Beograd 11102Brankova 25
tel
011-202-33-50
 
 
 • Agencija za privredne registre je osnovana radi postizanja veće ekonomičnosti, dostupnosti podataka i formiranja jedinstvene centralizovane baze podataka – evidencije o registrovanim privrednim subjektima, ugovorima o finansijskom lizingu i zalozi.
 
apr
 
 • Registar privrednih subjekata 
     - Privredna društva 
     - Preduzetnici
 • Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima
 • Registar finansijskog lizinga
 
 • Od 1. januara 2006. godine, za registraciju preduzetnika nadležna je isključivo Agencija za privredne registre.

  Preduzetnici koji su do 1. januara 2006. godine bili registrovani kod opštinskih organa uprave, imaju zakonsku obavezu da se prevedu u Registar privrednih subjekata.

  Registracione prijave možete preuzeti u Agenciji, njenim organizacionim jedinicama, u opštinama ili sa sajta Agencije.

  Popunjena prijava dostavlja se najbližoj organizacionoj jedinici Agencije, lično ili poštom.