabavište" - Program je zabavnog, vaspitnog i obrazovnog karaktera i pozitivno utiče na pravilan psihofizički razvoj deteta. sadrži različite ritmičke igre i plesne vežbe kojima se objedinjuje rad na telesnom razvoju i razvoju estetske kulture kretanja.
 • "Mala škola šaha" - Šah kao spoj igre, sporta i nauke predstavlja podsticaj dečjeg intelektualnog razvoja. Šah predstavlja prevenciju za zdravu ličnost.
 • "Igrom do matematike" - Cilj programa je omogućiti što većem broju dece da u ranom uzrastu podstaknu razvoj logičkog mišljenja i tako postignu bolje rezultate u školovanju i daljem životu.
 • "Dekupaž radionice" - Osnovni cilj je edukacija i razvoj kreativnih potencijala dece, kroz druženje i kreativnu igru, uz nadzor kreativnog vaspitača.
 • U okviru programa "Razgovaralica" radi se na prevenciji i dijagnostici govorno-jezičkih poremećaja, otklanjanju govornih teškoća, glasovne korekcije, nerazvijenog govora i savladavanje poteškoća u pisanju i čitanju. 
 
        
 
 
 
 • RADNO VREME
  svim rdnim danima 06 - 18č