Novi Beograd 11070Bulevar Mihajla Pupina 12
tel
011-310-10-66
fax
011-311-21-07
 
 
garant@energoprojekt.rs 
 
 • POSLOVI OSIGURANjA i REOSIGURANjA
 
 • Puno poslovno ime Društva: ENERGOPROJEKT GARANT Akcionarsko društvo za osiguranje
  Skraćeno poslovno ime:  GARANT a.d.o.

Osnovano: 25.02.1992.godine
Društvo je registrovano za:

 • Ostala osiguranja imovine, ostala osiguranja od odgovornosti i druge vrste neživotnih osiguranja
 • Poslove neposredno povezane sa poslovima osiguranja:
    - posredovanje i zastupanje u osiguranju
    - utvrdjivanje i procena rizika i šteta
    - posredovanje radi prodaje i prodaja ostataka osiguranjih oštećenih stvari, i
    - pružanje drugih intelektualnih i tehničkih usluga u vezi sa poslovima osiguranja
 
      
 
Principi poslovanja
 

Poslovanje Društva uslovljeno je pre svega zakonskim okvirima za poslovanje osiguravajućih organizacija, pre svega Zakonom o privrednim društvima, a detaljno je regulisano posebnim sistemskim zakonom, Zakonom o osiguranju, takođe i programom rada, strateškim planom razvoja i poslovnoj politici Društva.

 • Likvidnost i trajna finansijska stabilnost
 • Fleksibilnost i brzina u zadovoljavanju zahteva komitenata
 • Transparentnost poslovanja
 • Visoki etički i profesionalni standardi u poslovanju
 • Usklađenost poslovanja sa propisima
 • Usklađenost poslovanja sa aktima poslovne politike i usvojenim strategijama
 • Upravljanje rizicima poslovanja  na način koji garantuje da  stepen izloženosti neće ugroziti poslovanje Društva, njegovu imovinu, a pre svega interese osiguranika i korisnika osiguranja.
 
 
 
Povezane oblasti (prikaz po mestu):