Novi Sad 21000Vladimira Perića Valtera 4
tel
021-485-40-00
Novi Sad 21000Bulevar kralja Petra I 38
tel
021-444-973
 
 
vps_info@uns.ac.rs 
vpskola@uns.ac.rs 
 
 • Osnovne studije:
 • FINANSIJSKO POSLOVANjE i RAČUNOVODSTVO
 • TRGOVINA i MEĐUNARODNO POSLOVANjE
 • PREDUZETNIČKI BIZNIS
 • TURIZAM i HOTELIJERSTVO
 
 • Specijalističke studije:
 • BANKARSTVO i OSIGURANjE
 • MENADžMENT
 • ELEKTRONSKO POSLOVANjE
 
     
 
 
 
 • Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu je državna škola sa 50-godišnjom tradicijom u obrazovanju kadrova ekonomske i informatičke struke.
 • Škola i njeni školski programi su akreditovani od strane nadležnih organa Republike Srbije, u skladu sa novim Zakonom o visokom obrazovanju i usvojenim standardima i posluje na osnovu dozvole za rad izdate od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu.
 
        
 
 • Uspostavljena je međunarodna saradnja sa srodnim školama i ustanovama u Evropi.
 • Kao takva, ona predstavlja primer škole u kojoj se promoviše praktično znanje, a studenti potvrđuju i razvijaju svoje sposobnosti, usavršavaju strane jezike, razvijaju kreativnost, stvaralačko i analitičko mišljenje, grade svoju ličnost. 
 
        
 
 • Škola može organizovati i realizovati različite programe stručnog usavršavanja sa trajanjem do jedne godine.
 
 
 
 • Razvojno-istraživačka delatnost Škole ostvaruje se u okviru Razvojno istraživačkog centra, u oblasti poslovne ekonomije, menadžmenta, ekološkog menadžmenta, bankarska, finansija i informatike.
 • Izdavačka delatnostŠkola ima izdavačku delatnost , u okviru koje izdaje: udžbenike, monografije, časopise, zbornike radova i druge naučne i stručne publikacije, časopis „Škola biznisa“, informativno glasilo „Informator“ itd.
 • Bibliotečka delatnost obavlja se u okviru Biblioteke, u okviru koje se vrši prikupljanje, stručno obrađivanje, čuvanje i davanje na korišćenje bibliotečke građe.
 
        
 
 • Ostale delatnosti Škole: 
  Škola vrši prodaju na malo knjiga, brošura, novina i drugog pisaćeg materijala, za potrebe studenata, putem Skriptarnice, kao organizacione jedinice, bez svojstva pravnog lica.
  - Škola vrši štampanje periodičnih časopisa, knjiga, brošura, plakata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih štampanih reklama, kalendara, na mašinama za umnožavanje, kompjuterskim štampačima i fotokopir aparatima.
  - Škola ima Kantinu i Profesorski klub, za potrebe studenata i zaposlenih.
  - Škola pruža usluge u vezi s kompjuterskom opremom i kompjuterskim programima, obradom i izradnjom baza podataka i ostale usluge i aktivnosti vezane za kompjutere.
 
        
 
 
 
 • MEĐUNARODNA SARADNjA 
 
 • Međunarodna saradnja se odvijala kroz posete srodnim obrazovnim institucijama kao i učešće nastavnika Škole na naučnim i stručnim skupovima. 
 
        
 
 • EADI - Škola je 20.09.2002. godine postala član Evropskog udruženja razvojnih, istraživačkih i obrazovnih instituta (EADI). Ovim je stečeno pravo učešća u svim istraživačkim aktivnostima EADI radnih grupa.
 
 • SEED - Tokom oktobra 2002. godine, SEED - Southeast Europe Enterprise Development (Razvoj preduzeća Jugoistočne Evrope) je zaključio partnerski sporazum sa ovom Školom u Novom Sadu, u cilju dodatnog usavršavanja stručnog osoblja Škole radi razvoja i realizacije programa obuke preduzetništva kao oblika kontinuiranog obrazovanja odraslih. SEED-ov program je usmeren na pružanje potpore jačanju malih i srednjih preduzeća na Zapadnom Balkanu.
 
        
 
 • DAAD - Škola je aktivno uključena u projekat Akademske rekonstrukcije jugoistočne Evrope koji, u okviru Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, vodi nemačka organizacija Deutscher Akademisher Austausch Dienst (DAAD), a na radnim sastancima projektnog tima u Novom Sadu i Plovdivu učestvovao je profesor Škole dr Borislav Jošanov.
 
 • ALADIN - Škola je juna 2003. godine pristupila Sporazumu o organizaciji postdiplomskih studija iz područja elektronskog poslovanja (Aladin, ALPE - Adrija inicijativa). Potpisnice ovog Sporazuma su još i Univerziteti u Trstu, Gracu, Mariboru i Rijeci. Potpisnice su se dogovorile da zajednički izrade nastavni plan i program koji će se realizovati putem sistema elektronskog učenja. Potpisu Sporazuma prisustvovali su: ministar za informaciono društvo Slovenije i ambasadori SAD i Srbije i Crne Gore.
 
        
 
 
 
 • Zajedno sa svojim studentima, Visoka poslovna škola strukovnih studija kreira sliku Menadžera budućnosti! 
 
 
 
Povezane oblasti (prikaz po mestu):