Šabac 15000Hajduk Veljkova 1
tel
015-325-125; 015-321-331